Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Regulamin

REGULAMIN

Sklepu internetowego „CompuSoft” dostępnego pod adresem www.compusoft.pl/sklep, zwanego dalej „Sklepem” prowadzonego przez firmę: CompuSoft Józef de Mezer, ul. Wielicka 36/89, 02-657 Warszawa, NIP: 521-044-14-63, dalej nazywaną „Sprzedającym”.

1. Sprzedający nie prowadzi sprzedaży konsumenckiej, a kupującym może być jedynie osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Kupującym”.

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę. Przedmiotem obrotu w sklepie są licencje elektroniczne w postaci anonimowych kodów licencji lub licencje "papierowe" uprawniające Kupującego do użytkowania wskazanych programów komputerowych.

3. Dokonując akceptacji niniejszego Regulaminu, Kupujący, na podstawie art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535), wyraża zgodę na otrzymywanie i stosowanie przez Sprzedającego faktur elektronicznych.

4. Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Kupującego w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia poprzez przesłanie na wskazany przez niego adres e-mail faktury pro-forma.

5. Realizacja zamówienia jest uzależniona od dokonania wpłaty całości wartości zamówienia. Realizacja zamówień następuje po uzyskaniu przez Sprzedającego informacji o otrzymaniu środków pieniężnych za zakupioną/zakupione licencję/licencje oraz towary.

6. Zamówienia realizowane są poprzez dostarczenie Kupującemu kodu/kodów licencji programu oraz linków do pobrania binariów programów, poprzez wysyłkę kodów licencji programu na wskazany przez Kupującego adres e-mail lub poprzez wysłanie przesyłką pocztową licencji "papierowej".

7. Po zrealizowaniu zamówienia tj. po dokonaniu płatności przez Kupującego i otrzymaniu przez niego kodu/kodów licencji programu/programów Sprzedający wystawi Kupującemu fakturę w formie elektronicznej, na co Kupujący akceptując niniejszy regulamin wyraża zgodę.

8. Aktywowanie zakupionej licencji programu/programów następuje na zasadach określonych w instrukcji obsługi programu/programów oraz warunkach licencji programu/programów dostępnych dla Kupującego z poziomu zakupionego programu.

10. Za wady towaru ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego Producent Oprogramowania wyłącznie na zasadach określonych w warunkach licencji zakupionego programu.

11. Wszystkie ceny podawane są w PLN i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

12. Sprzedający jest administratorem danych osobowych Kupującego i przetwarza dane osobowe Kupującego zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1, dalej jako: RODO) oraz pozostałymi powszechnie obowiązującymi przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

13. Sprzedający przetwarza dane osobowe Kupującego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO jako niezbędne w celu wykonania niniejszej umowy na korzystanie ze Sklepu, a także zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedającego.

14. Kupujący, akceptując niniejszy regulamin, oświadcza, że znany jest mu fakt, iż administratorem jego danych osobowych jest Sprzedający, tj. CpmpuSoft Józf de Mezer z siedzibą w Warszawie, ul. Wielicka 36/98, 02-657, oraz że zapoznał się z informacjami przekazanym mu przez Sprzedającego zgodnie z art. 13 – art. 22 RODO.

15. Sprzedający stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Kupującego przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem. Dane Kupującego nie będą przekazywane przez Sprzedającego do państw trzecich. Dane Kupującego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

16. Dane podane przez Kupującego będą przetwarzane przez Sprzedającego do czasu przesłania przez Kupującego do Sprzedającego informacji o zakończeniu korzystania ze Sklepu Sprzedającego lub zgłoszenia sprzeciwu lub cofnięcia zgody o ile była ona podstawą przetwarzania danych Użytkownika.

17. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail).

18. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (http://www.compusoft.pl/regulamin).

19. Sprzedający udostępnia na stronie Sklepu adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu służący do przesyłania zapytań i reklamacji. Klient może również składać reklamacje i zapytania za pośrednictwem adresu e-mailowego udostepnonego na stronie www.compusoft.pl/kontakt. Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni roboczych liczonych od otrzymania ich przez Sprzedającego, a w sprawach skomplikowanych - nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych. Odpowiedź Sprzedającego na reklamację, która może zostać udzielona za pośrednictwem środków indywidualnego porozumienia się na odległość, tj. korespondencji e-mail, zawierać będzie wskazanie, czy Sprzedający uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informację o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.

Witryna stworzona na platformie