Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Lista zmian

Poniżej wymieniono wszystkie zmiany w systemie InsERT nexo z określeniem, których elementów systemu one dotyczą (oznaczenia: Sub, Rach, Rew, Gest, Grat, Biuro). Zmiany płatne wyróżniono pogrubioną czcionką.

Zmiany w wersji 9.0.0

Sub Gest Rach Rew Grat Biuro PRO Komponent Opis zmiany

X
[Br] Biuro nexo W ramach obsługi UEPiK (Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów) dodano możliwość kopiowania schematów dekretacji.

X
[Br] Biuro nexo W ramach obsługi UEPiK (Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów) dodano możliwość zakładania okresu obrachunkowego.

X
[Br] Biuro nexo W ramach obsługi UEPiK (Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów) dodano możliwość zliczania i wyceniania dokonanych w ewidencji zapisów.

X
[Br] Biuro nexo W ramach obsługi UEPiK (Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów) dodano zbiorczą obsługę wydruków dla Zestawienia przychodów i kosztów.


X X X X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano możliwość wydruku deklaracji skarbowych (i ich załączników) w trybie "ekonomicznym", czyli bez wypełnień tła. Dotyczy to deklaracji: PIT-11(23), PIT-11(22), PIT-36(22), PIT-40(22), deklaracji VAT łącznie z VAT-UE za rozliczenia 2016, PIT-8AR(6), CIT-8(22), PIT-4R(6).


X X
X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano na podstawie projektu rozporządzenia Ministerstwa Finansów obsługę formularzy deklaracji: VAT-7(16), VAT-7D(7), VAT-7K(10), VAT-8(7) oraz VAT-9M(5). Zmiana formularzy wg projektu posiada charakter techniczny i głównie polega na likwidacji przypisu mówiącego o obowiązku dołączania wyjaśnienia przyczyn korekty w przypadku jej składania. Zgodnie z nowelizacją Ordynacji podatkowej, obowiązek dołączania wyjaśnień korekty przestaje obowiązywać od 01.01.2016 r.


X X X X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano nową wersję zaliczki miesięcznej od wypłat PIT, która obsługuje większą ilość nowych źródeł przychodu określanych w rachunkach do umów cywilnoprawnych (w przypadku rachunków generowanych z poziomu Gratyfikanta nexo) bądź bezpośrednio w formularzu zaliczki.
X X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę deklaracji IFT-1/1R wraz z wysyłką elektroniczną.


X X X X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę deklaracji PIT-11(23) do rozliczeń za rok 2015 i 2016. W dniu opublikowania wersji 9.0.0 nie został udostępniony przez Ministerstwo Finansów schemat do wysyłki elektronicznej.


X X X X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę deklaracji PIT-4R(6) do rozliczeń za rok 2015. W dniu opublikowania wersji 9.0.0 nie został udostępniony przez Ministerstwo Finansów schemat do wysyłki elektronicznej. Nowa wersja deklaracji została również przystosowana do obsługi nowej wersji zaliczki od wypłat PIT (w wersji 2).


X X X X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę deklaracji PIT-8AR(6) do rozliczeń za rok 2015 i 2016. W dniu opublikowania wersji 9.0.0 nie został udostępniony przez Ministerstwo Finansów schemat do wysyłki elektronicznej. Nowa wersja deklaracji została również przystosowana do obsługi nowej wersji zaliczki od wypłat PIT (w wersji 2), umożliwiającej podanie szerszego katalogu rodzajów przychodów do ujęcia w deklaracji PIT-8AR czy też IFT-1/1R.


X X X X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę deklaracji PIT-8C(8) do rozliczeń za rok 2015 i 2016. W dniu opublikowania wersji 9.0.0 nie został udostępniony przez Ministerstwo Finansów schemat do wysyłki elektronicznej.


X

X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę deklaracji rocznej podatku ryczałtowego PIT-28(19) z załącznikami: PIT-28/A (16), PIT-28/B (13), PIT-O(21), PIT-D(25). Formularze te służą do rozliczeń za rok 2015 i 2016. W dniu opublikowania wersji 9.0.0 nie posiadały jeszcze udostępnionych schematów wysyłki elektronicznej.


X X X X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę deklaracji rocznych PIT-40(21), PIT-37(21), PIT-36(21) za dochody 2015 r. Formularze te obowiązują do końca grudnia 2015 i w dniu wyjścia wersji 9.0.0 nie posiadały opublikowanych schematów wysyłki elektronicznej.X
X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę deklaracji wraz z wysyłką elektroniczną CIT-8(22), która obowiązuje do końca grudnia 2015 r.


X X X X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę formularzy deklaracji rocznych, które obowiązywać będą od 01.01.2016 i dotyczyć rozliczeń 2015/2016. Formularze dodane zostały na podstawie rozporządzeń, które w dniu opublikowania wersji 9.0.0 zostały podpisane, ale nie zostały jeszcze wtedy udostępnione schematy do wysyłki elektronicznej. Udostępnione formularze to: PIT-36(22) - nie dotyczy Gratyfikanta nexo, PIT-40(22), PIT-37(22).


X X X

[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę formularzy związanych z deklaracjami elektronicznymi, które należy złożyć w formie papierowej: UPL-1(4) - pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej; OPL-1(3) - zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.


X X X X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę wraz z wysyłką elektroniczną deklaracji zgłoszeniowych i aktualizacyjnych: NIP-7(3) - zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem; ZAP-3(3) - zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem.X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę wraz z wysyłką elektroniczną załączników do deklaracji CIT-8: CIT-D(3) - informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach; CIT-ST(7) - informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano obsługę nowej formy księgowości UEPiK – uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów. Uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów może prowadzić organizacja pozarządowa, która spełnia warunki określone w art. 10a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie: nie jest spółką kapitałową, nie jest organizacją pożytku publicznego, nie prowadzi działalności gospodarczej; działa w sferze zadań publicznych (pomoc społeczna, ochrona zdrowia, działalność socjalna, nauka, kultura, ekologia, turystyka itp.), w roku poprzedzającym osiągnęła przychody w wysokości nie wyższej niż 100 tys. zł wyłącznie z określonych tytułów (działalność nieodpłatna pożytku publicznego z tytułu składek członkowskich, darowizn, zapisów, spadków, dotacji, subwencji, przychodów pochodzących z ofiarności publicznej; działalność odpłatna pożytku publicznego z tytułu sprzedaży towarów i usług; sprzedaż, najem lub dzierżawa składników majątkowych; odsetki od środków pieniężnych na rachunkach). Podstawową ewidencją księgową dla tej formy księgowości jest Zestawienie przychodów i kosztów, w której dokonuje się zapisów związanych z działalnością takich jednostek oraz Zestawienie przepływów finansowych raportujące przychody i wydatki związane z dochodem zwolnionym na podstawie art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Więcej na ten temat w pomocy programu Rewizor nexo.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano obsługę tzw. "małych jednostek", czyli takich, które w roku poprzednim nie przekroczyły dwóch z trzech następujących wielkości: suma bilansowa za rok poprzedni 4 mln euro, przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów 8 mln euro bądź przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym: 50. Wskazania do obsługi tych jednostek należy dokonać poprzez wybór szczegółowości sprawozdań finansowych dla zakładanego okresu bądź w jego definicji.
X

[Su] Handel Dodano możliwość podłączenia danych archiwalny programu Subiekt GT i przeglądania jego dokumentów: w module "Sprzedaż" w widokach "Archiwum - faktury sprzedaży", "Archiwum - korekty sprzedaży", "Archiwum - sprzedaż detaliczna", "Archiwum - zwroty detaliczne"; w module "Zakup" w widokach "Archiwum - faktury zakupu", "Archiwum - korekty zakupu" ; w module "Zamówienia" w widoku "Archiwum - zamówienia od klienta"; w module "Zlecenia" w widoku "Archiwum - zamówienia do dostawców"; w module "Wydania" w widoku "Archiwum - wydania magazynowe"; w module "Przyjęcia" w widoku "Archiwum - przyjęcia magazynowe".

X
[Br] Biuro nexo Poprawiono kopiowanie okresów obrachunkowych po dokonanej poprawie schematów dekretacji. Wcześniej kopiowane były schematy z definicją sprzed modyfikacji.

X
[Br] Biuro nexo Poprawiono operację zbiorczą zakładania okresu obrachunkowego, w przypadku gdy we wzorcowej bazie istniał schemat wykorzystujący rejestr VAT inny niż domyślny.

X
[Br] Biuro nexo Poprawiono problem z przenoszeniem schematów dekretacji Rewizora nexo posiadających status "Niepoprawny"  w przypadku operacji tworzenia okresu obrachunkowego na podstawie bazy wzorcowej bądź bazy użytkownika.
X X X X X X
[Br] Biuro nexo Uporządkowano działanie mnemonika OZ, który jest przeznaczony dla operacji zbiorczych w Biurze nexo.

X
[Br] Biuro nexo W operacjach zbiorczych umożliwiono wybór okresu wydruku dla EP.

X
[Br] Biuro nexo W operacjach zbiorczych umożliwiono wybór okresu wydruku dla KPiR.
X

[Gr] Karta pracy Dodano mechanizm umożliwiający automatyczne podwyższanie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego dla absencji związanych z macierzyństwem.
X

[Gr] Karta pracy W mechanizmie uwzględniania limitu opieki nad zdrowym dzieckiem dodano możliwość kontroli wymiaru w godzinach.
X

[Gr] Pracownicy i umowy W konfiguracji typów umów umożliwiono edycję znaczników odpowiedzialnych za rozliczanie ewidencji akordów, prowizji i naliczeń/potrąceń także w typach już wykorzystywanych w istniejących umowach.
X

[Gr] Wynagrodzenia Dodano funkcje ułatwiające rozliczanie składek ZUS od umów cywilnoprawnych po zmianach od stycznia 2016 roku. W ewidencji innych przychodów dodano miesiąc uzyskania przychodu; w rachunkach dodano sprawdzanie osiągnięcia minimalnego oskładkowania; na stronie startowej dodano kafelek kontrolujący minimalne oskładkowanie rachunków.
X

[Gr] Wynagrodzenia Dodano możliwość obliczania zaliczki na podatek "od brutto" oraz wskazanie nowych rodzajów przychodów dla umów cywilnoprawnych ułatwiające pełniejsze wyliczanie deklaracji IFT-1, IFT-1R oraz PIT-8AR.

X
[Gs] Działania W informatorze o kliencie naprawiono błąd powodujący brak wyświetlania danych na zakładce "Działania" przy domyślnym ustawieniu filtrów.

X
[Gs] Klient pocztowy Naprawiono błąd pojawiający się przy wywołaniu operacji zapisania załączników w wiadomości, która została w tym samym czasie usunięta na innym stanowisku pracy.

X
[Gs] Klient pocztowy Poprawiono proces kasowania załączników do wiadomości pocztowych. Dotychczas załączniki były kasowane wyłącznie lokalnie, od teraz także na serwerze.

X
[Gs] Klient pocztowy Usprawniono pobieranie poczty elektronicznej dla kont pracujących na protokole IMAP tak, aby synchronizacja nie blokowała konta. Dotychczas mogło to powodować pojawianie się w widżecie odbierania poczty komunikatów: "Wystąpił błąd. Trwa synchronizacja lub inna operacja blokująca konto pocztowe".

X
[Gs] Oferty Naprawiono błąd uniemożliwiający zapis oferty, dla której w oknie "Sposób wyliczania dokumentu" ustawiono korzystanie z ceny wyliczalnej (ceny oznaczone mnemonikiem "PG").
X X X X X X
[nexo] Administracja systemem Poprawiono błąd uniemożliwiający dearchiwizację baz danych, w których nazwie był znak cudzysłowu.
X X X X X X
[nexo] Administracja systemem Program serwisowy. Dodano multiwybór na liście z binariami umożliwiający grupowe pobieranie/usuwanie pakietów.

X

X X X [nexo] Inne Poprawiono dodawanie w rejestrze numeracyjnym zaawansowanej własności obiektu.
X X X X X X
[nexo] Inne Rozszerzono okienko kontaktu z działem opieki posprzedażnej o dodatkowe informacje związane z konfiguracją bazy danych podmiotu oraz statusem InsTYNKT-u.


X X X

[nexo] Inne Usunięto wprowadzający w błąd komunikat wyświetlany podczas próby podłączenia do Konta InsERT w podmiotach klientów w biurach rachunkowych.


X X X

[nexo] Inne Zaktualizowano wartość domyślną podstawy składek ZUS dla przedsiębiorców na wartość 2433,00 zł obowiązującą od 01.01.2016 r.
X X X X X X
[nexo] Instalacja i uruchamianie Rozwiązano problem długotrwałego uruchamiania programu, w sytuacji gdy w bazie danych zmieniono wartość parametru AUTOCLOSE.
X X X X X X
[nexo] Instalacja i uruchamianie Rozwiązano problem związany z zawieszaniem aplikacji przy starcie w okolicach 90% postępu.
X X X X X X
[nexo] Instalacja i uruchamianie Wprowadzono mechanizm logowania w pliku czynności wykonywanych w trakcie uruchamiania programu. Informacje o położeniu plików dostępne są w oknie kontaktu z działem obsługi posprzedażnej (Ctrl+Shift+H).
X

[nexo] Przeniesienie danych Dodane przenoszenie symbolu towaru u dostawcy z Subiekta GT do Subiekta nexo, nawet jeśli inne towary mają taki sam symbol, o ile nie są to symbole u tego samego dostawcy. Dotychczas taki symbol był przenoszony tylko dla jednego z towarów.
X

[nexo] Przeniesienie danych Poprawiony błąd powodujący nieprzenoszenie kodów dostaw z Subiekta GT do Subiekta nexo.
X

[nexo] Przeniesienie danych Przy przenoszeniu danych z Subiekta GT, dodany został komunikat informujący o tym, że symbol towaru u dostawcy nie zostanie przeniesiony, w sytuacji, gdy towar ma ustawiony symbol u dostawcy, ale nie ma ustawionego dostawcy.
X
X [nexo] Sfera i rozszerzalność Sfera. DaneArchiwalne - dodano przykład informujący o tym, jak przygotować rozszerzenie pobierające dane archiwalne.
X

[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Do wypłaty dodano automatyczne rozliczanie nadpłaty lub niedopłaty podatku wynikającej z rozliczenia rocznego na deklaracji PIT-40.X
X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę deklaracji CIT-ST(7) wraz z wysyłką elektroniczną wystawianą jako samodzielnie (nie jako załącznik do CIT-8). Dodano również obsługę załącznika CIT-ST/A w przypadku zgłaszania większej liczby oddziałów firmy.


X X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Na deklaracjach VAT-UE oraz VAT-UEK dla określenia transakcji trójstronnej zablokowano podanie wartość "?".


X X X

[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Na podstawie art. 27c ust. 2pkt 1 ustawy z dnia 24.04.200 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), przed wystawieniem deklaracji rozliczeń rocznych umożliwiającej podanie organizacji pożytku publicznego, na rzecz której przekazany zostanie 1% podatku, pojawia się komunikat "Program ten umożliwia swobodny wybór dowolnej organizacji pożytku publicznego i przekazanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.".


X X X X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Od 01.01.2016 znika obowiązek składania/dołączania wyjaśnień do korekt deklaracji. Zmieniono w związku z tym sposób wystawiania korekt do deklaracji - dotychczas automatycznie generował się załącznik ORD-ZU; obecnie domyślnie ten załącznik nie jest generowany, ale można go w sposób ręczny dodać do składanej korekty. Zmiana funkcjonalności dotyczy deklaracji, które składane będą po nowym roku: CIT-ST(7), IFT-1(13), PIT-11(23), PIT-28(19), PIT-36(22), PIT-4R(6), PIT-8AR(6), PIT-8C(8), VAT-7(16), VAT-8(7), VAT-9M(5).


X X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Okres obowiązywania deklaracji VAT-7(15), VAT-7K(9), VAT-7D(6) został przedłużony do 31.06.2016 r. i deklaracje te funkcjonują równolegle z nowymi wersjami (obecnie zrealizowanymi na bazie projektu rozporządzenia).


X X X

[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono edycję pola 16 (data wypełnienia) w deklaracji PIT-12.
X

[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono obsługę typów deklaracji jakie można wybrać przy zbiorczym wystawianiu deklaracji.


X X X

[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono obsługę zbiorczego dodawania deklaracji w zablokowanym okresie.


X X X

[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono podpowiadanie adresu e-mail w okienku parametrów wydruku deklaracji pracowniczych. Wcześniej podpowiadany był adres podmiotu zamiast pracownika.


X X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono wyliczanie pola 18 (podatek należny) w deklaracji VAT-9M.


X X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono wyliczanie pól 22 (kwota wpłaty do US) i 23 (kwota nadwyżki podatku) deklaracji VAT-8(7).


X X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono zbiorcze wystawianie deklaracji skarbowych w trybie pracy multiprogramu (programu księgowego z Gratyfikantem nexo) - na liście deklaracji do wystawienia widniały zdublowane pozycje do wyboru.


X X X

[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Przedłużono okresy obowiązywania deklaracji, których postać nie ulegnie zmianie od początku stycznia 2016 r.: PIT-2, PIT-12, Zaliczka VAT-7D, zaliczka miesięczna/kwartalna CIT, VAT-UE/UEK.


X X X

[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania W zbiorczej wysyłce deklaracji podczas dodawania nowej paczki do przesłania poprawiono wydruk deklaracji ujętych tą wysyłką.


X X X

[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Zablokowano możliwość usunięcia deklaracji włączonej do zbiorczej wysyłki deklaracji w trybie podglądu.X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Zmieniona typ pola 57 (określenie roku) w deklaracji CIT-8(21) w taki sposób, by można tam było określić wartość pustą.


X X X

[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Zmieniono domyślny okres podpowiadany podczas wystawiania deklaracji na wcześniejszy w kontekście okresu rozliczeniowego/informacyjnego deklaracji, np. zaliczka miesięczna PIT. W przypadku gdy data aplikacyjna ustawiona jest na grudzień, jako okres rozliczenia podpowiadany będzie listopad.


X X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna Poprawiono mechanizm dekretacji automatycznej do VAT z wykorzystaniem współczynnika kwoty ustawionego na wartość różną od 1. Problem pojawił się w wersji 8.1.1.


X X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna Poprawiono problem (który pojawił się w wersji 8.1.1) z powielaniem definicji pozycji zapisu złożonego w schemacie dekretacji automatycznej do VAT.


X X
X
[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano wartość domyślną limitu amortyzacji jednorazowych, która obowiązywać będzie w 2016 r.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dostosowano układ standardowych i uproszczonych sprawozdań finansowych do zmian w ustawie o rachunkowości obowiązujących od 01.01.2016 r. Dodano również mechanizm ostrzegający użytkownika o wykorzystywaniu (zdefiniowaniu) pozycji sprawozdania, która jest nieaktualna od nowego roku (np. definicja sprawozdań przeniesiona z wcześniejszego roku obrachunkowego).
X
X[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Od 01.01.2016 zlikwidowany zostaje obowiązek dokonywania korekt kosztów uzyskania przychodu w przypadku niezapłacenia zobowiązań za zakupione towary. W związku z tym w funkcjach, które wspomagają ewidencjonowanie korekt uzyskania przychodu dodano ostrzeżenia o braku tego obowiązku. Komunikaty o tym informujące pojawiają się podczas ewidencjonowania zapisów korekt KUP w KPiR oraz oznaczania niezapłaconych zobowiązań.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono odbiór paczki dokumentów finansowych wysłanych do biura rachunkowego w formacie EDI++ w przypadku gdy kontrahent posiadał w nazwie skróconej bądź nazwie ulicy więcej niż 50 znaków.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono problem z przeniesieniem analityk kontrahentów z Rewizora GT do Rewizora nexo w przypadku, gdy w parametrach planu kont Rewizora GT nie było zdefiniowanych analityk pozostałych dostawców i pozostałych odbiorców. Poprawiono również przenoszenie definicji sprawozdań finansowych, gdy dla bilansu zdefiniowane zostało użycie funkcji specjalnej "Wynik RZS".X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono wyliczanie sprawozdania finansowego - Bilans, w którego definicji użyto funkcji "Wynik RZS". Problem dotyczył tych podmiotów, które posiadały tak zdefiniowany Bilans w poprzednich wersjach programu.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Poprawiono automatyczne przeliczanie kwot w zapisach VAT marża oraz przy ręcznie wypełnianych Korektach VAT (nieterminowe płatności).


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Poprawiono wyliczanie wartości kolumny "VAT w PLN" w modułach zakupu i sprzedaży VAT - dla dokumentów korekt sprzedaży i zakupu, faktur zakupu (w których modyfikowana była ręcznie zawartość tabeli VAT) oraz zwrotów wystawionych w walucie PLN, dekretowanych automatycznie do VAT mogły się pojawić groszowe różnice wynikające z dokonanego przeliczenia.X


[Ra/Re] Księgi rachunkowe Poprawiono mechanizm kontroli numeracji dokumentów księgowych, który przy pewnych specyficznych danych powodował blokadę zapisu nowego dokumentu księgowego komunikując błędną numerację.X


[Ra/Re] Księgi rachunkowe Poprawiono zaznaczanie i odznaczanie kont, z których przenoszone mają być salda w kreatorze przenoszenia bilansu zamknięcia jako bilansu otwarcia.X


[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono problem z wyliczaniem raportu "Potwierdzenie sald", pojawiający się w przypadku, gdy wyliczenie raportu trwało dłużej niż domyślny czas oczekiwania na odpowiedź SQL serwera. Problem pojawiał się w przypadku występowania większej ilości rozrachunków w systemie biorących udział w wyliczeniu tego raportu. Poprawa polegała na wydłużeniu czasu oczekiwania na odpowiedź serwera, stąd więc przy konfiguracjach, na których ten problem nadal będzie występował, prosimy o konsultacje  z pomocą techniczną firmy InsERT. Docelowe rozwiązanie, niewymagające interwencji użytkownika, zaimplementowane zostanie w wersji 9.1.0.
X

[Su] Handel Poprawiono błąd przy tworzeniu wydruku dokumentu dla oddziału bez adresu.
X X X X X

[Su] Handel Poprawiono działanie widżetu "Dekretacja dokumentów", który mógł w pewnych sytuacjach wpływać na wydajność aplikacji.
X

[Su] Handel Poprawiono wyświetlanie kodów dostaw w raporcie Sprzedaż wg kodów dostaw, asortymentu i klientów.
X

[Su] Handel Poprawiono wyświetlanie kodów dostaw w raporcie Zakup wg kodów dostaw, asortymentu i klientów
X

[Su] Handel Wprowadzono domyślne ustawienie parametru wydruku spisu inwentaryzacyjnego na "brak" oraz dodano możliwość ustalenia domyślnej ilości dla generowanych pozycji na spisie.

Zmiany w wersji 9.0.1

Sub Gest Rach Rew Grat Biuro PRO Komponent Opis zmiany

X
[Br] Biuro nexo Poprawiono działanie operacji zbiorczych dotyczących wydruków (np, deklaracji czy ewidencji księgowych) oraz wysyłki elektronicznej deklaracji. Przyczyną problemu były zdefiniowane pola własne (bądź słowniki pól własnych) zdefiniowane w bazie Biura nexo.
X X X X X X
[nexo] Przeniesienie danych Podczas kolejnego przenoszenia danych do istniejącego podmiotu, informacje o mojej firmie, centrali i magazynie domyślnie nie będą brane pod uwagę. Sytuacja taka może wystąpić podczas uruchomienia nowego programu na istniejącym podmiocie wraz z przeniesieniem danych.X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna Rozwiązano problem konwersji bazy danych do wersji 9.0.0. W jej wyniku dochodziło do modyfikacji schematów dekretacji powodującej, że dekretacja automatyczna dokumentów na konta rozrachunkowe tworzyła zawsze nowe rozrachunki - również w przypadku, gdy w definicji schematu określone było ich podłączanie. Zainstalowana poprawka ustawia dla istniejących schematów w definicji zapisu na konto rozrachunkowe tryb dekretacji rozrachunków na "Podłącz lub przerwij dekretację". W przypadkach, gdy dany schemat wymagał innego ustawienia trybu dekretacji rozrachunków, należy zmienić ręcznie ustawienie na wymagane.
X

[Su] Handel Poprawiono sortowanie pozycji na raporcie Rejestr VAT sprzedaży.
X

[Su] Handel Poprawiono wyliczanie wartości w raporcie Sprzedaż wg kodów dostaw, asortymentu i klientów.

Zmiany w wersji 9.0.2

Sub Gest Rach Rew Grat Biuro PRO Komponent Opis zmianyX


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono wydajność raportu Potwierdzenie sald.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono wyliczenie Potwierdzenia sald, które błędnie uwzględniało zrealizowane różnice kursowe oraz rozrachunki niepowiązane z zapisami na kontach.

Zmiany w wersji 9.1.0

Sub Gest Rach Rew Grat Biuro PRO Komponent Opis zmiany


X X
X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano możliwość wydruku w trybie ekonomicznym deklaracji PIT-36(22) wraz z załącznikami.


X X X X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę formularzy deklaracji rocznych wraz z wysyłką elektroniczną, obowiązujących od 01.01.2016 i dotyczących rozliczeń 2015/2016. Udostępnione formularze to: PIT-36(22) i PIT-36L(11)  - nie dotyczy Gratyfikanta nexo, PIT-40(22), PIT-37(22).X
X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę nowej wersji deklaracji CIT-8(23) wraz z wysyłką elektroniczną dotyczącą rozliczeń 2015/2016. Zaktualizowane zostały również załączniki do tej deklaracji CIT-8/O (10), CIT-D (5).


X X X X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę nowej wersji deklaracji IFT-1/1R(13) - na dzień publikacji programu, Ministerstwo Finansów nie udostępniło wysyłki elektronicznej tej deklaracji.


X X X X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę nowej wersji deklaracji UPL-1(5) dotyczącej udzielenia pełnomocnictwa do składania deklaracji drogą elektroniczną.


X X X X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę nowej wersji odwołania pełnomocnictwa do składania deklaracji drogą elektroniczną OPL-1(4) obowiązującą od 01.01.2016 r.


X X X X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę wysyłki elektronicznej deklaracji PIT-11(23) do rozliczeń za rok 2015 i 2016.


X X X X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę wysyłki elektronicznej deklaracji PIT-4R(6) dotyczącą rozliczeń za rok 2015/2016.


X X X X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę wysyłki elektronicznej deklaracji PIT-8AR(6) do rozliczeń za rok 2015 i 2016.


X

X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę wysyłki elektronicznej nowej wersji deklaracji PIT-28(19) wraz z załącznikami: PIT-28/A(16), PIT/O(21), PIT/D(25).


X X X X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę wysyłki elektronicznej oraz zbiorczą wysyłkę na Uniwersalną Bramkę Dokumentów deklaracji PIT-8C(8).X
X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę zaliczek CIT dla formy  księgowości UEPiK (uproszczona ewidencja przychodów i kosztów).X
X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę zaliczek PIT na podstawie zapisów w Rozliczeniach właścicielskich w formie  księgowości UEPiK (uproszczona ewidencja przychodów i kosztów).


X X X

[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano zbiorczą wysyłkę elektroniczną na Uniwersalną Bramkę Dokumentów deklaracji PIT-11(23).


X X
X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dostosowano deklaracje VAT-7/7K/7D oraz VAT-8 i VAT-9M do ogłoszonego rozporządzenia o deklaracjach VAT - w wersji 9.0.0 deklaracje te zrealizowane były na podstawie projektu rozporządzenia.


X X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna W schematach dekretacji list płac oraz list zaliczek z list płac dodano obsługę pola "Nadpłata PIT-40" przechowującą wartość nadpłaty podatku rozliczenia rocznego pracownika dokonanego w Gratyfikancie nexo.
X X X X X

[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano możliwość sprawdzenia statusu klienta w VAT, funkcjonalność wykorzystującą usługę Portalu Podatkowego Ministerstwa Finansów: usługa zwraca informację, czy podmiot o podanym numerze NIP jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. Funkcjonalność tę włącza się w konfiguracji "Pobieranie danych klienta" oraz do jej działania wymagany jest aktywny abonament na ulepszenia.
X X X X X

[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano możliwość sprawdzenia statusu prawnego każdego NIP. Źródłem danych wykorzystywanych w procesie weryfikacji jest Centralny Rejestr Podmiotów - Krajowa Ewidencja Podatników (CRP KEP). Po podaniu przez użytkownika NIP serwis zwraca informację, że wskazany NIP jest poprawny bądź nie istnieje lub został unieważniony, ewentualnie uchylony. Funkcję tę włącza się w konfiguracji "Pobieranie danych klienta". Do jej działania wymagany jest aktywny abonament na ulepszenia.


X X

X [Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W "Rozliczeniach właścicielskich" dodano nowy rodzaj przychodu z innych forma działalności "Odpłatne zbycie innych rzeczy (art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d updof)", który uwzględniany jest w rozliczeniu rocznym PIT-36(22).

X
[Br] Biuro nexo Dodano możliwość określenia szczegółowości sprawozdań finansowych, wariantu rachunku zysku i strat oraz metody wyliczania zaliczek w operacji zbiorczej zakładania okresu KR.

X
[Br] Biuro nexo Poprawiono sposób sortowania działań cyklicznych na liście.

X
[Br] Biuro nexo Poprawiono sposób sortowania warunków umów na liście.

X
[Br] Biuro nexo Poprawiono wybieranie klientów Biura w przypadku, gdy zalogowanym użytkownikiem był "szef".

X
[Br] Biuro nexo Poprawiono wykonywanie operacji zbiorczych na niezarejestrowanych podmiotach klientów, którym wygasł okres na zarejestrowanie produktu.[Br] Biuro nexo Udostępniono moduł Pracownicy.

X
[Br] Biuro nexo W Portalu biura rozwiązano problem polegający na tym, że po odświeżeniu przeglądarki nie wczytują się raporty pomimo, że były wcześniej załadowane.

X
[Gs] CRM Naprawiono błędnie nadawane działaniom numery występujące podczas przenoszenia danych z Gestora GT do nexo. Błąd występował dla działań, które w GT powstały z użyciem opcji "Dodaj na podstawie". Wprowadzono także zabezpieczenie przed uszkodzonymi danymi źródłowymi, w których przypisano stopień wykonania działania niewłaściwy dla danego typu działania.
X X X X X X
[Gs] Klienci Dostosowano odczytywanie danych klienta do zmian na portalu Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG).

X
[Gs] Oferty W edycji oferty naprawiono błąd systemowy, który występował, gdy w specyfikacji towarowej włączono kolumnę "Wartość netto po rabacie", wprowadzono tam dowolną wartość, a następnie wykonano wyjście z pola za pomocą klawisza Enter lub strzałki albo za pomocą myszy.
X X X X X X
[nexo] Administracja systemem Program serwisowy. Opcja porządkowania indeksów (w menu Podmiot i w menu kontekstowym na liście podmiotów) została zamieniona na 'Konserwacja bazy danych', która składa się z dwóch kroków: odbudowa indeksów oraz aktualizacja statystyk.
X X X X X X X [nexo] Inne Do operacji związanych z rozszerzonymi polami własnymi takich jak: dodawanie / usuwanie pól własnych, aktualizacja podmiotu z polami własnymi czy przeniesienie danych podmiotu z polami własnymi, dodano ostrzeżenie sugerujące wyłączenie programu antywirusowego na czas wykonywania tych operacji. Jest to związane z docierającymi do nas sygnałami o problemach wynikających z działania programów antywirusowych firmy ESET. Problem zostanie trwale rozwiązany w wersji 10, wówczas ostrzeżenie zostanie usunięte.
X X X X X X
[nexo] Inne Dodano mechanizm wydruku poprzez plik pośredni PDF. Sposób zalecany w przypadku problemów z drukowaniem standardowym mechanizmem.
X X X X X X
[nexo] Inne Dodano możliwość naprawiania danych licencyjnych w podmiotach (dla najczęstszych przypadków) bez konieczności przesyłania baz danych do firmy InsERT.


X X


[nexo] Inne Poprawiono wydajność wydruku rejestru VAT sprzedaży (np. dla 45 tys. dokumentów przygotowanie wydruku mogło trwać kilkadziesiąt minut i generować błędy spowodowane brakiem pamięci).
X X X X X X
[nexo] Przeniesienie danych Przenoszenie danych. Dodano unikanie powtórnego importowania przeniesionych wcześniej danych. Oznacza to, że przy uruchamianiu kolejnego programu na istniejącym podmiocie i próbie importu danych znaczniki zakresów danych, które były wcześniej importowane, domyślnie nie są wybrane.


X X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Do naliczonych deklaracji VAT dodano mechanizm znakujący, czy po wystawieniu deklaracji do ewidencji VAT dodano, poprawiono bądź usunięto zapisy, które mogły wpłynąć na wartość wyliczonej deklaracji.


X X X

[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono zbiorczy wydruk do pliku deklaracji zawierających załączniki.X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna Poprawiono mechanizm podpinania rozrachunków do zapisów na konta rozrachunkowe podczas dekretacji automatycznej - jeżeli kwota zapisu na konto wyznaczona przez schemat dekretacji była różna od kwoty podpinanego rozrachunku wówczas była zmieniana na kwotę wynikającą z rozrachunku. Obecnie w takiej sytuacji zwracany jest błąd komunikujący o nierówności kwot zapisu na konta i kwoty podpinanego rozrachunku.


X X X

[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Do obrazu księgowego listy płac oraz listy zaliczek od wynagrodzeń, do danych ogólnych jak również do danych wypłat dodano pole "Nadpłata PIT-40" zawierające wartość nadpłaty podatku od wynagrodzeń rozliczanego przez pracodawcę. Pole to wypełniane jest tylko z poziomu rozliczania list płac zawierających pracowników, dla których wystawiono PIT-40 z rozliczeniem nadpłaty podatku.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano w module "Zestawienie przychodów i kosztów", w uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów możliwość wyfiltrowania zapisów stanowiących dochód z lat ubiegłych.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dostosowano przeniesienie definicji sprawozdań finansowych z Rewizora  GT do Rewizora nexo do układu RZiS i Bilansu obowiązującego od 01.01.2016 r.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono odbiór w komunikacji off-line XML, dokumentów z formą płatności "Zapłacone przelewem".
X
X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono problem z generowaniem obrazu księgowego raportu kasowego - w specyficznych sytuacjach obraz księgowy takiego raportu mógł nie zawierać pozycji związanych z operacjami kasowymi.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono usuwanie umiejscowienia konta księgowego z definicji sprawozdań finansowych. Umiejscowienie nie było usuwane z definicji sprawozdań dla mikrojednostek.
X
X X X

[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono wydajność otwierania modułu "Dekretacja dokumentów".
X

[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono wysyłanie dokumentów do biura rachunkowego za pomocą komunikacji EDI++ (format EPP), faktur sprzedaży płatnych gotówką.
X

[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono wysyłanie dokumentów MMW (międzymagazynowych przesunięć - wydań) do biura rachunkowego w formacie EPP.
X

[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono wysyłkę do biura rachunkowego, komunikacją EDI++ (format plików EPP), dokumentów kasowych bez określonego kontrahenta.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W "Rozliczeniach właścicielskich" dodano zabezpieczenie przed zapisaniem odliczenia typu "Ulga na dzieci" bez podania daty urodzenia dziecka.


X[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W raporcie "Informacja zbiorcza" oraz wydruku EP z uwzględnieniem obniżek poprawiono wykazywanie podatku jako sumy zaokrąglonych podatków w poszczególnych stawkach ryczałtu a nie zaokrąglonej sumy wszystkich podatków.


X X X X
[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Zaktualizowano wartości domyślne parametrów obowiązujących od 01.01.2016 r.: * Roczny limit dla środków trwałych amortyzowanych jednorazowo: 212 000,00 zł; * Podstawa wymiaru składek ZUS: 2433,00 zł; * Limit naliczania składek ZUS: 121 650,00 zł; * Limit chorobowego: 10 137,50 zł; * Preferencyjna podstawa składek ZUS: 555,00 zł; * Płaca minimalna: 1 850,00 zł; * Prognozowane przeciętne wynagrodzenie: 4 055,00 zł; * Współczynnik ekwiwalentu za urlop: 21; * Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego: 96,1%.X

X [Ra/Re] Księgi rachunkowe Dodano obsługę pól własnych dla zapisów w module Zestawienie przychodów i kosztów, dla formy księgowości Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów.X


[Ra/Re] Księgi rachunkowe Poprawiono wydajność wywoływania listy kont księgowych (np. przy tworzeniu zapisu na konto).X


[Ra/Re] Księgi rachunkowe Poprawiono wykazywanie wartości dla kont księgowych o saldzie dwustronnym w raporcie "Informator konta".
X
X X X

[Ra/Re] Księgi rachunkowe Poprawiono wyświetlanie wartości w kolumnie "Dokument księgowy", w module "Dekretacja dokumentów".X


[Ra/Re] Księgi rachunkowe W przenoszeniu bilansu otwarcia z Rewizora GT poprawiono przenoszenie i określanie treści pozycji polecenia księgowania bilansu otwarcia tworzonego w Rewizorze nexo.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Do słownika odsetek karnych dodano nową wartość 7% obowiązującą od 01.01.2016.X


[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono uwzględnianie rozliczeń w raporcie Rozrachunki na dany dzień.
X

[Su] Handel Poprawiono działanie formy płatności "Zapłacono przelewem" na dokumentach bez danych klienta.
X

[Su] Handel Zaktualizowano temat pomocy dla okna Kosztorys.

Zmiany w wersji 9.2.0

Sub Gest Rach Rew Grat Biuro PRO Komponent Opis zmianyX
X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę elektroniczną deklaracji CIT-8(23).


X X
X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę wysyłki elektronicznej deklaracji VAT: VAT-7(16), VAT-7D(7), VAT-7K(10), VAT-8(7), VAT-9M(5) obowiązujących od 1 stycznia 2016 r.


X X X X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę wysyłki  elektronicznej deklaracji IFT-1/1R(13) obowiązującej od 1 stycznia 2016 r.


X X X

[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę zbiorczej wysyłki elektronicznej deklaracji PIT-40Z(22) na Uniwersalną Bramkę Dokumentów.

X
[Br] Biuro nexo Poprawiono operację zbiorczą zakładania okresu obrachunkowego KR z zaznaczoną opcją kopiowania sprawozdań finansowych w sytuacji, gdy definicja sprawozdania wykorzystywała kartotekowe konto analityczne - obecnie umiejscowienie takiego konta nie jest przenoszone i informacja o tym umieszczana jest w logu operacji. Od tej zasady wyjątkiem są konta analityczne grup środków trwałych oraz typów WNiP - dla tych kartotek księgowych umiejscowienie konta w sprawozdaniu jest przenoszone.

X
[Br] Biuro nexo Poprawiono w operacjach zbiorczych zakładanie okresu obrachunkowego KR wraz z kopiowaniem schematów dekretacji, które wykorzystywały konta (analityki) kartotekowe. W przypadku schematów wykorzystujących analityki grup środków trwałych bądź analityki typów WNiP przenoszona jest definicja konta, natomiast w przypadku wykorzystania w schematach kopiowanych analityk innych kartotek księgowych, schemat zapisuje się w podmiocie docelowym jako "niepoprawny" - będzie wymagał interwencji użytkownika.

X
[Br] Biuro nexo Poprawiono wydajność modułu "Historia operacji" w przypadku, gdy komunikaty o statusie operacji zbiorczych zawierały obszerne dane.
X

[Gr] Karta pracy Rozwiązano problem błędnego ustalania ciągłości zasiłku na przełomie roku przy wprowadzaniu absencji zasiłkowej z wykorzystaniem automatycznie wyznaczanego kodu świadczenia przerwy.
X X X X X

[nexo] Przeniesienie danych Przeniesienie danych. Poprawiono błąd objawiający się komunikatem "Non-static method require the target." występującym po naciśnięciu przycisku Dalej na ekranie Zakres importu. Błąd występował w sytuacji, gdy do podmiotu, na którym już pracował Subiekt nexo, przenoszono dane innego programu (np. Gratyfikanta nexo), a wcześniej jeden z domyślnych cenników głównych został usunięty.


X X X X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono drukowanie numeru PESEL na wydruku pełnomocnictwa do składania deklaracji drogą elektroniczną UPL-1(5).


X X X

[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono generowanie deklaracji PIT-40(22) na podatnika niebędącego rezydentem podatkowym w Polsce.


X X X X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono generowanie pełnomocnictw i ich odwołań w przypadku, gdy podmiotem zlecającym była "Moja firma".


X X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono problem z rozliczaniem rozrachunków powiązanych z zapisami VAT metody kasowej (rozliczanych po zapłacie) - problem pojawiał się w przypadku istnienia deklaracji VAT za okres, w którym rozliczany był zapis VAT.X
X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono uwzględnianie zaliczek CIT kwartalnych w rocznej deklaracji rozliczeniowej CIT-8(23).


X X X X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono wyliczanie deklaracji PIT-8AR(6) w oparciu o wersję pierwszą zaliczek od wynagrodzeń PIT.


X X X X
[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Zaktualizowano podstawę składki ubezpieczenia zdrowotnego dla przedsiębiorców, która od 1 stycznia 2016 r. wynosi 3210.60 zł.X
X
[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Zaktualizowano układ sprawozdania finansowego Bilans dla mikrojednostek.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Poprawiono tworzenie automatycznego zapisu skojarzonego VAT - w danych kontrahenta nie był uzupełniany adres.


X X


[Ra/Re] Księgi rachunkowe Poprawiono tworzenie automatycznych zapisów skojarzonych VAT w przypadku skorzystania z mechanizmu zmiany mapowania stawek VAT w schemacie dekretacji automatycznej.

Zmiany w wersji 9.2.1

Sub Gest Rach Rew Grat Biuro PRO Komponent Opis zmianyX
X
[Br] Biuro nexo Poprawiono problem niedziałającej konfiguracji Parametrów różnic kursowych w przypadku, gdy okres obrachunkowy był stworzony z poziomu Biura nexo.
X

[Gr] Karta pracy W algorytmie naliczania wymiaru należnego urlopu rozwiązano problem podwajania liczby miesięcy w danym roku w przypadku przypisania do umowy kalendarza z datą obowiązywania od pierwszego dnia stycznia, co powodowało zawyżenie wymiaru urlopu.


X X X X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono problem z podpisywaniem deklaracji PIT-40(22) podpisem kwalifikowanym.X


[Ra/Re] Księgi rachunkowe Dodano zabezpieczenie przed nieoczekiwanym zamknięciem aplikacji, które mogło pojawiać się podczas wprowadzania rozrachunków do zapisów w bilansie otwarcia.X


[Ra/Re] Księgi rachunkowe Poprawiono wyliczanie sald dla kont z saldem dwustronnym w Zestawieniu Obrotów i Sald oraz pochodnych funkcjonalnościach, np. w Informatorze konta.

Zmiany w wersji 9.2.2

Sub Gest Rach Rew Grat Biuro PRO Komponent Opis zmiany
X

[Gr] Kadry i płace Rozwiązano problem niegenerowania się deklaracji ZUS w wypadku niewypełnienia obywatelstwa pracownika.
X

[Gr] Wynagrodzenia Rozwiązano problem z nienaliczaniem się wypłaty w miesiącu występowania ekwiwalentu za urlop po przedłużeniu umowy lub zawarciu aneksu do umowy.
X X X X X X
[nexo] Inne Poprawiono błąd w formularzu rejestracyjnym uniemożliwiający rejestrację kolejnego produktu z powodu braku możliwości wypełnienia wszystkich pól wymaganych.


X X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna Poprawiono dekretację automatyczną dokumentów walutowych do ewidencji VAT w przypadku wykorzystania filtrowania pozycji asortymentowych dokumentów.


X X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna Poprawiono odbiór dokumentów w formacie EPP wysłanych do biura rachunkowego w przypadku, gdy w pliku znajdowali się różni kontrahenci z tym samym NIP-em.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono obsługę pól własnych dokumentów dotyczących operacji na środkach trwałych w obrazach księgowych tych dokumentów oraz w schematach dekretacji.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono odbiór list płac i rachunków wysyłanych z Gratyfikanta GT do księgowości nexo.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono w informatorze konta wykazywanie wartości sald bilansu otwarcia dla kont o saldach dwustronnych.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono wykazywanie wartości salda w informatorze konta przy wykorzystaniu filtra walutowego.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono wykorzystanie automatycznych pieczęci księgowych, które w definicji zawierały współczynniki kwot różnych od 1.


X X X

[Ra/Re] Małe kadry i płace Rozwiązano problem błędnych danych identyfikacyjnych płatnika składek na deklaracji ZUS DRA w wypadku formy własności "Inna niż własność prywatna".
Witryna stworzona na platformie