Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Lista zmian

Poniżej wymieniono wszystkie zmiany w systemie InsERT nexo z określeniem, których elementów systemu one dotyczą (oznaczenia: Sub, Rach, Rew). Zmiany płatne wyróżniono pogrubioną czcionką.

Zmiany w wersji 3.0.0

Sub Rach Rew PRO Komponent Opis zmiany

X X
Deklaracje i sprawozdania Na wydruku UPO (urzędowym poświadczeniu odbioru deklaracji elektronicznej) dodano znak wodny "TEST WYSYŁKI", w przypadku gdy dokument potwierdzał odbiór deklaracji przez serwis testowy.

X X
Deklaracje i sprawozdania Poprawiono w deklaracji VAT-7/7K/7D pobieranie nadwyżki podatku VAT z poprzedniego okresu, w przypadku gdy istniało wiele korekt deklaracji w poprzednim okresie.

X X
Deklaracje i sprawozdania Poprawiono wykazywanie sumy wypłat na zaliczce miesięcznej od wypłat PIT. Wykazywana była kwota bez pomniejszenia o składki ZUS pracowników.

X X
Deklaracje i sprawozdania Poprawiono wystawianie kolejnej korekty VAT-UEK z menu kontekstowego.

X X
Deklaracje i sprawozdania Zmieniono pobieranie danych adresowych urzędu skarbowego na deklaracjach VAT: dla podmiotu z formą prawną wymagającą wskazania właściciela dane urzędu skarbowego pobierane są obecnie z danych podmiotu a nie wskazanego właściciela.

X X
Dekretacja automatyczna Dodano możliwość określenia współczynnika dekretowanych automatycznie kwot w schematach dekretacji do VAT.

X X
Dekretacja automatyczna Dodano możliwość zdefiniowania schematu dekretacji zapisów VAT bez względu na jego podtyp (podtyp zapisu "dowolny").

X X
Dekretacja automatyczna Dodano w schematach dekretacji, w definicji wykonania schematu i w definicji wyjątków dla pól zapisu księgowego dotyczących zapisów VAT możliwość posługiwania się określeniem rejestru VAT, transakcji VAT oraz dla zapisów VAT zakupów również określeniem rodzaju zakupu i rodzaju odliczenia. Do tej pory atrybuty te dostępne były jedynie w przypadku wykorzystania kontekstu "Pozycje" w definicji pozycji zapisu księgowego.


X
Dekretacja automatyczna Poprawiono definiowanie schematów dekretacji raportów kasowych z wykorzystaniem rodzaju operacji kasowej oraz wyciągów bankowych z wykorzystaniem rodzaju operacji bankowej.

X X
Dekretacja automatyczna Poprawiono wydajność usuwania schematów dekretacji.


X
Dekretacja automatyczna Poprawiono wyznaczanie konta na podstawie rozliczeń podczas dekretacji automatycznej raportów kasowych.
X X X
Ewidencje VAT Dodano mechanizm przypisywania klientom, wspólnikom, pracownikom i instytucjom wartości księgowych: domyślny opis zdarzenia gospodarczego oraz uwagi do zapisu księgowego, domyślna transakcja VAT czy też rodzaj zakupu bądź odliczenia, które wykorzystane mogą być podczas dekretacji ręcznej zapisów księgowych bądź VAT.

X X
Ewidencje VAT Dla zapisów ewidencji VAT sprzedaży: Korekta VAT (nieterminowe płatności) i Ponowne zaliczenie do VAT, wyłączono możliwość określania "Proporcja bazowa". Obecnie zapisy tego typu nie wpływają na określanie wielkości współczynnika proporcji przy częściowym odliczeniu VAT przy sprzedaży mieszanej.

X X
Ewidencje VAT Dla zapisów VAT typu "Ponowne zaliczenie" zablokowano możliwość oznaczenia naliczania/odliczania VAT po zapłacie.

X X
Ewidencje VAT Dla zapisów VAT zakupu dodano ostrzeżenia dla rodzaju zakupu innego niż "Inwestycyjny", w przypadku wybrania transakcji VAT "Nabycie krajowe środka trwałego" lub "Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów".

X X
Ewidencje VAT Dodano możliwość określenia, czy korekta VAT ze sprzedaży nieudokumentowanej ma być uwzględniana w wyznaczaniu proporcji bazowej przy sprzedaży mieszanej (zwolnionej i opodatkowanej) - domyślnie jest uwzględniana.

X X
Ewidencje VAT Dodano możliwość przywrócenia domyślnych ustawień dla definicji transakcji VAT na stałe zdefiniowanych w programie. Dodano również kolumnę w słowniku transakcji VAT obrazującą, czy domyślne ustawienia transakcji VAT zostały zmodyfikowane przez użytkownika.

X X
Ewidencje VAT Dokonano poprawek w wydrukach zapisów VAT: poprawiono szerokość pól, uzupełniono dane podmiotu o jego nazwę.

X X
Ewidencje VAT Na wydrukach rejestrów VAT zakupu (pionowym i poziomym) dodano informację o kwocie VAT (dla zakupów niepodlegających odliczeniu) i kwocie netto dla zakupów zwolnionych.

X X
Ewidencje VAT Odblokowano możliwość edycji pola "Opis" w zadekretowanych zapisach VAT.

X X
Ewidencje VAT Poprawiono aktualizację miesiąca naliczenia/odliczenia w zapisach skojarzonych VAT w przypadku poprawy zapisu źródłowego.

X X
Ewidencje VAT Poprawiono aktualizowanie się statusu księgowego dla zapisów VAT sprzedaży marża oraz dla zapisów zakupu dla VAT marża.

X X
Ewidencje VAT Poprawiono aktualizowanie wartości zapisów VAT z zaznaczoną opcją "Naliczaj VAT po zapłacie" w przypadku, gdy poprawiana była wartość podpiętego rozrachunku bądź jego rozliczenia.

X X
Ewidencje VAT Poprawiono generowanie powiązanego zapisu do nowo dodanego rejestru VAT dla rachunku za przejazd, dla pojazdów z częściowym odliczeniem VAT.

X X
Ewidencje VAT Poprawiono obsługę generowania rachunku dotyczącego eksploatacji pojazdów za okres objęty już rozliczeniem kosztów użytkowania pojazdu. Przy próbie wygenerowania powiązanego zapisu VAT niepotrzebnie pojawiał się komunikat o błędzie.

X X
Ewidencje VAT Poprawiono odświeżanie treści powiązanego zapisu VAT dotyczącego częściowego odliczenia podatku VAT z eksploatacji pojazdów.

X X
Ewidencje VAT Poprawiono podpowiadanie kwot dla zapisów VAT typu "Korekta VAT (nieterminowe płatności)" w przypadku wskazania zapisu źródłowego powiązanego z rozrachunkiem częściowo rozliczonym.

X X
Ewidencje VAT Poprawiono powielanie zapis VAT, które posiadały wartości w nieaktywnych stawkach.

X X
Ewidencje VAT Poprawiono wyznaczanie numerów dokumentów zakupu dla VAT marży w przypadku skorzystania z opcji "Powiąż zaewidencjonowany zakup" przy dodawaniu zapisu sprzedaży VAT marża.

X X
Ewidencje VAT Poprawiono wyliczanie sumy aktualnych obrotów podczas wyznaczania przekroczenia progu zwolnienia z VAT - opcja "Próg zwolnienia z VAT" w Ewidencji VAT sprzedaży.

X X
Ewidencje VAT Przeniesiono określanie domyślnego rodzaju zakupu i rodzaju odliczenia z definicji rejestrów VAT do definicji transakcji VAT zakupu.

X X
Ewidencje VAT Sprofilowano listę zapisów VAT do dekretacji automatycznej wywoływaną opcją "Dekretuj wg schematu" - uwzględnia ona obecnie podtyp zapisu VAT: "dowolny", "zwykły", "Korekta VAT (nieterminowe płatności), "ponowne zaliczenie do VAT" zdefiniowany w schemacie dekretacji.

X X
Ewidencje VAT Umożliwiono ujmowanie w zestawieniu zbiorczym sprzedaży VAT (dziennym czy miesięcznym) ujmowanie zapisów złożonych VAT ujętych w różnych rejestrach.

X X
Ewidencje VAT W dokumencie zbiorczym VAT, do pola "Opis" podpięto słownik operacji gospodarczych.

X X
Ewidencje VAT W ewidencjach VAT zakupu i sprzedaży poprawiono działanie filtra dotyczącego zapisów skojarzonych.

X X
Ewidencje VAT W Ewidencji VAT sprzedaży i Ewidencji VAT zakupu rozszerzono filtr "Typ zapisu" o typy zapisów dotyczące marży oraz korekt VAT nieterminowych płatności. Wartości tego filtra opisane zostały również mnemonikami.

X X
Ewidencje VAT W przypadku dodawania zapisów VAT, które tworzą zapisy skojarzone i miesiące odliczenia/naliczenia są różne, pojawia się ostrzeżenie wskazujące, z jakim miesiącem odliczenia/naliczenia wygenerowany został zapis skojarzony.

X X
Ewidencje VAT W wydruku rejestru VAT sprzedaży poprawiono ujmowanie zapisów: obecnie ujmowane są wg daty dostawy.

X X
Ewidencje VAT W zapisach VAT typu "Korekta VAT (nieterminowe płatności), do listy dokumentów wywoływanej z pola "Dok. korygowany" dodano możliwość filtrowania pozycji.

X X
Ewidencje VAT W zapisach VAT sprzedaży typu "Ponowne zaliczenie do VAT marży" zablokowano możliwość podpięcia bądź wygenerowania rozrachunku.
X X X X Finanse i rozrachunki Dodano możliwość tworzenia kompensat wielowalutowych.
X X X
Finanse i rozrachunki Dodano nowy moduł - Kompensaty.
X X X
Finanse i rozrachunki Dodano minimalną kwotę raty dla form płatności o typie "Płatność odroczona".
X X X
Finanse i rozrachunki Dodano możliwość definiowania rachunku bankowego podmiotu w momencie dodawania dyspozycji bankowej.
X X X
Finanse i rozrachunki Dodano uprawnienia użytkowników dotyczące kompensat.
X X X
Finanse i rozrachunki Dodano wzorce wydruków dla kompensat: Kompensata propozycja oraz Kompensata zrealizowana.
X X X
Finanse i rozrachunki Poprawiono aktualizację kwoty rozliczenia dokumentów kasowych przy zmianie wartości kursu waluty.
X X X
Finanse i rozrachunki Poprawiono błąd przy próbie wystawienia operacji bankowej z dyspozycji w zablokowanym okresie.
X X X
Finanse i rozrachunki Poprawiono błąd przy próbie wystawienia operacji bankowej z dyspozycji, w sytuacji gdy dyspozycja jest edytowana na innej zakładce.
X X X
Finanse i rozrachunki Poprawiono błąd związany z próbą edycji rozrachunku z operacji bankowej.


X
Finanse i rozrachunki Poprawiono błąd związany z wprowadzaniem rozrachunku na dekrecie księgowym i anulowaniu w trakcie edycji.
X X X
Finanse i rozrachunki Poprawiono domyślne uzupełnianie pola "Rozrachunek" na operacjach kasowych.
X X X
Finanse i rozrachunki Poprawiono ergonomię wprowadzania rozrachunków ratalnych.
X X X
Finanse i rozrachunki Poprawiono odświeżanie (F5) przy dodawaniu Raportu kasowego.
X X X
Finanse i rozrachunki Poprawiono powielanie kasowego dokumentu inwentaryzacyjnego.
X X X
Finanse i rozrachunki Poprawiono przenoszenie wartości kursu waluty ze szczegółów rozliczeń do grida rozliczeń.
X X X
Finanse i rozrachunki Poprawiono rozliczenia za pomocą operacji kasowych i dyspozycji bankowych. Zmiana kwoty nie powodowała przeliczenia rozliczenia.
X X X
Finanse i rozrachunki Poprawiono sposób prezentacji w kolumnach "Dni spóźnienia" i "Termin płatności" przy rozrachunkach ratalnych.
X X X
Finanse i rozrachunki Poprawiono tryb podglądu rozrachunku.
X X X
Finanse i rozrachunki Poprawiono ustawienie sposobu naliczania odsetek dla rozrachunków ratalnych pochodzących z dokumentów handlowych.
X X X
Finanse i rozrachunki Poprawiono walidację na operacjach kasowych i bankowych, gdy wybrany rodzaj rozrachunku nie jest dostępny dla danego typu dokumentu.
X X X
Finanse i rozrachunki Poprawiono walidację poszczególnych pól przy rozliczeniach.
X X X
Finanse i rozrachunki Poprawiono walidację przy rozliczaniu rozrachunku innym rozrachunkiem ratalnym.
X X X
Finanse i rozrachunki Poprawiono walidację przy wprowadzaniu odsetek do rozrachunków.
X X X
Finanse i rozrachunki Poprawiono wydruk dyspozycji bankowej przy wyłączonych ogranicznikach kwoty i drukowaniu w kratkach.
X X X
Finanse i rozrachunki Poprawiono wyliczanie salda początkowego przy dodawaniu wyciągów bankowych.
X X X
Finanse i rozrachunki Poprawiono wypełnianie pola "Wpłacił" dla dokumentów KP, KW w zależności od rodzaju podmiotu, na który wystawiany jest dokument.
X X X
Finanse i rozrachunki Uzupełniono kurs waluty GBP w danych przykładowych.


X
Finanse i rozrachunki W funkcji "Podłącz nierozliczone rozrachunki" poprawiono wykazywanie nierozliczonych rozrachunków, na podstawie których można wygenerować zapisy w BO. Niepotrzebnie wykazywane były rozrachunki użyte już w tej samej sesji edycyjnej BO do generowania zapisów.
X X X
Finanse i rozrachunki W konfiguracji rodzajów rozrachunków dodano pole "Kompensata", które umożliwia zdefiniowanie rozrachunku tworzonego przy realizacji kompensaty.

X X
Finanse i rozrachunki W widoku rozrachunków "Dokumenty do skorygowania VAT-u" ustawiono domyślność kolumn KV i PV (Sporządzono korektę VAT i Ponownie zaliczono do VAT) oraz Sprzedaż – wartość i Zakup – wartość.
X X X
Finanse i rozrachunki Zablokowano możliwość edycji i usunięcia predefiniowanych rodzajów operacji kasowych o typie Transfer i Inwentaryzacja oraz operacji bankowych o typie Transfer.
X X X
Finanse i rozrachunki Zablokowano możliwość edycji pól Typ, Rodzaj, Różnica kursowa oraz usunięcia predefiniowanych rodzajów rozrachunków.
X X X
Finanse i rozrachunki Zablokowano zmianę znacznika "Windykowalny" w sytuacji gdy dany rodzaj rozrachunku został użyty w typach dokumentów.
X


Inne Dodano możliwość powielania dokumentów.
X


Inne Dodano możliwość realizowania pozycji zamówienia (Shift+F2) od klienta podczas wystawiania dokumentu sprzedaży. Dodano informacje dotyczące realizacji z zamówienia do szczegółów pozycji (Ctrl+F3) w dokumencie.
X


Inne Dodano możliwość wystawienia wydania magazynowego WZ do przyjęcia magazynowego z zadysponowaniem dostaw przez PZ przyjętych na magazyn.
X


Inne Dodano operacje zbiorcze w modułach Asortyment (Aktualizuj cenniki, Grupa, Cecha, Działy, Pozycja do sklepu internetowego, Pozycja do serwisu aukcyjnego, Pozycja do sprzedaży mobilnej, Towar przeznaczony do ważenia, otwarta cena w kasie fiskalnej, Synchronizuj z urządzeniem i wygeneruj kod PLU), Sprzedaż, Zakup, Zamówienia, Zlecenia, Wydania, Przyjęcia, Dokumenty wewnętrzne (Usuń, Drukuj).
X


Inne Dodano możliwość dezaktywowania użytych wcześniej elementów słownika.
X


Inne Dodano możliwość dla nowej pozycji płatności odroczonej rozpoczęcia dodawania od dowolnego pola: liczba dni, termin, procent, kwota.
X X X
Inne Dodano możliwość dodawania nowych oraz zmiany predefiniowanych rejestrów numeracyjnych.
X


Inne Dodano możliwość wybrania fotokodów (QR Code) na pozycje wydruków dla dokumentów sprzedaży i wydań. Dodano możliwość wczytywania fotokodów (QR Code) na dokument przy pomocy specjalnego interfejsu "szybkie dodawanie pozycji". Na wydruku dokumentów sprzedaży dodano blankiet polecenia przelewu z fotokodem (QR Code) do płatności odroczonej.
X


Inne Dodano możliwość zmiany stanowiska kasowego na dokumentach z płatnościami z domyślnego pobranego z kontekstu programu.
X


Inne Dodano w płatnościach wstawienie 100% za pomocą kliknięcia na koło przedstawiające procent płatności.
X X X
Inne Dodano widżet Archiwizacja.
X


Inne Naprawiono drukowanie Noty korygującej. W pewnych okolicznościach nie można było wydrukować.
X


Inne Poprawa wydajności raportów.

X

Inne Poprawiono eksport wydruków KPiR i EP do Excela - niepoprawnie formatowane były kwoty w kolumnach groszy.
X


Inne Poprawiono na dokumencie podpowiadanie kursu na dzień poprzedni .
X X X
Inne Poprawiono wydajność komunikacji oraz generowania raportów w InsERT nexo LINK.
X X X X Inne Raporty własne LINQ. Poprawione aplikowanie zmian zapytania do raportu.
X X X X Inne Sfera. Poprawiony błąd objawiający się tym, że rozszerzenie zaimplementowane dla starszej wersji systemu (dla interfejsu, który się zmienił) powoduje błąd aplikacji na starcie i niemożność jej uruchomienia.
X X X
Inne Udostępniono pobieranie archiwów z chmury w Programie Serwisowym.

X X
Inne W raporcie "Transakcje VAT-UE" dodano kolumny i filtry obrazujące czy zapis jest zapisem skojarzonym bądź posiada zapis skojarzony.

X X
Inne W raporcie "Transakcje VAT-UE" poprawiono wykazywanie kodu kraju, który pobierany był z adresu zamieszkania zamiast z określenia numeru VATIN.
X X X
Inne Z płyt instalacyjnych InsERT nexo usunięto SQL Server 2012 . W zamian dodano SQL Server 2014.
X X X
Inne Zmieniono instalator tak, aby nie proponował instalacji SQL Server 201X, gdy na komputerze zainstalowany jest SQL Server 2000 (problemy ich kompatybilności).
X X X
Inne Zmniejszono częstość pojawiania się ostrzeżeń o konieczności zarejestrowania programu.
X X X
Instalacja i uruchamianie Dodano automatyczne uruchamianie launchera po zainstalowaniu nowej wersji programu, w przypadku gdy zapamiętano uruchamianie wybranego podmiotu.
X X X
Instalacja i uruchamianie Dodano graficzną prezentację wybranych nowości w wersji. Prezentacja uruchamia się automatycznie przy pierwszym uruchomieniu programu przez użytkownika. Link do niej jest również dostępny w kaflu Pomoc na stronie startowej.
X X X
Instalacja i uruchamianie Dodano możliwość zmiany podmiotu w oknie logowania do już wybranego podmiotu. Operację umiejscowiono w prawym górnym rogu okna.
X X X
Instalacja i uruchamianie Poprawiono błąd, który skutkował tym, że przy małej rozdzielczości ekranu na kreatorze wdrożeniowym przyciski zatwierdzania wyboru nie były widoczne.
X X X
Instalacja i uruchamianie Poprawiono definiowanie urzędu skarbowego zakładanego podmiotu z poziomu kreatora wdrożeniowego, z użyciem podpowiadania danych ewidencyjnych organów podatkowych wbudowanych w program.
X X X
Instalacja i uruchamianie Poprawiono intuicyjność i obsługę launchera w przypadku uruchomienia programu po zainstalowaniu nowej wersji. Rozdzielono operacje uruchomienia programu z wybranym podmiotem na dwie: bez aktualizacji oraz z aktualizacją.


X
Instalacja i uruchamianie W kreatorze zakładania podmiotu ustawiono jako domyślną wartość tworzenie wzorcowego planu kont (nierozszerzonego).
X X X
Instalacja i uruchamianie W przypadku nieudanej aktualizacji podmiotu do nowszej wersji dodano możliwość automatycznego przywrócenia podmiotu z kopii zapasowej.
X X X
Klienci i Asortyment Dodano możliwość usuwania zbiorczego instytucji i pracowników.
X X X
Klienci i Asortyment Poprawiono wydruk danych instytucji - nie był drukowany adres.
X


Klienci i Asortyment Rozszerzono wyszukiwanie asortymentu po jego cechach.
X X X
Klienci i Asortyment Wyeliminowano działanie programu uniemożliwiające wprowadzenie numeru VATIN dla klientów z państw spoza Unii Europejskiej.
X


Klienci i Asortyment Zdjęto wymaganie wpisania symbolu przy dodawaniu usługi jednorazowej na dokumencie.
X


Klienci i Asortyment Zostały dodane cechy do instynktu. Można wyszukiwać kartoteki asortymentu podczas wystawiania dokumentu lub filtrować widoki (F8) wpisując cechy.


X X Księgi rachunkowe Dodano możliwość osadzania własnych (serwisanckich) pieczęci księgowych (z wykorzystaniem tzw. punktów rozszerzeń aplikacji).


X
Księgi rachunkowe Dodano możliwość wydruku listy zaznaczonych dokumentów księgowych z uproszczoną treścią.


X
Księgi rachunkowe Dodano możliwość wydruku zaznaczonych dokumentów księgowych wraz z wykazaniem ich treści.


X
Księgi rachunkowe Dodano opcję wyłączającą automatyczne bilansowanie grupy dekretu bądź polecenia księgowania.


X
Księgi rachunkowe Dodano możliwość poprawy istniejącego Bilansu otwarcia z poziomu modułu Plan kont.

X X
Księgi rachunkowe Dodano w module dokumentów księgowych kolumnę "Dowód wewnętrzny" obrazującą powiązanie zapisów księgowych z dokumentami dowodów wewnętrznych.


X
Księgi rachunkowe Na raporcie utworzenia Bilansu otwarcia na podstawie Bilansu Zamknięcia roku poprzedniego poprawiono wykazywanie nazw kont księgowych.


X
Księgi rachunkowe Na wydruku BO (bilansu otwarcia) dodano podsumowanie kwot Wn i Ma.


X
Księgi rachunkowe Poprawiono generowanie zapisów w Bilansie otwarcia na podstawie nierozliczonych rozrachunków, które na dzień bilansowy były częściowo rozliczone.


X
Księgi rachunkowe Poprawiono generowanie zapisu storna całkowitego zrealizowanych różnic kursowych.


X
Księgi rachunkowe Poprawiono listę rozrachunków możliwych do podłączenia do zapisu na konto rozrachunkowe w edycji Bilansu Otwarcia. Na liście tej niepotrzebnie wykazywane były rozrachunki, których wartość księgowa na dzień bilansu była zerowa.


X
Księgi rachunkowe Poprawiono opcję "Wypróbuj" dla wzorca wydruku bilansu otwarcia.


X
Księgi rachunkowe Poprawiono podgląd i poprawę Bilansu otwarcia z poziomu okna wstępnego otwarcia okresu obrachunkowego.


X
Księgi rachunkowe Poprawiono sortowanie kont w dokumencie PK Bilansu otwarcia i jego wydruku dla analityk o typie "zmienna długość numeru".


X
Księgi rachunkowe Poprawiono wprowadzanie zapisów w Bilansie otwarcia w przypadku ustawienia walutowości grupy na "Dowolna".


X
Księgi rachunkowe Poprawiono wybieranie konta księgowego w dokumencie PK Bilansu otwarcia - jeżeli w grupie zapisów użyte zostało konto pozabilansowe, wówczas instynkt konta podpowiada również tylko konta tego typu.


X
Księgi rachunkowe Poprawiono wybieranie za pomocą klawiatury, kursu waluty w oknie określającym walutowość grupy dokumentu księgowego.


X
Księgi rachunkowe Poprawiono wyliczanie wartości zapisu VAT tworzonego z poziomu dokumentu księgowego zawierającego zapisy w walucie na konta rozrachunkowe klientów. Po wskazaniu rozrachunku powiązanego z zapisem na konto, wartości zapisu VAT wyznaczane są z uwzględnieniem kursu waluty użytego w zapisie księgowym.


X
Księgi rachunkowe Udostępniono możliwość wiązania z zapisami Bilansu otwarcia rozrachunków pochodzących z poprzednich okresów obrachunkowych, powiązanych z zapisami księgowymi i częściowo rozliczonymi.


X
Księgi rachunkowe W działaniu funkcji kopiowania schematów dekretacji z innego okresu obrachunkowego, z poziomu modułu, uwzględniono możliwość braku rejestrów księgowych bądź kont księgowych wykorzystanych w kopiowanym schemacie. Schemat taki oznaczany jest jako niepoprawny i wymaga od użytkownika wskazania rejestrów i kont księgowych z bieżącego roku obrachunkowego.


X
Księgi rachunkowe W edycji Bilansu otwarcia poprawiono sortowanie kont na pozycjach dodanych opcją "Dodaj konta niekartotekowe".


X
Księgi rachunkowe W edycji Bilansu otwarcia, dla ustawienia walutowości "Dowolna" dodano możliwość określenia domyślnej waluty i kursu.


X
Księgi rachunkowe W edycji Bilansu otwarcia, przy wykorzystaniu kont kartotekowych, dodano możliwość zdefiniowania nowego elementu kartoteki księgowej.


X
Księgi rachunkowe W edycji polecenia księgowania bilansu otwarcia poprawiono operację "Bilansuj grupę dodając pozycję", która dla ustawionej walutowości "Dowolna" dodawała pozycję w walucie domyślnej zamiast w PLN. Poprawiono również bilansowanie grup polecenia księgowania BO dla tej opcji - dotychczas bilansowane były kwoty w walucie zamiast w PLN.


X
Księgi rachunkowe W przypadku generowania dowodu wewnętrznego z poziomu zapisu księgowego określono jego domyślny typ na "Wydatek".
X X X X Księgowe ewidencje pomocnicze Dodano możliwość filtrowania danych (za pomocą klawisza F8) na listach modułów, wg różnych kryteriów biznesowych. Każdy moduł posiada własny zestaw zdefiniowanych kryteriów, po których może być dokonywane filtrowanie. Dodatkowo za pomocą tego mechanizmu można ograniczać ilość widocznych elementów listy wg wartości widocznych w kolumnach danego modułu (tzw. Wyszukiwanie tekstowe na liście).

X X
Księgowe ewidencje pomocnicze Dodano możliwość seryjnego rozliczenia pojazdów za wskazany okres.


X
Księgowe ewidencje pomocnicze Dodano możliwość skopiowania pieczęci księgowych z innego okresu obrachunkowego.


X
Księgowe ewidencje pomocnicze Dodano możliwość sprawdzenia poprawności pieczęci księgowej - funkcja przydatna dla pieczęci skopiowanych z innego okresu obrachunkowego.


X
Księgowe ewidencje pomocnicze Dodano obsługę dokumentów kompensat w dekretacji automatycznej.

X X
Księgowe ewidencje pomocnicze Dodano obsługę księgową (dekretacja automatyczna) dokumentu "Raport dobowy" pochodzącego z Subiekta nexo.


X
Księgowe ewidencje pomocnicze Dodano obsługę nowego rodzaju pieczęci księgowych - automatycznych, które są definicją określającą, na jakie konto mają zostać przeksięgowane odpowiednie kwoty wskazanych kont. Pieczęcie te pozwalają usprawnić czynności przeksięgowań zapisów na kontach dokonywanych cyklicznie na wyznaczony dzień bądź na dzień bilansowy na podstawie wcześniej zdefiniowanych szablonów.
X X X X Księgowe ewidencje pomocnicze Dodano obsługę wykorzystywanych w dokumentach i kartotekach pól własnych: możliwość włączenia w modułach kolumn ze zdefiniowanymi polami, filtrowanie (klawisz F8) tekstowe po wartościach włączonych kolumn pól własnych bądź po  wartościach wskazanych pól własnych.

X X
Księgowe ewidencje pomocnicze Dodano powielanie: środków trwałych, operacji na środkach trwałych poza dokumentami HA (historyczna amortyzacja) i AM (amortyzacja), pojazdów, rozliczeń właścicielskich, transakcji VAT, typów amortyzacji (Rachmistrz nexo PRO i Rewizor nexo PRO), definicji kategorii księgowych.

X

Księgowe ewidencje pomocnicze Dodano wzorzec wydruku EP wg rozporządzenia w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów.

X

Księgowe ewidencje pomocnicze Dodano wzorzec wydruku Ewidencji przychodów w układzie poziomym.

X X
Księgowe ewidencje pomocnicze Dodano możliwość dekretacji automatycznej dokumentów amortyzacji zbiorczych z rozróżnieniem wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych.
X X X
Księgowe ewidencje pomocnicze Dodano możliwość rozszerzenia o własny ciąg znaków numeru dokumentu w trybie autonumeracji - bez konieczności rezerwacji numeru.

X

Księgowe ewidencje pomocnicze Dodano możliwość wyłączania i włączania obsługi pewnych funkcjonalności i dostępu do opcji, które nie będą wykorzystywane w firmie bądź ich wykorzystanie będzie sporadyczne. Pozwala to dostosować program do własnych potrzeb księgowych. Dostępny jest również predefiniowany szablon o nazwie Rachmistrz uproszczony, który wyłącza m.in. obsługę rozrachunków i finansów oraz udostępnia uproszczony interfejs niektórych dokumentów czy też schematów dekretacji.

X X
Księgowe ewidencje pomocnicze Dodano możliwość wyłączenia drukowania daty likwidacji oraz przyczyny likwidacji na wydruku Ewidencji wyposażenia.

X X
Księgowe ewidencje pomocnicze Dodano możliwość zbiorczego usuwania remanentów (z poziomu modułu Remanenty).


X
Księgowe ewidencje pomocnicze Dodano sekcję do złożenia podpisów na wydrukach sprawozdań finansowych.

X

Księgowe ewidencje pomocnicze Dostosowano drzewo modułów, wyszukiwarkę aplikacyjną oraz uruchamianie opcji za pomocą mnemoników do formy księgowości, z jaką program został uruchomiony bądź jaka zastała określona w kontekście aplikacji.


X
Księgowe ewidencje pomocnicze Na wydruku bilansu, zmieniono nazwę kolumny określającej stan na koniec poprzedniego roku obrotowego, z "Stan na dzień ..." na "Stan na początek dnia ...".

X X
Księgowe ewidencje pomocnicze Na wydruku Podliczenia VAT dodano w nagłówku informację o okresie za jaki dokonywany jest wydruk.


X
Księgowe ewidencje pomocnicze Na wydruku Zestawienia obrotów i sald poprawiono drukowanie nazwy konta syntetycznego, do którego podłączona została kartoteka księgowa.

X

Księgowe ewidencje pomocnicze Poprawiono aktualizowanie wartości dowodu wewnętrznego wygenerowanego z poziomu zapisu księgowego w przypadku zmiany wartości zapisu księgowego.

X X
Księgowe ewidencje pomocnicze Poprawiono dodawanie zapisu VAT z poziomu rachunku dotyczącego eksploatacji pojazdów firmowych, których obsługę dodano w wersji 2.0.0. Problem objawiał się w przypadku posiadania zdefiniowanych co najmniej dwóch rejestrów VAT zakupu.


X
Księgowe ewidencje pomocnicze Poprawiono domyślną definicję umiejscowienia kont w sprawozdaniu finansowym Bilans dla pozycji "A. Aktywa trwałe, II. Środki trwałe" generowaną podczas tworzenia okresu obrachunkowego z wykorzystaniem "Wzorcowego planu kont rozszerzonego".


X
Księgowe ewidencje pomocnicze Poprawiono format drukowanych kwot w raporcie "Zapisy na kontach".

X X
Księgowe ewidencje pomocnicze Poprawiono format drukowanych kwot w raportach VAT.


X
Księgowe ewidencje pomocnicze Poprawiono formatowanie wydruku Zestawienia obrotów i sald.
X X X
Księgowe ewidencje pomocnicze Poprawiono generowanie obrazu księgowego dokumentu Faktura wewnętrzna - wykazywany był niepoprawny symbol waluty (dla dokumentu wystawionego w walucie).

X X
Księgowe ewidencje pomocnicze Poprawiono grupowanie elementów tabeli w module "Eksploatacja pojazdów" z wykorzystaniem kolumny "Pojazd".


X
Księgowe ewidencje pomocnicze Poprawiono kopiowanie analityk kartotek księgowych ze wskazanej kartoteki z innego niż bieżący okres obrachunkowy.

X X
Księgowe ewidencje pomocnicze Poprawiono odbiór dokumentów finansowych typu "transfer" w wymianie on-line z księgowością.

X X
Księgowe ewidencje pomocnicze Poprawiono odbiór dokumentów w komunikacji on-line, które wystawione były na klienta posiadającego zdefiniowanego przedstawiciela.


X
Księgowe ewidencje pomocnicze Poprawiono odświeżanie widoku elementów kartoteki księgowej po zdefiniowaniu nowego elementu.


X
Księgowe ewidencje pomocnicze Poprawiono operację wstępnego zamykania okresu obrachunkowego, która nie powodziła się w przypadku istnienia zapisów niezaksięgowanych zakwalifikowanych do "trzynastego miesiąca".

X X
Księgowe ewidencje pomocnicze Poprawiono w komunikacji on-line odbiór obrazów księgowych dokumentów Faktura VAT marża.

X X
Księgowe ewidencje pomocnicze Poprawiono w module Dekretacja dokumentów" działanie opcji "Pokaż dokument źródłowy" dla dokumentów pochodzących z Rozliczeń właścicielskich.

X

Księgowe ewidencje pomocnicze Poprawiono wydajność usuwania okresów obrachunkowych uproszczonej księgowości (Rachmistrz nexo).
X


Księgowe ewidencje pomocnicze Poprawiono wystawianie dokumentów płatnych gotówką w przypadku wyłączenia obsługi dostawcy dokumentów (w konfiguracji wymiany dokumentów z księgowością), gdy data aktywności tego odbiorcy była nieustawiona (czyli dotyczyło pierwszego zdefiniowanego odbiorcy dokumentów).

X X
Księgowe ewidencje pomocnicze Poprawiono wysyłkę parametrów księgowych do Subiekta w komunikacji on-line, w przypadku gdy błędnie zdefiniowany był nadawca dokumentów - obecnie taki niepoprawny nadawca jest pomijany przy wysyłce.


X
Księgowe ewidencje pomocnicze Poprawiono wyznaczanie sald konta nadrzędnego w stosunku do podłączonej kartoteki w "Informatorze konta".


X
Księgowe ewidencje pomocnicze Poprawiono zmianę typu numeru wskazanego poziomu analityki w przypadku, gdy konta te były wykorzystywane w dokumentach księgowych.


X
Księgowe ewidencje pomocnicze Rozszerzono informację o umiejscowieniu konta w sprawozdaniach finansowych z poziomu planu kont.
X X X
Księgowe ewidencje pomocnicze W module "Dekretacja dokumentów", w filtrze "Typ dokumentów", dla wartości "Wybrane", dodano możliwość odfiltrowania pozycji wg zadanego ciągu znaków.

X X
Księgowe ewidencje pomocnicze W module "Dowody wewnętrzne" dodano możliwość wyświetlenia dokumentów powiązanych.

X X
Księgowe ewidencje pomocnicze W modułach Dekretacja dokumentów oraz Schematy dekretacji wprowadzona została zależność między ustawieniem wartości filtra Grupa dokumentów a Typ dokumentu. Ustawienie wartości filtra Grupa dokumentów zawęża listę wartości dla filtra Typ dokumentu, co powinno ułatwić selekcjonowanie zdefiniowanych schematów dekretacji bądź dokumentów do dekretacji.

X X
Księgowe ewidencje pomocnicze W opisie dokumentu do dekretacji "Zapis w ewidencji VAT rocznej korekty z proporcji bazowej" usunięto zbędne pola: "Automatyczne przeliczanie", "Zapis jest zapisem" prostym", "Rodzaj zapisu". Pola te również zostały usunięte z definiowania wyjątków schematu dekretacji dla tego typu dokumentu.


X
Księgowe ewidencje pomocnicze W Parametrach różnic kursowych dodano możliwość zbiorczego usuwania kont różnic kursowych.


X
Księgowe ewidencje pomocnicze W raporcie "Zestawienie obrotów i sald" poprawiono działanie filtrów: "Zakres kont" i "Rejestr księgowy".

X X
Księgowe ewidencje pomocnicze Wprowadzono zasadę, że na liście modułów i w innych miejscach programu powinny być widoczne tylko funkcje dotyczące wybranej formy księgowości w danym okresie obrachunkowym.


X
Księgowe ewidencje pomocnicze Zablokowano możliwość podania konta pozabilansowego jako kont specjalnych bądź kont różnicy zaokrągleń w definicji okresu obrachunkowego.


X
Księgowe ewidencje pomocnicze Zmieniono układ definiowania pieczęci księgowych z rozbiciem procentowym i bez rozbicia na umożliwiający podanie najpierw konta księgowego a następnie strony zapisu na konto.


X
Księgowe ewidencje pomocnicze Zmieniono uwzględnianie wariantu Rachunku zysków i strat za okres poprzedni, wyliczanego w przypadku wykorzystania opcji "Porównaj z poprzednim rokiem obrotowym". Obecnie do porównania wyliczany jest wariant, który wybrany został za rok bieżący.

X

Księgowość uproszczona Dla zapisów KPiR typu "Ponowne zaliczenie do KUP" dodano ostrzeżenie w przypadku wskazania dokumentu korekty, która już brała udział w wyznaczaniu wartości ponownego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu.

X

Księgowość uproszczona Dodano blokadę przed unieważnieniem zapisów KPiR biorących udział w korekcie KUP bądź ponownym zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów.

X

Księgowość uproszczona Dodano blokadę zapisu KPiR typu "Korekta KUP" w przypadku podania daty zapisu wcześniejszej niż data zapisu dokumentu źródłowego.

X

Księgowość uproszczona Na liście dokumentów powiązanych, dla zapisów KPiR typu "Korekta KUP" uwidoczniono zapisy typu "Ponowne zaliczenie do KUP" biorące udział w łańcuchu ewidencji zdarzenia gospodarczego.

X

Księgowość uproszczona Poprawiono wydruk zapisu KPiR typu "Ponowne zaliczenie do KUP".

X X
Księgowość uproszczona Poprawiono wydruki zapisów VAT: "Korekta VAT (nieterminowe płatności)" - dla sprzedaży i zakupu, "Korekta VAT z proporcji bazowej" oraz dokumentu dziennej i miesięcznej sprzedaży VAT.

X

Księgowość uproszczona Poprawiono wykazywanie wzorca wydruku zapisu korekty VAT SN w konfiguracji KPiR.

X

Księgowość uproszczona Poprawiono wyświetlanie listy dokumentów KPiR do skorygowania kosztów uzyskania przychodów i do ponownego naliczenia na przełomie okresów obrachunkowych.

X

Księgowość uproszczona Poprawiono wyznaczanie kwot w kolumnach zapisu KPiR typu "Korekta KUP" po wskazaniu dokumentu zapisu źródłowego.

X

Księgowość uproszczona Poprawiono wyznaczanie podmiotu dla zapisu KPiR typu "Korekta KUP" po wskazaniu wydatku, do którego wypisywana jest korekta.

X

Księgowość uproszczona Powielanie zapisów KPiR i EP uzupełniono o tworzenie zapisów powiązanych (VAT bądź dowodów wewnętrznych), jeżeli takie zapisy posiadał dokument powielany.

X

Księgowość uproszczona W module dokumentów KPiR dodano kolumny "Korekta KUP" oraz "Ponowne zaliczenie do KUP".

X

Księgowość uproszczona W module KPiR dodano kolumnę obrazującą powiązanie zapisu z dowodem wewnętrznym.
X


Magazyn Poprawiono wydruk WZ i PZ. Dodano informacje o wartości netto, brutto towarów i usług oraz wartości opakowań zwrotnych.
X X X
Małe kadry i płace Poprawiono działanie uprawnień dodawania i edycji notatek o pracowniku.

X X
Małe kadry i płace Poprawiono naliczanie deklaracji ZUS - obecnie kwoty z wynagrodzeń do naliczeń pobierane są wg daty wypłaty a nie miesiąca, którego dotyczą.


X
Pracownicy, instytucje, wspólnicy Dodano obsługę kartoteki księgowej opartej o słownik regionów.


X
Pracownicy, instytucje, wspólnicy Dodano możliwość filtrowania elementów kartotek księgowych opartych o wzorzec: Centrala i oddziały ZUS, Fundusze promocji, Inne instytucje, Instytucje finansowe, Klienci standardowi, Organy podatkowe, Podmioty cesyjne, Pracownicy.


X
Pracownicy, instytucje, wspólnicy Dodano możliwość usuwania zbiorczego kartotek księgowych.


X
Pracownicy, instytucje, wspólnicy Poprawiono nadawanie analityk elementom kartoteki stworzonej na podstawie słowników użytkownika.


X
Pracownicy, instytucje, wspólnicy Poprawiono wydajność nadawania analityk elementom kartotek księgowych w trybie uzupełniania luk.


X
Pracownicy, instytucje, wspólnicy W Instynkcie wyszukiwania kont wykorzystywanym podczas dekretacji ręcznej zostały uwzględnione elementy kartotek utworzonych na podstawie słowników użytkownika.

X X
Przeniesienie danych Przeniesienie danych - dodane przenoszenie treści rachunków umów cywilnoprawnych z InsERT GT.
X X X
Przeniesienie danych Przeniesienie danych. Dodana informacja o kompatybilnej wersji InsERT GT, która powinna być zainstalowana.
X


Przeniesienie danych Przeniesienie danych. Dodane skracanie zbyt długich nazw rabatów, co wcześniej uniemożliwiało przeniesienie ich z InsERT GT.
X X X
Przeniesienie danych Przeniesienie danych. Dodane usuwanie białych znaków z numeru NIP przy importowaniu kontrahentów.
X X X
Przeniesienie danych Przeniesienie danych. Poprawione przenoszenie rachunku bankowego podmiotu z mikroSubiekta dla Windows.
X


Przeniesienie danych Przeniesienie danych. Rozwiązany problem przenoszenia towarów z InsERT GT, których jednostki miary nie mają w nazwie liter i znaków.
X X X X Sfera i rozszerzalność Sfera - Udostępnienie metody szybkiego sprawdzenia poprawności loginu i hasła użytkownika InsERT nexo.
X X X X Sfera i rozszerzalność Sfera. Dodano możliwość odczytania danych z kontekstu biznesowego aplikacji w tworzonym rozszerzeniu (InsERT.Moria.IKontekstBiznesowy).
X X X X Sfera i rozszerzalność Sfera. Dodano możliwość ustawiania wartości pól własnych zaawansowanych odwołując się do nich przez nazwę.
X X X X Sfera i rozszerzalność Sfera. Poprawione pokazywanie dokumentów dodanych Sferą.
X X X X Sfera i rozszerzalność Sfera. Udostępniony został brakujący manager raportów bankowości online.
X X X X Sfera i rozszerzalność Sfera. Uzupełnione brakujące managery oraz operacje dla obiektów wzorzec, nagłówek, stopka i logo wydruku.
X X X X Sfera i rozszerzalność Sfera. Dodano możliwość przekazywania własnych danych do wzorca wydruku i przy drukowaniu.
X


Sprzedaż i zakup Dodano możliwość zmiany stanowiska kasowego na dokumentach z płatnościami.
X X X
Sprzedaż i zakup Poprawiono pobieranie procentowej kwoty płatności ratalnych na dokumentach handlowych.
X


Sprzedaż i zakup Zmieniono widok faktur zaliczkowych, aby ułatwić śledzenie całego łańcucha zaliczek. Dodano statusy dokumentów sprzedaży do faktury zaliczkowej końcowej.
X


Sprzedaż i zakup Zmieniono pole "Data zakończenia dostawy" na "Data otrzymania zaliczki" we wzorcu wydruku faktury zaliczkowej.
X


Sprzedaż i zakup Zostało wprowadzone pole w płatności poprzednie zaliczki dla faktury zaliczkowej cząstkowej

X X
Środki trwałe Dodano możliwość modyfikacji ręcznej wartości naliczonej amortyzacji środka trwałego.

X X
Środki trwałe Rozszerzono obsługę amortyzacji jednorazowych w pierwszym roku działalności (pomoc de minimis): 1. Dodano możliwość wprowadzenia historii amortyzacji, 2. Dodano możliwość zaznaczenia, iż dany środek trwały podlega limitowi umorzeń jednorazowych, 3. Przy przyjmowaniu do użytkowania środka trwałego objętego limitem dodano informację o kwocie wykorzystanego limitu, 4. Naliczenie amortyzacji dla takiego środka ograniczone jest do wartości limitu oraz można automatycznie wygenerować dokument zmiany sposobu amortyzacji. 5. W przypadku ręcznej zmiany kwoty naliczonej amortyzacji również pilnowany jest limit umorzeń jednorazowych środków trwałych.
X X X
Środki trwałe Poprawiono problem z konwersją bazy danych do wersji 2.0.0  w przypadku istnienia w systemie naliczonej amortyzacji zbiorczej.

X X
Środki trwałe Poprawiono sortowanie operacji na środkach trwałych dla konfiguracji listy z włączonym grupowaniem po typie dokumentu.

X X
Środki trwałe Poprawiono wydruk dokumentu OsT (odłączenie części składowej środka trwałego) - zamiast wartości początkowej aktualnej na dzień odłączenia wykazywana była wartość początkowa pierwotna.
X


Urządzenia zewnętrzne Dodano możliwość wiązania raportów dobowych ze sprzedażą fiskalną.
X


Urządzenia zewnętrzne Dodano nowy sposób odbioru sprzedaży z kasy fiskalnej - Sprzedaż fiskalna. W przypadku braku towaru na magazynie dla sprzedaży fiskalnej stworzone zostanie wydanie magazynowe z odłożonym skutkiem magazynowym.
X


Urządzenia zewnętrzne Dodano możliwość uruchamiania dokumentu wygenerowanego z kasy fiskalnej z zarejestrowanego zdarzenia.
X


Urządzenia zewnętrzne Dodano możliwość ustawiania pól własnych w urządzeniach zewnętrznych.
X


Urządzenia zewnętrzne Oprogramowano wysyłanie towarów do kolektora danych:  nazwę, opis, jednostkę miary, kod, cenę brutto. Dopisano możliwość wyboru i odczytu dokumentów z kolektora danych.
X


Urządzenia zewnętrzne W serwerze kasowym dodano możliwość automatycznej synchronizacji danych z wagami etykietującymi i sprawdzarkami cen.
X X X
Wygląd i ergonomia Dodano możliwość filtrowania tekstowego w listach wewnątrz formatek obiektów.


X X Wygląd i ergonomia Dodano możliwość umieszczenia w aplikacji samodzielnie zaprogramowanych pieczęci księgowych.
X X X
Wygląd i ergonomia Dodano "Przewodnik po programie", uruchamiany przy pomocy Ctrl+F1 lub kliknięciem w odpowiedni link na stronie startowej. W efekcie zostają wyświetlone kolejno dymki wyjaśniające poszczególne elementy interfejsu użytkownika.
X X X
Wygląd i ergonomia Dodano możliwość podania minimalnej liczby widocznych wierszy list na formatkach obiektów.
X X X
Wygląd i ergonomia Dodano możliwość przeszukiwania list na formatkach obiektów (Ctrl+F).
X X X
Wygląd i ergonomia Dodano obsługę pól własnych (standardowych i zaawansowanych) na listach.
X X X
Wygląd i ergonomia Dodano opcję przeszukiwania zawartości formatek obiektów (Ctrl+F).
X X X
Wygląd i ergonomia Dodano skrót klawiszowy Ctrl+Shift+H wyświetlający informację przydatne w kontakcie z działem opieki posprzedażnej firmy InsERT.
X X X
Wygląd i ergonomia Lista w serwisie. Dodana obsługa kolumn typu data i wartość logiczna w formatowaniu warunkowym.
X X X
Wygląd i ergonomia Poprawiono błąd kontrolki daty aplikacyjnej: napis "dzisiaj" interpretowano jako datę aplikacyjną zamiast rzeczywistą datę systemową.
X X X
Wygląd i ergonomia Poprawiono błąd uniemożliwiający formatowanie warunkowe na podstawie wartości kolumny Dni spóźnienia w widoku Rozrachunki nierozliczone.
X X X
Wygląd i ergonomia Poprawiono błąd uniemożliwiający w modułach grupowanie po niewidocznej kolumnie.
X X X
Wygląd i ergonomia Poprawiono błąd, który skutkował niewłaściwą kolejnością kolumn po przywróceniu domyślnej konfiguracji widoku.
X X X
Wygląd i ergonomia Poprawiono błąd, skutkujący nieprawidłowym zachowaniem aplikacji po naciśnięciu klawisza ALT lub F10 w wyszukiwarce systemowej.
X X X
Wygląd i ergonomia Poprawiono działanie wyszukiwania tekstowego na niektórych listach.
X X X
Wygląd i ergonomia Poprawiono wydruki zawartości modułów wykonywanych za pomocą opcji "Drukuj listę" - w przypadku, gdy zastosowane było grupowanie po jakiejkolwiek kolumnie, wydruk listy się nie powodził.
X X X
Wygląd i ergonomia Poprawiono wygląd aplikacji w trybie powiększenia interfejsu większego niż 100%.
X X X
Wygląd i ergonomia Serwis. Poprawki usprawniające konfigurację widoku listy.
X X X X Wygląd i ergonomia Serwis. Usprawnienie formatowania warunkowego elementów listy.
X X X
Wygląd i ergonomia Zmieniono domyślną precyzję podsumowania kolumn ze zmienną precyzją na minimum dwa miejsca po przecinku.
X X X
Wygląd i ergonomia Zmieniono wygląd listy modułów przy zmniejszeniu przez użytkownika jej szerokości - zamiast pełnych nazw wyświetlane są jedyne mnemoniki.
X X X
Wygląd i ergonomia Zmieniono wygląd widżetów oraz wyłączono niektóre ostrzeżenia na podmiotach w wersji prezentacyjnej lub niezarejestrowanych.

Zmiany w wersji 3.0.1

Sub Rach Rew PRO Komponent Opis zmiany


X
Dekretacja automatyczna Poprawiono definiowanie pozycji zapisu na konto w schemacie dekretacji wykorzystujące czteropoziomowe konto, w którym jeden z poziomów zawierał konto kartotekowe o zmiennej długości analityki a inny poziom zawierał konto kartotekowe o stałej długości analityki.

X X
Dekretacja automatyczna Poprawiono dekretację automatyczną dokumentów do ewidencji VAT w przypadku tworzenia zapisów z klientem posiadającym zdefiniowane parametry księgowe.
X X X
Finanse i rozrachunki Poprawiono błąd związany z połączeniem powiązanych operacji kasowych i bankowych o rodzaju Transfer.
X X X
Inne Poprawiono błąd e-archiwizacji uniemożliwiający wysłanie archiwów. Błąd dotyczy sytuacji, gdy użytkownik SA ma puste hasło.
X X X
Inne Poprawiono błąd występujący podczas uruchamiania Serwera nexo LINK po aktualizacji InsERT nexo do wersji 3.0.0.

X X
Księgowe ewidencje pomocnicze Poprawiono komunikację off-line list płac i rachunków z Gratyfikanta GT do księgowości w przypadku, gdy pracownik nie posiadał zdefiniowanego państwa bądź w paczce danych pracownicy posiadali powielony PESEL, jak również w sytuacji występowania zdublowanego województwa nieistniejącego jeszcze w systemie InsERT nexo.
X X X
Księgowe ewidencje pomocnicze Poprawiono podłączanie przedpłat do dokumentów handlowych w przypadku ustawienia komunikacji wymiany dokumentów z księgowością w trybie on-line, gdy dana przedpłata przypisana była do zdalnego odbiorcy komunikacji.
X


Urządzenia zewnętrzne Poprawiono błąd polegający na tym, że nie otwierała się szuflada po wydruku dokumentu sprzedaży mimo włączonego parametru 'Otwarcie szuflady po wydruku dokumentu'.
Witryna stworzona na platformie