Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Lista zmian

Poniżej wymieniono wszystkie zmiany w systemie InsERT nexo z określeniem, których elementów systemu one dotyczą (oznaczenia: Sub, Rach, Rew, Gest, Grat, Biuro). Zmiany płatne wyróżniono pogrubioną czcionką.

Zmiany w wersji 15.0.0

Sub Gest Rach Rew Grat Biuro PRO Komponent Opis zmiany

X
[Br] Biuro nexo Dodano możliwość dokonania wydruków do plików ewidencji KPiR, EP, UEPiK oraz VAT.

X
[Br] Biuro nexo Dodano możliwość prostego przypisania stałej opłaty za obsługę księgową klientów biura z uwzględnieniem wystawiania faktur dla takich klientów oraz raportowania w Rozliczeniach z klientami.

X
[Br] Biuro nexo Dodano operację zbiorczą pozwalającą zarządzać licencjami i parametrami operacji on-line. Udostępnia ona możliwość m.in. uruchomienia na bazach klientów biura aktualizacji danych licencyjnych, podłączania do konta InsERT, definiowania typów pobieranych wiadomości InsMail.

X
[Br] Biuro nexo Dodano raport pokazujący stan deklaracji elektronicznych klientów biura (czy zostały wysłane, czy pobrano UPO itp.).

X
[Br] Biuro nexo Dodano raport zbiorczy o stanie badań BHP oraz uprawnień zawodowych pracowników klientów biura obsługiwanych za pomocą Gratyfikanta nexo.X
X
[Br] Biuro nexo Przy zakładaniu nowego okresu obrachunkowego dodano możliwość określenia, czy mają być również generowane i zatwierdzone plany amortyzacji dla środków trwałych jeszcze niezamortyzowanych.

X
[Br] Biuro nexo W parametrach fakturowania dodano możliwość określenia domyślnej daty zakończenia dostawy dla faktur generowanych przez Biuro nexo dla klientów biura.
X
X [Gr] Kadry i płace Dodano możliwość definiowania własnych staży pracy wraz z konfiguracją okresów wliczanych i niewliczanych do stażu.
X

[Gr] Kadry i płace Dodano raport o stanie zatrudnienia do deklaracji wpłat na PFRON (DEK-I-0).
X

[Gr] Kadry i płace Dodano raport Składniki obrazujący wartości wypłaconych pracownikom kwot według składników.
X

[Gr] Pracownicy i umowy Umożliwiono wprowadzenie wartości początkowych staży dla pracownika.
X

[Gr] System wynagrodzeń W definicji wartości składnika dodano funkcję umożliwiającą odczytanie wartości sprzedaży z Subiekta nexo.
X
X [Gr] System wynagrodzeń W definicji wartości składnika dodano funkcję umożliwiającą odczytanie wartości z arkusza kalkulacyjnego.
X

[Gr] System wynagrodzeń W definicji wartości składnika dodano funkcję umożliwiającą wywołanie procedury składowanej.
X

[Gr] System wynagrodzeń W funkcji Ustaw wartość na umowach w składnikach płacowych dodano możliwość zmiany kwotowej bądź procentowej wartości składnika.
X

[Gr] Wynagrodzenia W module wynagrodzeń dodano operację zbiorczego przeliczania wynagrodzeń.
X

[Gr] Wynagrodzenia W naliczonym wynagrodzeniu dodano szybki podgląd analizatora dla poszczególnych elementów wynagrodzenia.
X X X X X X
[Gs] CRM W szablonach wiadomości e-mail oraz SMS wprowadzono możliwość przypisywania miejsc ich stosowania. Dzięki temu proponowana lista szablonów np. e-mail w oknie wysyłki dokumentów zawierać będzie wyłącznie te szablony, które dotyczą tego miejsca. Dotychczas widoczne były wszystkie zdefiniowane szablony.
X X
[Gs] CRM Wprowadzono możliwość ręcznego dodawania działań w kontekście pozycji dokumentu. Nowa funkcja pozwala m.in. na generowanie działań reklamacyjnych wskazanego asortymentu.

X
[Gs] Działania W szablonach działań typu "Wiadomość" wprowadzono możliwość definiowania treści wiadomości poprzez przypisanie szablonu wiadomości.

X
[Gs] Działania W szablonach działań wprowadzono możliwość przypisywania asortymentu. Przypisany asortyment jest automatycznie wstawiany do działania utworzonego na podstawie szablonu, może być także wykorzystany podczas wykonywania akcji automatycznej wystawiania seryjnego dokumentów.

X
[Gs] Działania W tabeli asortymentu powiązanego z działaniem wprowadzono możliwość określania ilości oraz jednostki miary asortymentu. Dane te są później uwzględniane podczas wystawiania dokumentu na podstawie działania.

X
[Gs] Działania Wprowadzono możliwość uwzględniania asortymentu powiązanego z działaniem podczas definiowania akcji automatycznych generujących dokumenty.
X X X X
X
[Gs] Klienci W kartotece klientów wprowadzono możliwość zbiorczego usuwania znacznika "podstawowy" dla przedstawicieli klienta typu firma. Polecenie "Usuń znacznik 'podstawowy' dla przedstawicieli firm" dostępne jest w menu operacji zbiorczych.

X
[Gs] Klient pocztowy W definicji reguł wiadomości dodano nowe kryterium pozwalające na sprawdzenie, czy wiadomość jest oznaczona flagą własną.
X X X X X X
[Gs] Klient pocztowy W edycji wiadomości pocztowej, kreatorze zbiorczej wysyłki oraz w działaniu typu wiadomość dodano możliwość wstawiania do załączników wiadomości danych z galerii asortymentu oraz biblioteki załączników. Wraz z tą zmianą w module Biblioteka załączników dodano możliwość wysłania zaznaczonych załączników za pomocą e-maila.

X
[Gs] Klient pocztowy W parametrach klienta poczty wprowadzono możliwość automatycznego usuwania wiadomości (do kosza) po oznaczeniu jej jako SPAM.
X X X X X X
[Gs] Klient pocztowy W szablonach wiadomości e-mail wprowadzono możliwość określania: potwierdzenia odczytania wiadomości, priorytetu, kasowania załączników po wysłaniu wiadomości.

X
[Gs] Klient pocztowy Wprowadzono możliwość przekazywania wiadomości e-mail do zajęcia się nimi przez innych użytkowników. W tym celu w regułach wiadomości wprowadzono nową czynność "Przekaż wiadomość pracownikowi", która: przekazuje wiadomość wskazanemu użytkownikowi na jego adres e-mail; w polu "Odpowiedz do" wstawiany jest adres z pola "Odpowiedz do" z oryginalnej wiadomości (o ile taki został zdefiniowany) lub adres nadawcy (klienta); treść pierwotnej wiadomości, bez względu na ustawienia w definicji konta, nie jest cytowana, lecz w całości "przeklejana" do przekazywanej wiadomości. Dla ułatwienia stosowania reguł w module klienta poczty wprowadzono skrót CTRL + Q do polecenia "Zastosuj reguły do wiadomości".
X X X X X X
[nexo] Inne W Szablonach naklejek dodano możliwość definiowania pól własnych.
X X X X X X X [nexo] Inne W Zestawach danych naklejek dodano możliwość wyboru typu kartoteki jako Raport własny LINQ oraz Raport własny SQL.
X X X X X X
[nexo] Wygląd i ergonomia Umożliwiono kopiowanie zawartości list edycyjnych (np. pozycji dokumentu) do schowka i do programu Excel.


X X X X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę nowej wersji formularzy UPL-1 (6) (upoważnienie do składania deklaracji drogą elektroniczną) oraz OPL-1 (5) (odwołanie upoważnienia do składania deklaracji drogą elektroniczną).


X X

X [Ra/Re] Dekretacja automatyczna Dodano możliwość zdefiniowania w schemacie dekretacji wyciągu bankowego oraz raportu kasowego, filtrowania pozycji dekretowanego automatycznie dokumentu według państwa kontrahenta.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano możliwość określenia płatnika na dokumencie sprzedaży (wraz z dalszą obsługą takiego dokumentu w ewidencji rozrachunków) oraz jego dekretacji automatycznej w księgach rachunkowych.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano możliwość wprowadzenia numeru referencyjnego wysyłki elektronicznej ewidencji VAT JPK_VAT, a tym samym odebrania UPO (Urzędowego Potwierdzeni odbioru) dla plików e-Sprawozdawczości JPK_VAT wysłanych spoza systemu nexo.


X X X

[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano możliwość zbiorczego ustawienia parametrów aktualizacji wartości: podatków i kosztów, funduszy i ubezpieczeń ZUS oraz stałych płacowych.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano możliwość określenia współczynnika preproporcji bazowej (współczynnika zakupów niezwiązanych z prowadzoną działalnością) na podstawie obrotu zaewidencjonowanego w ewidencji VAT zakupu.
X X X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Parametry księgowe klienta rozszerzono o znacznik naliczania/odliczania VAT po zapłacie dla zapisów w ewidencji VAT.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Dodano możliwość określenia, z jaką transakcją mają zostać podłączone zapisy w dokumentach zbiorczych sprzedaży VAT .


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT W szablonach VAT dodano możliwość określenia, w jakiej stawce VAT domyślnie ma się tworzyć zapis w przypadku generowania zapisów VAT z poziomu zapisu księgowego.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT W szablonach VAT dodano możliwość określenia, na podstawie której daty zapisu księgowego mają się wyznaczać daty zapisu VAT.X


[Ra/Re] Księgi rachunkowe W definicji Kontroli kręgu kosztów dodano możliwość oznaczenia, iż dana definicja ma również walidować brak konta rozliczeniowego kosztów przy jednoczesnym występowaniu kont wejściowych do kręgu, jak również kont zamykających krąg.


X X


[Ra/Re] Środki trwałe Dodano możliwość określenia umorzenia rocznego środków trwałych poprzez podanie kwoty (zamiast wartości procentowej).X


[Ra/Re] Wspólnicy i instytucje Dodano możliwość definiowania księgowych kartotek filtrowanych klientów w oparciu o standardowe pola własne klienta.X


[Ra/Re] Wspólnicy i instytucje Dodano możliwość ustawienia filtra wg Waluty w definicji kartoteki księgowej rachunków bankowych.
X X
[Su] Asortyment W kartotece asortymentu, pod filtrowanie (F8) wprowadzono możliwość filtrowania asortymentu po nazwie podpiętego szablonu działania. Dodano także operację zbiorczego usuwania powiązanego szablonu działania.
X
X [Su] Asortyment Wprowadzono możliwość automatycznego nadawania kodów dostaw dla wprowadzanych partii. Możliwość ta dostępna jest w edycji asortymentu na zakładce "Dostawy".
X

[Su] Dokumenty Dodano możliwość przetwarzania kompletu w zamówieniach od klienta (ZK) na składniki w zleceniach do dostawców (ZD).
X
X [Su] Handel Dodano możliwość zmiany (domyślnych kolumn, filtrów i skrótów klawiaturowych) definicji istniejących widoków w modułach.
X

[Su] Handel Dodano raport podliczenie okresu.

X
[Br] Biuro nexo Dodano blokadę wraz z ostrzeżeniami przed wystawieniem faktury za usługi księgowe bez pozycji asortymentowych.

X
[Br] Biuro nexo Dodano w Rejestrze usług księgowych możliwość wprowadzenia wartości usługi księgowej od strony brutto.

X
[Br] Biuro nexo Poprawiono działanie operacji zbiorczej "Kopiowanie instytucji", po wykonaniu której przekopiowane Instytucje posiadały zmieniony format NIP.

X
[Br] Biuro nexo Poprawiono przełączanie statusu klienta biura z Potencjalnego na Standardowego w wykonaniu operacji zbiorczej fakturowania klientów.

X
[Br] Biuro nexo Poprawiono wysyłkę elektroniczną plików JPK_VAT: w przypadku, gdy był naliczony plik JPK_VAT na potrzeby kontroli skarbowej (czyli z poziomu e-Kontrola), to był on wysyłany zamiast pliku JPK_VAT na cele sprawozdawcze (wygenerowanego z poziomu e-Sprawozdawczość).

X
[Br] Biuro nexo W Portalu Biura poprawiono wykazywanie list wynagrodzeń i rachunków składającą się na wartość Podsumowanie miesiąca.
X

[Gr] Kadry i płace Dodano nazwę domyślną pliku wymiany przy eksporcie danych do Płatnika.
X

[Gr] Kadry i płace Dodano wydruk Wynagrodzenia pracowników w okresie.
X

[Gr] Kadry i płace Dodano wzorzec wydruku kasowej listy płac w orientacji pionowej.
X

[Gr] Kadry i płace Naprawiono błąd pojawiający się przy próbie wydrukowania karty wynagrodzeń z podglądu wypłaty.
X

[Gr] Kadry i płace Przy definiowaniu treści dokumentów (wydruków) dodano możliwość odczytywania wartości wymiaru urlopu wypoczynkowego na dzień.
X

[Gr] Kadry i płace Przy definiowaniu treści dokumentów (wydruków) dodano możliwość pobierania wartości z pól własnych.
X

[Gr] Kadry i płace Rozwiązano problem nieprzewijającej się listy składników płacowych przy definiowaniu grupy w wydrukach list płac i rachunków.
X

[Gr] Kadry i płace Rozwiązano problem zbyt dużego nagłówka na wydruku listy obecności na stronie drugiej i następnych.
X

[Gr] Kadry i płace Rozwiązano problemy pojawiające się przy generowaniu deklaracji zgłoszeniowej ZUS ZCNA dotyczące adresu zamieszkania członka rodziny.
X

[Gr] Kadry i płace Umożliwiono import danych pracowników bezpośrednio z bazy danych Płatnika w kreatorze wdrożeniowym, a także w dowolnym momencie po wdrożeniu Gratyfikanta nexo.


X X X

[Gr] Kadry i płace Uwzględniono zmiany wprowadzone w przepisach w tytułach ubezpieczeń i przyczynach wyrejestrowania z ubezpieczeń.
X

[Gr] Kadry i płace W raporcie Podliczenie wypłat i rachunków dodano sekcję całościowego rozliczenia należności wobec ZUS.
X

[Gr] Kadry i płace W wydrukach typu listy płac dodano możliwość podania daty wydruku.
X

[Gr] Karta pracy Dodano możliwość wywołania Sumarycznej Ewidencji Czasu Pracy z widoku Okres rozliczeniowy z odpowiednio wybranym pracownikiem i miesiącem.
X

[Gr] Karta pracy Rozwiązano problem nieprzenoszenia wartości z danych wdrożeniowych pracownika na wydruk ZUS Z-3 przy drugiej absencji po wdrożeniu programu.
X

[Gr] Karta pracy W zakładce Urlopy, w oknie Pracownik dodano wszystkie dane wpływające na wyliczenie wymiaru należnego urlopu wypoczynkowego.
X

[Gr] Karta pracy Wyłączono mechanizm uzupełniania podstawy chorobowego do płacy minimalnej dla uczniów.
X

[Gr] Pracownicy i umowy Rozwiązano problem po edycji rejestrów numeracyjnych dotyczących umów pracowniczych.
X

[Gr] Pracownicy i umowy Umożliwiono formatowanie warunkowe listy pracowników według ich cech.
X

[Gr] Pracownicy i umowy W typach umów pracowniczych umożliwiono włączenie kalendarza i wymiaru zatrudnienia także wtedy, kiedy istnieją już umowy danego typu.
X

[Gr] System wynagrodzeń Dodano obsługę rocznych kwot wolnych od podatku dla: działalności socjalnej z ZFŚS (380 zł), zapomóg losowych (2280 zł) oraz dopłat do wypoczynku dzieci (760 zł).
X

[Gr] Wynagrodzenia Dodano mechanizm pozwalający na naliczenie i zapisanie "ujemnego" wynagrodzenia wraz z mechanizmem weryfikującym nieujemność sumy wynagrodzeń w miesiącu.
X

[Gr] Wynagrodzenia Poszerzono zbiór wynagrodzeń podlegających korekcie przy dokonywaniu zmian w pierwszych miesiącach wielomiesięcznego okresu rozliczeniowego.
X

[Gr] Wynagrodzenia Rozwiązano problem błędnej liczby dni do przepracowania przy liczeniu ekwiwalentu za urlop w przypadku równoległej umowy cywilnoprawnej.
X X
[Gs] CRM Na liście działań powiązanych z dokumentem wprowadzono możliwość włączenia kolumn stopnia realizacji oraz procentu wykonania działania.

X
[Gs] CRM Poprawiono proces przenoszenia danych ofert z Gestora GT do nexo. Poprawka dotyczy przenoszenia pozycji dokumentu z usługami jednorazowymi, których kod PKWiU był przenoszony jako opis pozycji.

X
[Gs] CRM Uporządkowano nazewnictwo pól we wzorcach wydruku działań, zasobów, rezerwacji zasobów oraz procesów ofertowych.
X X
[Gs] CRM Uproszczono menu główne oraz kontekstowe służące do wystawiania dokumentów w modułach: Klienci, Działania, Poczta. W nowej wersji zrezygnowano z hierarchicznego zagnieżdżenia wyboru typu dokumentu.

X
[Gs] CRM W "Raporcie wykonania działań" wprowadzono możliwość użycia filtra "Wykonawca".

X
[Gs] CRM W filtrze "Cecha" dostępnym w raportach: Zainteresowania klientów, Źródła pozyskania klientów oraz Przyczyny utraty klientów dodano możliwość filtrowania klientów bez przypisanej cechy.

X
[Gs] CRM W informatorach: o działaniu, o ofercie oraz o procesie ofertowym dodano zakładkę "SMS" prezentującą powiązane wiadomości SMS.

X
[Gs] CRM W konfiguracji profilu programu, w grupie "Ofertowanie" wprowadzono możliwość wyłączenia widoczności powiązań ofert z dokumentami handlowymi.

X
[Gs] CRM W modułach: Działania, Klienci, Klient poczty, Procesy ofertowe oraz Oferty wprowadzono możliwość włączania raportów z odpowiednich grup jako widoków modułu.

X
[Gs] CRM W modułach: Klienci, Procesy ofertowe, Działania przesunięto operacje zbiorcze do oddzielnego menu głównego "Zbiorczo". Analogiczne zmiany wykonano w menu kontekstowym.

X
[Gs] CRM W raporcie "Lejek sprzedaży" naprawiono brak działania filtrów.

X
[Gs] CRM W raporcie "Źródła pozyskania procesów ofertowych" wprowadzono domyślne wyświetlanie numeru procesów ofertowych uwzględnionych w raporcie. Wprowadzono także opcjonalną możliwość włączenia wyświetlania kolumn: Status procesu, Data rozpoczęcia, Klient, Opiekun procesu.
X X
[Gs] CRM W raportach: "Zainteresowania klientów", "Wydania magazynowe wg kodów dostaw, asortymentu i klientów", "Sprzedaż wg kodów dostaw, asortymentu i klientów" wprowadzono operacje dodania do zestawu klientów, wysłania wiadomości e-mail oraz wiadomości SMS.

X
[Gs] CRM W raportach: Aktywność użytkowników, Raport o działaniach, Raport wykonania działań poprawiono sortownie dostępnych wartości w filtrze "Priorytet".
X X X X X X
[Gs] CRM Wprowadzono możliwość definiowania dnia i godziny wysyłki wiadomości SMS.

X
[Gs] CRM Wprowadzono możliwość ustalania powiązań wiadomości SMS z działaniami, ofertami, procesami ofertowymi, zasobami i rezerwacjami zasobów. W treści wiadomości SMS umożliwiono także korzystanie z autotekstów dotyczących działań, ofert oraz procesów ofertowych.

X
[Gs] CRM Zlikwidowano podwójne paski przewijania występujące dotąd w: działaniu typu wiadomość (zakładka wiadomości), procesie ofertowym (zakładka opisu szczegółowego) oraz ofercie (zakładka informacji wstępnych i końcowych).

X
[Gs] Działania Na liście klientów w edycji działania wprowadzono możliwość włączenia kolumn z numerem GG oraz Skype klienta.

X
[Gs] Działania Naprawiono błąd powodujący brak przenoszenia zdublowanych pozycji asortymentu powiązanego z działaniem na dokument wystawiany na podstawie działania.

X
[Gs] Działania Poprawiono działanie widżetu przypomnień tak, aby w przypadku prezentowania przeterminowanych wystąpień działań cyklicznych wyodrębniał działanie na właściwy dzień.
X X
[Gs] Działania Poprawiono odświeżanie listy szablonów działań dostępnych dla dokumentów tak, aby bezpośrednio po zapisaniu szablonu był on dostępny w serwisie dokumentu (dotychczas w niektórych przypadkach wymagany był restart aplikacji).

X
[Gs] Działania Poprawiono ustawianie czasu rezerwacji powiązanej z działaniem, w sytuacji gdy zmienia się termin działania poprzez przeciągnięcie go w kalendarzu.

X
[Gs] Działania Usunięto błąd występujący podczas próby powielenia nieaktywnego szablonu działania.

X
[Gs] Działania W czasie edycji działania, w polu krótkiego opisu umożliwiono dopisanie nowej pozycji do słownika "Opisy do działań".

X
[Gs] Działania W czasie edycji szablonu działania powiązanego z dokumentem, w kontrolce przypisania do grupy szablonów dodano możliwość zdefiniowania nowej grupy.
X X
[Gs] Działania W czasie wystawiania dokumentów, do których tworzone są automatyczne działania, naprawiono brak pokazywania informacji o tworzeniu działania.
X X

X

[Gs] Działania W edycji działań oraz szablonów działań poprawiono sposób prezentowania dostępnych akcji automatycznych tak, aby nie były widoczne takie, których nie można zastosować ze względu na brak programu (np. wystawianie seryjne dokumentów w podmiocie Gratyfikanta).

X
[Gs] Działania W edycji szablonów działań udostępniono możliwość wstawiania opisu działania na podstawie słownika "Opisy do działań".

X
[Gs] Działania W informatorze o działaniu naprawiono błąd powodujący, że do dokumentu wystawianego z zakładki "Asortyment" nie były wstawiane pozycje asortymentowe widoczne w tym miejscu.

X
[Gs] Działania W sekcji klientów działania dodano (w menu kontekstowym) operację usuwania wszystkich klientów z działania.

X
[Gs] Działania W szablonach działań powiązanych z ofertą wprowadzono możliwość wyliczania terminu działania na podstawie terminów obowiązywania oferty ("Obowiązuje od" oraz "Obowiązuje do").

X
[Gs] Działania We wzorcu wydruku działania wprowadzono opcjonalną możliwość drukowania listy komentarzy, powiązań, asortymentu oraz historii.

X
[Gs] Działania Wprowadzono zabezpieczenie przed możliwością definiowania cyklu dla działań bez przypisanego terminu.

X
[Gs] Działania Wprowadzono zabezpieczenie przed pojawianiem się błędu systemowego występującego w sytuacji, gdy użytkownik nie ma uprawnień do edycji działania (uprawnienie ustawiane w "Osobach zaangażowanych") i wchodzi w edycję "Opisu szczegółowego".

X
[Gs] Kalendarze W dostępnym w kalendarzu filtrze "Typ zdarzenia" wprowadzono możliwość wyboru i multiselekcji typów działań.

X
[Gs] Kalendarze W module Kalendarz Gestora dodano filtr pozwalający na filtrowanie działań i procesów ofertowych po statusie zakończenia (zakończono sukcesem/zakończono porażką/niezakończone).

X
[Gs] Kalendarze W module Kalendarz wprowadzono możliwość dodawania działań na podstawie szablonów działań użytkownika.

X
[Gs] Kalendarze W module Kalendarz wprowadzono możliwość rejestrowania czasu pracy nad wystąpieniem działania cyklicznego.

X
[Gs] Kalendarze Wprowadzono zabezpieczenie przed pojawianiem się błędu systemowego w sytuacji, gdy użytkownik nie miał nadanego uprawnienia "Widok serwisowy - Kalendarz" oraz próbował wykonać wydruk kalendarza lub wywołać polecenie ukrycia lub usunięcia wszystkich zapisów z dnia.
X X X X
X
[Gs] Klienci Na liście w module klientów dodano możliwość włączenia kolumn "Możliwość negocjacji ceny" oraz "Domyślna forma kredytu kupieckiego".
X X X X
X
[Gs] Klienci Poprawiono wyświetlanie cech i branż w module klientów. Dotychczas na liście klientów wyświetlana była tylko jedna cecha/branża, teraz wyświetlane są wszystkie.
X X X X X X
[Gs] Klienci Przeniesiono ustawienia parametrów wydruku dotychczas dostępne w danych klienta, na zakładce "Handel" na nową zakładkę "Wydruki". Dodano również możliwość parametryzowania wydruków windykacyjnych (noty odsetkowe, wezwania do zapłaty).
X X X X
X
[Gs] Klienci W danych klienta przeniesiono znaczniki "Klient sklepu internetowego" oraz "Stosuj domyślny rabat dla klienta sklepu internetowego" z zakładki "Podstawowe" na zakładkę "Handel".
X X X X


[Gs] Klienci W danych klienta typu firma zniesiono wymóg oznaczania jednego przedstawiciela jako podstawowego.
X X X X


[Gs] Klienci W module klientów umożliwiono uruchomienie operacji "Pokaż na mapie", gdy zaznaczono więcej niż jednego klienta. Dotychczas operacja ta nie była dostępna wyłącznie dla pojedynczego klienta.
X X X X
X
[Gs] Klienci W oknie informatora o kliencie po wywołaniu operacji dodania działania, oferty oraz wiadomości SMS wprowadzono automatyczne wstawianie do tych obiektów danych klienta, dla którego uruchomiony jest informator.
X X X X
X
[Gs] Klienci Zoptymalizowano i przyspieszono działanie listy klientów w module "Klienci". Zmiany objęły również listę wyboru klientów dostępną w wielu obiektach pod klawiszem F2.
X X X X X X
[Gs] Klient pocztowy Dodano następujące skróty klawiszowe do edycji wiadomości e-mail oraz działania typu "wiadomość": Dodaj załącznik (Ctrl + N), Wstaw z szablonu (Ctrl + J), Wstaw podpis (Ctrl + O).

X
[Gs] Klient pocztowy Naprawiono błąd braku sprawdzania pisowni w wiadomości e-mail, gdy zaznaczono fragment tekstu.
X X X X X X
[Gs] Klient pocztowy Naprawiono błąd powodujący incydentalne dublowanie adresatów podczas wypisywania wiadomości e-mail.

X
[Gs] Klient pocztowy Naprawiono błąd powodujący przewijanie podglądu wiadomości e-mail do początku, jeśli w tym czasie trwa odbieranie poczty lub też wiadomość zostanie oznaczona (automatycznie, po określonym w parametrach klienta poczty czasie) jako przeczytana.
X X X X X X
[Gs] Klient pocztowy Naprawiono błąd powodujący uwidocznienie w wynikach wyszukiwarki systemowej wiadomości e-mail z kont, z których użytkownik nie może korzystać.

X
[Gs] Klient pocztowy Podczas definiowania reguł wiadomości pocztowych w polu wyboru czynności wprowadzono alfabetyczne sortowanie dostępnych elementów.

X
[Gs] Klient pocztowy Podczas edycji wiadomości e-mail naprawiono błąd wklejania treści powodujący zamknięcie programu. Błąd występował wówczas, gdy w wiadomości e-mail z zablokowaną zdalną zawartością skopiowano treść, a następnie wklejano ją w nowej wiadomości.
X X X X X X
[Gs] Klient pocztowy Podczas wstawiania zdefiniowanego podpisu do wiadomości e-mail zrezygnowano z automatycznego wstawiania przed nim znaków "--". Jeśli użytkownik chce, aby znaki te były wstawiane, musi dodać je do podpisu.

X
[Gs] Klient pocztowy Poprawiono egzekwowanie ustawień czasu, po którym wiadomość automatycznie zostaje oznaczona jako przeczytana.

X
[Gs] Klient pocztowy Poprawiono sposób generowania wysyłki wiadomości e-mail, które są wysyłane na podstawie działania z rezerwacją zasobu. Poprawka miała na celu wiązanie wychodzących wiadomości z zasobem rezerwowanym w działaniu.
X X X X X X
[Gs] Klient pocztowy Poprawiono sposób wysyłki wiadomości e-mail tak, aby przy poleceniach wysłania wiadomości z konta lub wysyłania ze wszystkich kont wysyłane były wszystkie wiadomości znajdujące się w skrzynce nadawczej tego konta/kont.
X X X X X X
[Gs] Klient pocztowy Poprawiono wydajność podpowiadania adresatów w czasie pisania wiadomości e-mail.

X
[Gs] Klient pocztowy Usunięto stosowanie wyróżniania kursywą cytowanej treści podczas odpowiadania na wiadomość e-mail. Poprawiono także stosowanie ustawień w parametrach konta dotyczących cytowania podczas odpowiadania - w niektórych przypadkach oznaczenie cytatem było widoczne wyłącznie w edytorze, a nie było widoczne w wysłanej wiadomości.
X X X X X X
[Gs] Klient pocztowy Usunięto widżet nowych wiadomości pocztowych. W jego miejsce, do powiadamiania o nadejściu nowych wiadomości wykorzystywane są powiadomienia nexo.
X X X X X X
[Gs] Klient pocztowy W definicji konta pocztowego naprawiono niedziałający znacznik "Cytuj treść przekazywanej wiadomości". Dotychczas po odznaczeniu znacznika do przekazywanej wiadomości nie była wklejana pierwotna treść wiadomości e-mail.

X
[Gs] Klient pocztowy W edycji wiadomości e-mail dodano skróty do następujących operacji: Dodaj załącznik (Ctrl + N), Wstaw z szablonu (Ctrl + J), Potwierdzenie przeczytania (Ctrl + G), Wstaw podpis (Ctrl + O).
X X X X X X
[Gs] Klient pocztowy W edycji wiadomości e-mail poprawiono widoczność kontrolki autotekstów przy zoomie aplikacyjnym większym niż 1.
X X X X X X
[Gs] Klient pocztowy W edycji wiadomości e-mail wprowadzono możliwość przełączania, według jakiego słownika ma być sprawdzana pisownia (polski, angielski, niemiecki, rosyjski, brak sprawdzania). Domyślne ustawienie sprawdzania pisowni dostępne jest w parametrach klienta poczty.
X X X X X X
[Gs] Klient pocztowy W edytorze treści wiadomości e-mail wprowadzono zabezpieczenie przed brakiem działania (w losowych momentach) klawiszy strzałek oraz "DEL".

X
[Gs] Klient pocztowy W kliencie poczty elektronicznej rozbudowano wyszukiwanie zaawansowane o możliwość szukania w: temacie; treści; nazwie: nadawcy, odbiorcy, klienta, załącznika. Wprowadzono także wiele dodatkowych kryteriów, m.in.: kierunek, status, priorytet wiadomości, obecność załączników do wiadomości.

X
[Gs] Klient pocztowy W kliencie poczty elektronicznej, dla operacji Narzędzia -> Zastosuj regułę do wiadomości przypisano skrót (Ctrl +Q).
X X X X X X
[Gs] Klient pocztowy W mechanizmie sprawdzania poprawności pisowni dla wiadomości e-mail wprowadzono obsługę języka rosyjskiego.
X X X X X X
[Gs] Klient pocztowy W oknie wiadomości e-mail dodano możliwość przejścia do konfiguracji poczty (także poprzez skrót Shift+Ctrl+K).
X X X X X X
[Gs] Klient pocztowy W parametrach klienta poczty dodano możliwość określania, czy klawisz ENTER ma w edytorze wiadomości pocztowej tworzyć nową linię czy nowy akapit.
X X X X X X X [Gs] Klient pocztowy Wprowadzono nowy sposób wpisywania adresatów w wiadomości e-mail. Adresatów wprowadza się w jednym polu, adresy są oddzielone średnikami.

X
[Gs] Klient pocztowy Wprowadzono opcjonalne indeksowanie wiadomości ze względu na treść, które znacznie skraca czas wyszukiwania w treści wiadomości. Budowanie indeksu proponowane jest przy uruchamianiu wyszukiwania zaawansowanego w kliencie poczty, a jego parametry określa się w ustawieniach konta pocztowego.
X X X X X X
[Gs] Klient pocztowy Wprowadzono potwierdzanie usuwania załączników z wiadomości e-mail.
X X X X X X
[Gs] Klient pocztowy Zmodyfikowano działanie skrótu Ctrl+F9 (odebranie wiadomości pocztowych ze wszystkich kont) tak, aby działał globalnie w każdym miejscu systemu nexo.
X X
[Gs] Oferty Na wzorcach wydruku ofert i zamówień od klienta wprowadzono możliwość drukowania terminu realizacji ustawionego na liście asortymentu.

X
[Gs] Oferty Na wzorcu wydruku procesu ofertowego dodano możliwość włączenia drukowania powiązanych z procesem działań.

X
[Gs] Oferty Naprawiono błąd powodujący brak ustawiania znacznika drukowanie progów cenowych z wzorca wydruku do okna wydruku ofert.

X
[Gs] Oferty Naprawiono błąd powodujący brak użycia wybranego szablonu wiadomości e-mail podczas wysyłania oferty w treści e-maila.

X
[Gs] Oferty Naprawiono brak przenoszenia ustawienia domyślnego rabatu z parametrów ofert (Typy dokumentów -> Oferta) na wystawiane oferty.

X
[Gs] Oferty Naprawiono brak uwzględniania promocji na powielanych wariantach oferty.

X
[Gs] Oferty Podczas powielania oferty poprawiono błąd powodujący przełączanie formatu opisu (wstępnego oraz końcowego) z RTF na tekstowy.

X
[Gs] Oferty Poprawiono działanie powielania wariantu oferty tak, aby przenoszony był rabat udzielony na opakowania.

X
[Gs] Oferty Poprawiono ustawianie statusu oferty po zrealizowaniu jej fakturą lub wydaniem magazynowym. Dotychczas zamiast statusu "zrealizowana" ustawiany był status "zaakceptowana".

X
[Gs] Oferty W czasie edycji ofert naprawiono błąd powodujący brak wyświetlania ostrzeżenia, gdy wprowadzono rabat o wartości większej niż maksymalna określona w cenniku.

X
[Gs] Oferty W czasie edycji oferty, w polu "Uwagi" umożliwiono dopisanie nowej pozycji do słownika "Uwagi do oferty".

X
[Gs] Oferty W czasie wystawiania ofert wprowadzono respektowanie ustawienia dotyczącego zmiany ceny i rabatu dla opakowań (Parametry Subiekta -> sekcja "Opakowania na dokumencie" -> pole "Zmiana ceny i rabatu"). Ustawienie to jest respektowane także podczas wykonania akcji automatycznej seryjnego wystawiania dokumentów, jak i zbiorczego generowania procesów ofertowych.
X X X X X X
[Gs] Oferty W danych wspólnika oraz pracownika, w sekcji "Kontakty" wprowadzono możliwość oznaczania kontaktu jako właściwego do ofertowania. Wszystkie oznaczone w ten sposób kontakty są automatycznie wstawiane do oferty, której opiekunem jest dany użytkownik.

X
[Gs] Oferty W edycji oferty, na zakładce "Zaawansowane" dodano możliwość określania płatnika dokumentu, gdy wprowadzono innego odbiorcę lub/i innego nabywcę. Dane ustalonego tam płatnika przenoszone są na dokumenty realizujące ofertę.

X
[Gs] Oferty W konfiguracji dodano nowe parametry dla ofert - Sugerowane płatności dla oferty.

X
[Gs] Oferty W konfiguracji ofert (Konfiguracja -> Typy dokumentów -> Oferta) usunięto sekcję dotyczącą płatności, ponieważ oferty nie generują żadnego ruchu finansowego.

X
[Gs] Oferty W module ofert poprawiono wypełnianie filtra "Kategoria" tak, aby zawierał tylko takie kategorie, które obowiązują na ofertach. Identyczną zmianę wprowadzono w informatorze o kliencie na zakładce "Oferty".

X
[Gs] Oferty W module procesów ofertowych poprawiono wypełnianie filtra "Etap" tak, aby pokazywał wyłącznie etapy zdefiniowane w filtrze "Scenariusz".

X
[Gs] Oferty We wzorcu wydruku "OE grafika" naprawiono błąd powodujący brak drukowania danych odbiorcy i nabywcy.

X
[Gs] Oferty Wprowadzono możliwość ustawiania domyślnej ceny podpowiadanej dla ofert. Podpowiadaną cenę można ustawić w: Konfiguracja -> Typy dokumentów -> Oferta -> zakładka "Ceny i przeliczanie dokumentu" -> parametr: "Ceny na dokumencie".

X
[Gs] Oferty Wprowadzono możliwość zmiany pozycji asortymentu (Lp) w edycji ofert. Aby zmienić numer pozycji, należy ustawić kursor na numerze pozycji wybranego asortymentu (kolumna Lp) i wpisać nowy numer. Zamiana możliwa jest w obrębie jednego wariantu.

X
[Gs] Oferty Wzorzec wydruku oferty "OE grafika" uzupełniono o możliwość włączenia drukowania informacji o obrocie opakowaniami zwrotnymi, wykazu materiałów oraz gratisów.

X
[Gs] Zasoby W widoku kalendarzowym modułu Rezerwacje zasobów wprowadzono możliwość dodawania rezerwacji za pomocą dwukliku myszy.
X X X X X X
[nexo] Administracja systemem Program serwisowy. Poprawione generowanie poleceń aktualizacji statystyk dla tabel, których nazwy zaczynały się od słów kluczowych, np. INSERT.
X X X X X X
[nexo] Inne Dodano walidację nazwy wzorca wydruku przy jego imporcie.
X X X X X X
[nexo] Inne e-Archiwizacja. Rozwiązano problem wysyłania plików zawierających w nazwie specjalne znaki. Znaki & ! @ $ % ^ * # + , [ ] | : " < > ? \ ; . / są zastępowane znakiem '_'.

X
[nexo] Inne Naprawiono niedziałające polecenie "Wypróbuj" na wzorcach wydruku kalendarzy i działań.
X X X X X

[nexo] Inne Ograniczono częstotliwość wyświetlania okna zgody na uczestnictwo w "Programie poprawiania jakości produktów firmy Insert".
X X X X X X
[nexo] Inne Poprawiono wygląd modułu InsMail dla włączonego zoomu aplikacyjnego.
X X X X X X X [nexo] Inne Raport LINQ. Dodano identyfikację miejsca znalezienia błędu w kodzie zapytania.
X X X X X X X [nexo] Inne Raport własny SQL. Poprawiono błąd powodujący przesuwanie zawartości kolumn na wydruku o jedną kolumnę.
X X X X X X X [nexo] Inne Raporty własne LINQ. Do danych dostępnych we własnym wzorcu wydruku dodano opis raportu oraz filtra.
X X X X X X X [nexo] Inne Raporty własne LINQ. Dodano generowanie kolumn raportu na podstawie zapytania.
X X X X X X X [nexo] Inne Raporty własne LINQ. Dodano możliwość łatwego korzystania z funkcji SQL (https://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.data.entity.sqlserver.sqlfunctions(v=vs.113).aspx) poprzez alias SqlFunctions.
X X X X X X X [nexo] Inne Raporty własne LINQ. Możliwość zdefiniowania wartości domyślnej dla parametru o typie Lista wielokrotnego wyboru.
X X X X X X X [nexo] Inne Raporty własne LINQ. Poprawione działanie tekstu dla braku wartości w kolumnie datowej.
X X X X X X X [nexo] Inne Raporty własne LINQ. Poprawiono interpretację zapytań zawierających nawiasy klamrowe.
X X X X X X X [nexo] Inne Raporty własne LINQ. Rozwiązano problem powodujący w pewnych sytuacjach, że po użyciu klawisza Testuj zapytanie nie pojawiały się dane w podglądzie.
X X X X X X X [nexo] Inne Raporty własne LINQ. Rozwiązano problem z zapisem raportu w sytuacji, gdy typ pola źródłowego to Bit a typ pola wynikowego to Wartość logiczna.
X X X X X X X [nexo] Inne Raporty własne LINQ. Umożliwiono sortowanie danych z poziomu zapytania LINQ w celu zapewnienia sortowania wyników raportu.
X X X X X X X [nexo] Inne Raporty własne SQL. Poprawione działanie parametrów POPRZEDNI_MIESIAC oraz BIEZACY_MIESIAC.
X X X X X X X [nexo] Inne Raporty własne SQL. Poprawiono godziny w wartościach zwracanych przez parametr DR odpowiednio na początek i koniec doby.
X X X X X X X [nexo] Inne Raporty własne SQL. Poprawiono sprawdzanie poprawności parametrów.
X X X X X X X [nexo] Inne Raporty własne SQL. Umożliwiono tworzenie parametru w oparciu o obiekty, których identyfikatorem nie jest int, ale np. użytkownik lub waluta z typem GUID.
X X X X X X X [nexo] Inne Raporty własne SQL. Umożliwiono użycie klauzuli ORDER BY w celu zapewnienia sortowania wyników raportu.
X X X X X X X [nexo] Inne Raporty własne LINQ zostały wzbogacone o dodatkowe parametry globalne takie, jak identyfikator zalogowanego użytkownika itp. wynikające z kontekstu pracy programu.
X X X X X X X [nexo] Inne Raporty własne. Dodano możliwość umieszczenia opisu filtra we własnym wzorcu wydruku.
X X X X X X
[nexo] Inne Udoskonalono automatyczne uaktualnianie dokumentów w bibliotece załączników otworzonych i poprawionych w programie zewnętrznym.
X X X X X X X [nexo] Inne Uporządkowano skróty klawiaturowe dla wzorców wydruku w raportach własnych.
X X X X X X
[nexo] Inne Usprawniono proces archiwizowania podmiotu oraz pobierania pliku archiwum na komputer lokalny.
X

[nexo] Inne W profilowaniu Subiekta naprawiono błąd powodujący znikanie pola "Domyślny klient poczty" w edycji danych użytkownika programu. Pole to było ukrywane, gdy w profilowaniu Subiekta w polu "Obsługa finansów" wybrano jakąkolwiek wartość inną niż "pokazuj w pełni".
X X X X X X
[nexo] Inne We wzorcach wydruku dodano możliwość zbiorczej zmiany wyglądu nagłówka, danych oraz podsumowań dla całego dokumentu.
X X X X X X
[nexo] Instalacja i uruchamianie Poprawiono błąd polegający na uruchamianiu innego podmiotu niż wybrany przy zaznaczeniu opcji "Zapamiętaj podmiot".
X X X X X X X [nexo] Przeniesienie danych Przeniesienie danych z InsERT GT. Dodano przenoszenie producenta usługi jako dostawcę.
X

[nexo] Przeniesienie danych Przeniesienie danych z InsERT GT. Poprawiony problem z przenoszeniem cen z precyzją większą od 2.
X X X X X X X [nexo] Sfera i rozszerzalność Sfera. Dodano API do obsługi kategorii biblioteki załączników.
X X X X X X X [nexo] Sfera i rozszerzalność Sfera. Poprawione działanie metod UstawHarmonogram... w cennikach.
X X X X X X X [nexo] Sfera i rozszerzalność Sfera. Udostępniono informacje o powodzeniu operacji związanej z tworzeniem wydruku.
X X X X X X X [nexo] Sfera i rozszerzalność Sfera. Udostępniono sposób szybkiej, zbiorczej zmiany flag własnych.
X X X X X X
[nexo] Wygląd i ergonomia Dodano moduł Infoserwis zawierający kafle znajdujące się poprzednio na Stronie startowej.
X X X X X X
[nexo] Wygląd i ergonomia Dodano zakładki w serwisach odpowiadające dostępnym w nich widokom oraz (opcjonalnie) raportom powiązanym.
X X X X X X
[nexo] Wygląd i ergonomia Połączono menu operacje, konfiguracji i kontekstu biznesowego w nowe Menu programu.
X X X X X X
[nexo] Wygląd i ergonomia Poprawiono wygląd modułu InsMail przy włączonym zoomie aplikacyjnym.
X X X X X X
[nexo] Wygląd i ergonomia Ułatwiono wpisywanie mnemoników przy użyciu kombinacji Ctrl+spacja, wyświetlając w stosownym momencie listę modułów wraz z mnemonikami nawet wówczas, gdy lista ta została przez użytkownika przestawiona w tryb pokazywania na żądanie.
X X X X X X
[nexo] Wygląd i ergonomia Umożliwiono nadawanie flag bezpośrednio z formatki obiektu. Dodano menu podręczne dot. flag, wywoływane kliknięciem lewego przycisku myszy na kolumnie z flagą.
X X X X X X
[nexo] Wygląd i ergonomia Usprawniono tryb dodawania seryjnego dokumentów, m. in. wprowadzono zapamiętywanie statusu włączony/wyłączony dla poszczególnych rodzajów dokumentów.
X X X X X X
[nexo] Wygląd i ergonomia Usprawniono tryb dodawania seryjnego obiektów, w tym dodano skrót klawiszowy (Ctrl+Shift+Insert) oraz zapamiętywanie stanu "Tryb seryjny - włączony" dla każdej formatki.
X X X X X

[nexo] Wygląd i ergonomia Wprowadzano kolorowanie mnemoników modułów, operacji i dokumentów stosownie do barw związanych z poszczególnymi produktami.
X X X X X X
[nexo] Wygląd i ergonomia Wprowadzono możliwość rozszerzania i zapamiętywania okna z wynikami InsTYNKT-u.
X X X X X X
[nexo] Wygląd i ergonomia Wprowadzono opcjonalny mechanizm zapamiętywania otwartych zakładek i odtwarzania ich po ponownym uruchomieniu programu.
X X X X X X
[nexo] Wygląd i ergonomia Wprowadzono wyróżnienie bieżącego wiersza na listach edycyjnych (np. bieżąca pozycja na dokumencie), z możliwością wyłączenia w konfiguracji listy).
X X X X X X
[nexo] Wygląd i ergonomia Zastąpiono okno wyszukiwania w danych modułem Wyszukiwarka, z aktywnymi podglądami oraz wszystkimi operacjami na wyszukanych obiektach.
X X X X X X
[nexo] Wygląd i ergonomia Zastąpiono widżet InsMail komunikatami o przyjściu nowych wiadomości w postaci wyskakujących dymków.


X X
X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę nowych wersji elektronicznych deklaracji VAT-R (13) oraz VAT-Z (5).


X X X X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono problem z ponowną wysyłką deklaracji elektronicznych na bramkę Ministerstwa Finansów w przypadku, gdy bramka zwróciła komunikat 101 "Wyślij ponownie deklarację".


X X X X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono składanie podpisu kwalifikowanego przy zbiorczej wysyłce PIT-11 za pomocą Uniwersalnej Bramki Dokumentów.


X X
X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono wydruk załączników do deklaracji VAT-UE (4) - niepoprawnie wykazywany był urząd skarbowy oraz nazwa pełna podmiotu.


X X X X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Zablokowano możliwość wygenerowania deklaracji PIT-40 i PIT-12 dotyczącej dochodów osiągniętych po 01.01.2017 - deklaracje te zostały zlikwidowane.


X X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Zmieniono wykonywanie korekt JPK_VAT za okres 2016 r. - obecnie korekty wykonuje się za pomocą wersji 2 schematu elektronicznego.X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna Dodano możliwość sparametryzowania zachowania programu podczas dekretacji automatycznej przy włączonym autobilansowaniu grupy dekretu. W przypadku gdy w wyniku dekretacji ma powstać jedna pozycja w grupie, to mimo włączonego autobilansowania program może zasygnalizować błąd podczas tworzenia dekretu.X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna Poprawiono działanie schematu dekretacji, który niepotrzebnie zatrzymywał się w sytuacji, gdy wykorzystano w nim "kwotę własną", a na wynikowym dokumencie pozycja z "kwotą własną” nie generowała się z powodu niespełnienia warunków.


X X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna Poprawiono ponowną dekretację automatyczną dokumentu - obecnie dokument taki nie zmienia swojego numeru, pod którym został pierwotnie zaksięgowany.


X X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna W schemacie dekretacji raportu kasowego, dla filtra pozycji wg pola "Tytułem" dodano operator "nie zawiera".


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dla walutowych zapisów seryjnych KPiR i VAT dodano podpowiadanie kursu waluty z tabeli kursów w oparciu o datę zdarzenia gospodarczego (KPiR) bądź datę ustawioną w definicjach rejestrów VAT.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono dodawanie dokumentu rozliczenia pojazdu wspólnika: w podsumowaniu dokumentu rozliczenia pokazywana była zawsze wartość wydatków na pojazd. Dopiero ponowna edycja dokumentu pokazywała limit przejechanych kilometrów w przypadku, gdy był on niższy niż kwota wydatków.
X
X X
X
[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono komunikat pojawiający się podczas generowania plików JPK informujący o niewypełnieniu pola Poczta w danych podmiotu.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono nieprawidłowe uwzględniane towarów o stanach zerowych podczas generowania remanentu na podstawie stanów magazynowych w Subiekcie nexo.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono odbiór dokumentów XML w komunikacji on-line pochodzących z wczesnych wersji (v.3) Subiekta nexo.
X

[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono określanie transakcji w pliku dokumentów do biura EDI++ przy wysyłce Faktury wewnętrznej podatku należnego z transakcją VAT WNT.


X[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono określenia obsługi księgowej dokumentów w przypadku podmiotów biura rachunkowego, które zostały przeniesione z systemu InsERT GT.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono powielanie przejazdów w module Eksploatacja pojazdów - nie był powielany stan licznika.
X
X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono przeglądanie i edycję wygenerowanych plików JPK.
X

[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono selekcję dokumentów zaznaczonych do wysyłki do Biura rachunkowego plikiem EEP - w przypadku istnienia obrazów księgowych spoza zaznaczonego zakresu, z przypisanymi różnymi odbiorcami pojawiał się komunikat: "Dla wybranych kryteriów znaleziono dokumenty z ustawionym innym nadawcą. Kontynuować wysyłkę ?".


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono seryjne rozliczanie pojazdów w taki sposób, by nie były uwzględniane pojazdy oznaczone jako nieaktywne.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono sortowanie w wydruku ewidencji rachunków eksploatacji pojazdu.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono w KPiR oraz ewidencji VAT podpowiadanie linii kursów walut w zależności od ustawienia parametrów księgowych klienta.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono w module Rozliczenia pojazdów rozliczanie seryjne tak, aby nie były brane pod uwagę pojazdy o statusie "Nieaktywny".X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono wydruk raportu Zestawienia Obrotów i Sald w zakresie wykazywania nazw kont kartotekowych. Problem z wykazywaniem tych nazw pojawił się w wersji 14.0.0.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono wyliczanie sekcji "J. ZYSK" w Rachunku Zysków i Strat - porównawczym, dla małych jednostek.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono wyliczanie sprawozdań finansowych zawierających w definicji tylko rodzaj kwoty bez podanego konta księgowego. Pojawiał się wówczas komunikat "Wartość nie może być zerowa. Nazwa parametru: KontoKsiegowe".X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W definicji okresu obrachunkowego poprawiono sortowanie kont wyniku finansowego oraz kont sprzedaży produktów.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Poprawiono przepisywanie opisu operacji w przypadku, gdy podczas dodawania zapisu prostego VAT, po podaniu opisu, zmieniono typ na zapis złożony.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Poprawiono sortowanie dokumentów wg daty wystawienia w ewidencji VAT sprzedaży.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Poprawiono sortowanie w obrębie dnia na wydrukach rejestrów VAT przy ustawionym parametrze sortowania wg kolejności wprowadzania.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Poprawiono wyznaczanie transakcji VAT dla zapisu Korekty VAT nieterminowych płatności, w której dotychczas ustawiała się transakcja Nabycie krajowe.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT W dokumentach zbiorczych sprzedaży dodano możliwość multiwyboru na liście dodawanych zapisów do dokumentu.X


[Ra/Re] Księgi rachunkowe Kontrolę kręgu kosztów rozszerzono o sprawdzenie występowania w dokumencie księgowym konta rozliczeniowego.X


[Ra/Re] Księgi rachunkowe Poprawiono edycję schematu dekretacji w przypadku, gdy zostało usunięte konto kartotekowe wykorzystane w definicji tego schematu.X


[Ra/Re] Księgi rachunkowe Poprawiono funkcję porównywania BZ (bilansu zamknięcia) z BO (bilansu otwarcia) dla zapisów walutowych zawartych w poleceniu księgowania bilansu otwarcia.X


[Ra/Re] Księgi rachunkowe Poprawiono kontrolę kręgu kosztów dla zapisów walutowych.X


[Ra/Re] Księgi rachunkowe Poprawiono sortowanie w wydruku listy dokumentów księgowych - obecnie wydruk jest sortowany po dacie zapisu zamiast po dacie operacji.X


[Ra/Re] Księgi rachunkowe Poprawiono wydruk podsumowania stron zapisu dla polecenia księgowania dokumentów księgowych.X


[Ra/Re] Księgi rachunkowe Poprawiono wykazywanie podsumowania strono zapisu w wydruku dokumentu Dekret księgowy.X


[Ra/Re] Księgi rachunkowe Poprawiono wyliczanie kolumny 6. oraz 9. Zestawienia przepływów pieniężnych w uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów.


X[Ra/Re] Księgowość uproszczona Poprawiono określanie różnic dodatnich i ujemnych od środków pieniężnych na rachunku walutowym.


X[Ra/Re] Księgowość uproszczona W module KPiR dodano możliwość filtrowania zapisów wg powiązanych rozrachunków, dla których został przekroczony termin zapłaty.


X X


[Ra/Re] Księgowość uproszczona W modułach dokumentów KPiR, VAT oraz obrazów księgowych (dokumentach DD) poprawiono sortowanie po numerze dokumentu - dotychczas było ono dokonywane alfabetycznie, obecnie wg numeru cyfrowego.


X X


[Ra/Re] Środki trwałe Dodano możliwość wydrukowania "zerowego" planu amortyzacji, czyli takiego, dla którego licznik współczynnika amortyzacji w każdym miesiącu był równy zero.


X X


[Ra/Re] Środki trwałe Na wydruku amortyzacji zbiorczej dodano sekcję wskazującą wartości amortyzacji w podziale na KŚT/WNiP.


X X


[Ra/Re] Środki trwałe Poprawiono na dokumencie PT (przesunięcia środka trwałego) pamiętanie osoby odpowiedzialnej za dany środek przy generowaniu nowego dokumentu.


X X


[Ra/Re] Środki trwałe Poprawiono operację powielania wyposażenia, która nie kopiowała miejsca użytkowania oraz danych osoby odpowiedzialnej.


X X


[Ra/Re] Środki trwałe Poprawiono przenoszenie środków trwałych umorzonych jednorazowo z systemu InsERT GT do systemu InsERT nexo. Nie była przenoszona wartość dotychczasowego umorzenia.


X X


[Ra/Re] Środki trwałe Poprawiono przypisywanie słownika użytkownika i jego elementu w operacji naliczania seryjnie amortyzacji.


X X


[Ra/Re] Środki trwałe Poprawiono wydruk karty środka trwałego, na którym nie było wykazane pierwotne miejsce użytkowania oraz wykazywane były przesunięcia dla obu typów amortyzacji.X


[Ra/Re] Środki trwałe Poprawiono wykazywanie informacji księgowych w Informatorze o koncie dla kont analitycznych, księgowych, których numer analityki kończył się na cyfrze "9" bądź literą "z".


X X


[Ra/Re] Środki trwałe W definicji dokumentu przyjęcia środka trwałego do użytkowania zniesiono ograniczenie, by umorzenie roczne środka musiało być większe od zera. Pozwoli to przyjąć środek trwały do użytkowania z zerową kwotą umorzenia rocznego, np.: grunty bądź nieruchomości.


X X


[Ra/Re] Środki trwałe W module operacji na środkach trwałych dodano kolumnę (domyślnie niewidoczną) z wartością stanowiącą koszty.


X X


[Ra/Re] Środki trwałe W module Środki trwałe dodano nową kolumnę: Miejsce użytkowania - symbol.


X X


[Ra/Re] Środki trwałe W Raporcie o środkach trwałych poprawiono wykazywanie wartości operacji odłączenia części składowej środka - wartość tej operacji była ujmowana w wartości początkowej środka, a powinna pomniejszać tę wartość.
X

[Su] Asortyment Do widoków z asortymentem dodano kolumny: Waga i objętość, dla ilości w jednostce podstawowej i jej parametrów.
X

[Su] Asortyment Dodano możliwość określenia ilości przy wystawianiu dokumentu na podstawie zaznaczonego asortymentu (opcja menu Wystaw dokument).
X

[Su] Asortyment Dodano możliwość skróconego dodawania wariantu do modelu.
X

[Su] Asortyment Dodano opcję "Poniżej stanu optymalnego" do filtra "Stan" w widoku "Asortyment na wyczerpaniu" i "Asortyment".
X

[Su] Asortyment Dodano opcję Informator (Ctrl+I) w sekcji Składniki, w oknie Komplet.
X X
[Su] Asortyment Naprawiono błąd powodujący brak możliwości wyboru rodzaju powielanego asortymentu (np. nie można było powielić towaru jako usługi).
X

[Su] Asortyment Poprawiono błąd występujący podczas Dodawania towaru do modelu, który powodował ucinanie nazwy dodawanego asortymentu.
X

[Su] Asortyment W kartotece asortymentu wprowadzono zabezpieczenie przed wprowadzaniem zdublowanych kodów kreskowych.
X

[Su] Asortyment W oknie danych modelu dostosowano sposób prezentacji Galerii do standardów Galerii asortymentu.
X

[Su] Asortyment W parametrach asortymentu zmieniono domyślne ustawienia dotyczące automatycznej zmiany nazwy modeli (Sposób: Dopisz do istniejącej nazwy; Dołącz model: Nazwa; Dołącz właściwość: Symbol) oraz automatycznej zmiany opisu modeli (Sposób: Zastąp cały opis; Dołącz model: Nazwa; Dołącz właściwość: Nazwa)
X

[Su] Dokumenty Dodano kolumny: Kurs oraz Wartość (k), Wartość netto (k), Wartość brutto (k) przeliczone po kursie do widoków z dokumentami.
X

[Su] Dokumenty Dodano możliwość rozdysponowania przyjęcia magazynowego na zamówienie od klienta.
X

[Su] Dokumenty Dodano możliwość wyboru towaru (wariantu modelu) za pomocą listy modeli podczas wystawiania dokumentu.
X

[Su] Dokumenty Dodano przepisywanie opisu pozycji z faktur sprzedaży na wydania magazynowe.
X

[Su] Dokumenty Na dokumentach wprowadzono możliwość usunięcia wybranej płatności odroczonej wraz z wprowadzonymi ratami.
X

[Su] Dokumenty Na dokumentach zakupu oraz zamówieniach do dostawców, w oknie wprowadzania ilości asortymentu wprowadzono możliwość pokazania stanu asortymentu w magazynach.
X

[Su] Dokumenty Naprawiono błąd powodujący ucinanie wpisanej przez użytkownika ilości do liczby całkowitej podczas wprowadzania pozycji do dokumentów korekt.
X

[Su] Dokumenty Naprawiono przeliczanie ilości materiałów po zmianie ilości usługi materiałowej (dotychczas następowało zerowanie ilości materiałów). Wprowadzono także większą precyzję dla tego typu przeliczania.
X

[Su] Dokumenty Rozbudowano mapę powiązań o kolejne typy dokumentów.
X

[Su] Dokumenty Uwzględniono parametr "Wyświetlaj tylko dostępne asortymenty" przy wyszukiwaniu po symbolu asortymentu w dokumentach.
X

[Su] Dokumenty W edycji faktury zaliczkowej poprawiono wydajność operacji ustawiania płatności.
X

[Su] Dokumenty W mapie powiązań dokumentów dla faktur sprzedaży naprawiono błąd mogący powodować pokazywanie nie wybranego, lecz pierwszego powiązanego dokumentu wydania magazynowego (autoWZ).
X

[Su] Dokumenty W mapie powiązań dokumentów naprawiono błąd powodujący brak respektowania uprawnień użytkownika do prezentowanych tam dokumentów.
X

[Su] Dokumenty Zmieniono obsługę płatności odroczonej (raty) na dokumentach sprzedaży. W menu przy płatności odroczonej dodano operacje Rozdziel na raty oraz scal raty.
X

[Su] Dokumenty magazynowe Dodano możliwość wystawienia przesunięcia międzymagazynowego (MW, MP) na podstawie przyjęć magazynowych (PZ) i faktur zakupu (FZ).
X

[Su] Dokumenty magazynowe Ustawiono domyślnie status zleceń montowania "Przyjęty towar" przy montowaniu kilku kompletów na podstawie zamówienia.
X

[Su] Dokumenty magazynowe Usunięto niedziałające polecenie "Potraktuj jako materiał", które dostępne było w oknie wyboru asortymentu na dokumencie korekty wydania magazynowego (KWZ).
X

[Su] Dokumenty magazynowe Uwzględniono sortowanie pozycji na wydruku inwentaryzacji zgodnie z sortowaniem pozycji na formularzu.
X

[Su] Dokumenty sprzedaży Dodano możliwość wskazania płatnika między nabywcą i odbiorcą na dokumentach sprzedaży.
X

[Su] Dokumenty sprzedaży Dodano następujące usprawnienia związane z obsługą faktur zaliczkowych: kolumnę "Zamówienia" pokazującą numery zamówień na widokach sprzedaży i wydań; pole „Do zamówienia” na wydrukach WZ i FS pokazujące numery zamówień; ustawienie domyślnie pełnej kwoty do zapłaty dla nowej faktury zaliczkowej; możliwość zablokowania asortymentu na fakturze zaliczkowej (Konfiguracja faktury zaliczkowej, parametr „Blokuj pozycje zaliczkowe”); kolumnę "Wymaga zafakturowania" w widokach wydań magazynowych.
X

[Su] Dokumenty sprzedaży Na fakturach detalicznych wystawianych do paragonów wprowadzono ustawianie płatności identycznych jak na dokumencie źródłowym.
X

[Su] Dokumenty sprzedaży Poprawiono błąd powodujący dezaktywację wiersza wprowadzania pozycji dokumentu. Błąd występował po przejściu z trybu pokazywania dokumentu (F3) w tryb edycji (F4).
X

[Su] Dokumenty sprzedaży Poprawiono drukowanie numerów paragonów dla faktury detalicznej.
X

[Su] Dokumenty sprzedaży Poprawiono działanie programu przy metodzie kasowej i stosowaniu transakcji z odwrotnym obciążeniem.
X

[Su] Dokumenty zamówień Poprawiono błąd powodujący dodawanie opakowań do wynikowych zamówień do dostawcy podczas przekształcania zamówień od klienta.
X

[Su] Dokumenty zamówień Poprawiono precyzję przeliczania wartości zrealizowanej zamówień od klienta.
X

[Su] Dokumenty zamówień W widoku "Asortyment zamówiony u dostawcy" dodano możliwość pokazania mapy powiązań.
X

[Su] Dokumenty zamówień W zamówieniach od klienta naprawiono błąd powodujący brak widoczności pola "Nabywca" po tym, gdy wybrano zamawiającego niebędącego płatnikiem.
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Dodano możliwość pobierania kursów walut z dowolnego okresu.X


[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono błąd przy próbie podłączenia operacji bankowej do zadekretowanego wyciągu bankowego.
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono błąd związany z dodawaniem operacji bankowych o rodzaju transfer z poziomu wyciągów bankowych.X


[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono podpowiadanie daty przy rozliczeniach rozrachunków przenoszonych z BZ na BO.
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Uaktualniono formularz wpłaty gotówkowej/przelewu cła, podatków od importu towarów oraz innych należności związanych z importem towarów.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki W widokach rozrachunkowych dodano kolumny związane z polami własnymi.
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Zmieniono nazwy wzorców wydruku podatkowych dyspozycji bankowych na "DB US - podatki" oraz "DB US - cło".
X

[Su] Handel Dla faktur detalicznych poprawiono prezentowanie danych o zysku, marży i narzucie.
X

[Su] Handel Do współpracy z Subiektem nexo w wersji 15.0.0 wymagana jest wersja 1.23 Sello oraz 2.02 SP3 Subiekta Sprint 2.
X

[Su] Komunikacja Naprawiono błąd powodujący brak możliwości zaimportowania paragonu z Subiekta Sprint, którego wartość jest ujemna (kwota zwrotów opakowań jest wyższa niż kwota wydanego asortymentu).
X

[Su] Urządzenia zewnętrzne Dodano zapisywanie dla kżdego stanowiska zmiany drukarki fiskalnej i terminala płatniczego w kontekście aplikacji, z uwzględnieniem sesji terminalowej.
X

[Su] Urządzenia zewnętrzne Wprowadzono możliwość wysyłania stanów magazynowych asortymentu do kolektora danych.
Witryna stworzona na platformie