Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Lista zmian

Poniżej wymieniono wszystkie zmiany w systemie InsERT nexo z określeniem, których elementów systemu one dotyczą (oznaczenia: Sub, Rach, Rew, Gest, Grat, Biuro). Zmiany płatne wyróżniono pogrubioną czcionką.

Zmiany w wersji 10.0.0

Sub Gest Rach Rew Grat Biuro PRO Komponent Opis zmiany

X
[Br] Biuro nexo Dodano możliwość zbiorczego kopiowania szablonów VAT.

X
[Br] Biuro nexo Dodano operację zbiorczą naliczania list płac oraz list rachunków do umów cywilnoprawnych.

X
[Br] Biuro nexo W wybranych operacjach zbiorczych dodano możliwość ustawiania wartości działań cyklicznych po udanym wykonaniu operacji (tzw. automaty działań cyklicznych). W tym konfiguracyjnym module można wprowadzić ustalenia wartości domyślnych dla każdego typu operacji. Znajduje się w nim także parametr pozwalający na całkowite wyłączenie tej funkcji.
X

[Gr] Karta pracy Udostępniono możliwość automatycznego wczytywania zaświadczeń lekarskich (e-zwolnienia) pobranych z PUE.
X

[Gr] Karta pracy Umożliwiono tworzenie dyspozycji bankowej z tytułu zaliczki na delegację.
X

[Gr] Karta pracy W absencjach urlopowych dodano znacznik Urlop na część dnia, którego zaznaczenie umożliwia podanie liczby godzin urlopu mniejszej niż zaplanowany wymiar czasu pracy na dany dzień.
X

[Gr] Karta pracy W module Ewidencja czasu pracy dodano nowy widok - Okres rozliczeniowy - w którym w łatwy i intuicyjny sposób można definiować harmonogram pracy oraz wprowadzać faktycznie przepracowane godziny dla wybranego pracownika (umowy) w całym okresie rozliczeniowym.
X

[Gr] Karta pracy W umowie pracowniczej dodano funkcję Symulacja wynagrodzenia, która prezentuje wynagrodzenie w taki sam sposób, jakby było one naliczone w module wynagrodzeń z uwzględnieniem wszystkich danych w programie (w szczególności wprowadzonych w ewidencji czasu pracy). Funkcja udostępnia analizator wynagrodzenia oraz umożliwia przepisanie wartości składników do umowy.
X

[Gr] Karta pracy W wyliczonej wypłacie/rachunku dodano funkcję Wyrównaj do kwoty, która wyznacza kwotę wskazanego składnika tak, aby wybrana kwota (Brutto/Netto/Do wypłaty/Obciążenia pracodawcy) osiągnęła zadaną wartość.
X

[Gr] Wynagrodzenia W Rodzajach umów pracowniczych dodano znacznik Przyczyny uzasadniające zawarcie umowy, którego zaznaczenie umożliwia wypełnienie dodatkowych danych w umowie (zmiany prawne luty 2016).
X
X X


[Gs] CRM W module windykacji wprowadzono możliwość zainstalowania dodatkowych narzędzi wspomagających proces odzyskiwania wierzytelności: szablonów wiadomości, szablonów działań oraz słownika opisów działań. Przy pierwszym uruchomieniu modułu Windykacja program proponuje zainstalowanie tych narzędzi. Można je również zainstalować później - menu "Windykacja", opcja "Zainstaluj narzędzia windykacji".

X
[Gs] CRM Wraz z wprowadzeniem windykacji dodano słownik scenariuszy windykacyjnych. Scenariusze ułatwiają planowanie i wykonywanie czynności związanych z windykowaniem należności (generowanie i wykonywanie działań, e-maili, dokumentów windykacyjnych). W danych domyślnych programu umieszczono dwa scenariusze: standardowy oraz pełny.

X
[Gs] CRM Wraz z wprowadzeniem windykacji, dodano możliwość stosowania nowych autotekstów zgrupowanych tematycznie w dłużnika oraz należność: w szablonach działań, szablonach wiadomości, jak i w wiadomościach pocztowych.

X
[Gs] Działania W module działań dodano możliwość wykonywania operacji zbiorczych na zaznaczonych działaniach. Dodane operacje zbiorcze to: Zmień wykonawcę, Zakończ sukcesem, Zakończ porażką, Dodaj komentarz, Ustaw przypomnienie, Zmień widoczność w kalendarzu, Zmień priorytet, Zmień kategorię, Zmień stopień realizacji, Podłącz do procesu ofertowego, Odłącz od procesu ofertowego.

X
[Gs] Działania Wprowadzono możliwość wystawiania dokumentów ofertowych, magazynowych i handlowych do działań zdefiniowanych w Gestorze nexo. Do dokumentu wystawionego na podstawie działania program automatycznie wstawia dane klienta i asortyment przypisany w działaniu.

X
[Gs] Działania Wraz z wprowadzeniem windykacji w szablonach działań dodano możliwość przypisywania ich do należności. Nowy typ dokumentu dostępny jest w polu "Kontekst" szablonu działania. Wskazanie go umożliwia wykorzystanie autotekstów bazujących na danych zapisanych w rozrachunku typu "należność".

X
[Gs] Klienci W informatorze o kliencie dodano zakładkę "Historia", która pokazuje najważniejsze zmiany w danych klienta oraz informacje o zmianach w działaniach, procesach ofertowych, ofertach oraz wiadomościach pocztowych z udziałem tego klienta.
X X X X
X
[Gs] Klienci Wraz z wprowadzeniem windykacji dodano możliwość przypisywania domyślnego scenariusza windykacyjnego oraz sposobu naliczania odsetek w danych klienta.

X
[Gs] Klient pocztowy Dla wiadomości pocztowych wprowadzono możliwość ustawiania powiązania z przedstawicielem firmy, a także dodawania nowego przedstawiciela wskazanej firmy.

X
[Gs] Klient pocztowy Dla wiadomości pocztowych wprowadzono możliwość wystawiania dokumentów ofertowych, magazynowych i handlowych. Opcja "Wystaw" dostępna jest w menu głównym klienta poczty, jak i w menu kontekstowym wiadomości.

X
[Gs] Klient pocztowy Dla wiadomości widocznych w kliencie pocztowym dodano operację oznaczania nadawców jako zaufanych i niepożądanych.

X
[Gs] Klient pocztowy W kliencie poczty dodano możliwość definiowania nadawców zaufanych i niepożądanych. Lista nadawców (definiowana dla każdego użytkownika osobno) dostępna jest w konfiguracji klienta poczty ("Listy nadawców"). Do list można dodawać zarówno pojedyncze adresy, jak i domeny z zastosowaniem masek (np. *@insert.com.pl).

X
[Gs] Klient pocztowy Wprowadzono możliwość bezpośredniego przenoszenia wiadomości do folderu SPAM po oznaczeniu jej jako niechcianej. Parametr "Po oznaczeniu wiadomości jako SPAM" znajduje się w module Konfiguracja -> Parametry klienta poczty.

X
[Gs] Klient pocztowy Wprowadzono możliwość opróżniania kosza wiadomości pocztowych przy zamykaniu programu. Opcja dostępna jest w definicji konta pocztowego.

X
[Gs] Oferty Wprowadzono możliwość umieszczania progów cenowych (zdefiniowanych w cenniku) na wydruku ofert. Znacznik "Drukuj progi cenowe" dostępny jest w oknie wydruku oferty. Istnieje także możliwość przypisania stałego drukowania progów cenowych dla wzorca wydruku (znacznik "Drukuj progi cenowe" dostępny na zakładce "Pozostałe" we wzorcu wydruku oferty).
X
X [nexo] Inne Dodano profilowania dostępu użytkowników do magazynów i oddziałów poprzez odpowiedni wpis w bazie danych. Jest to możliwość techniczna przeznaczona dla specjalistów wdrażających Subiekta nexo.
X
X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano w konfiguracji Obsługi typów dokumentów, dla raportu kasowego i wyciągu bankowego opcję: Kopiuj opis księgowy z dokumentu źródłowego na pozycję. Dla podmiotów już istniejących opcja ta jest wyłączona, a dla nowo zakładanych podmiotów zaznaczona.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Dodano ewidencję szablonów VAT, z poziomu której można zdefiniować najczęściej powtarzające się operacje gospodarcze i wykorzystywać je jako wzorce zapisów VAT w ewidencji sprzedaży i zakupu. Dodano również możliwość określenia, które ze zdefiniowanych szablonów mają być dostępne w menu dodawania zapisów. Domyślnie udostępnionych zostało parę typowych definicji szablonów do wykorzystywania podczas pracy nad ewidencjami VAT, jak również jako sposób definiowania tego rodzaju wzorców.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Dodano nowe raporty VAT sprzedaży oraz zakupu grupujące wartości wg transakcji VAT.X


[Ra/Re] Ewidencje VAT W konfiguracji rejestru księgowego dodano możliwość określenia by automatycznie dodawany zapis VAT do dokumentu księgowego tworzył się na podstawie przypisanego szablonu VAT.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT W Konfiguracji, w Parametrach eksploatacji i rozliczeń pojazdów dodano możliwość określenia, czy dodawany zapis VAT zakupu dotyczący częściowego odliczenia VAT od wydatków na pojazd ma być liczony od brutto dla podanej kwoty rachunku. Dla podmiotów już istniejących domyślną wartością jest ustawienie liczenia od netto.
X
X [Su] Asortyment Dodano możliwość ukrycia asortymentu na wybranych magazynach przy sprzedaży, wydaniach magazynowych i zamówieniach.
X

[Su] Asortyment Dodano nową kartotekę Modele oraz słownik Właściwości pozwalające na tworzenie między innymi rozmiarówki.
X

[Su] Asortyment Dołożono zestawienie "Dostawy" do informatora o asortymencie pokazujące dostępne dostawy na wszystkich magazynach.
X

[Su] Cenniki i promocje Dodano możliwość porównania cen asortymentu we wszystkich zdefiniowanych w programie cennikach głównych i dodatkowych podczas edytowania pozycji cennika.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Do opcji "Rozlicz" w modułach rozrachunkowych dodano możliwość rozliczenia kompensatą.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Dodano kreator zbiorczego generowania wezwań do zapłaty oraz not odsetkowych.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Umożliwiono tworzenie działań do rozrachunków. Wymagany jest Gestor.
X X X X X X
[Su] Finanse i rozrachunki W konfiguracji rachunków bankowych dodano pole "Kod SWIFT" oraz uwzględniono je na wydrukach handlowych.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki W module Windykacja dodano nowy widok - Rozrachunki do windykacji.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki W module Windykacja dodano nowy widok - Windykacja wg etapów.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki W modułach rozrachunkowych dodano możliwość zbiorczego przypisywania scenariuszy windykacyjnych.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki W widokach rozrachunkowych, nowych widokach Rozrachunki do windykacji oraz Windykacja wg etapów dodano opcję "Wykonaj zaplanowaną operację windykacyjną". Opcja dotyczy etapów scenariusza windykacyjnego przypisanego do rozrachunku.
X
X [Su] Handel Dodano możliwość podłączania do pozycji dokumentu sprzedaży (FS, PA) i zamówienia (ZK, FP) rozchodów wewnętrznych (RW).
X
X [Su] Handel Dodano możliwość ustalenia minimalnej kwoty do kwoty na zamówieniach od klienta, po wpłaceniu której dokument może zostać przetworzony na zlecenia do dostawcy lub można wystawić wydanie magazynowe albo fakturę sprzedaży. Dodano też możliwość ręcznej blokady zamówienia od klienta. Powoduje ona, że zamówienie nie może być przetworzone na zlecenia do dostawcy, wystawione wydanie magazynowe ani faktura sprzedaży.
X

[Su] Handel Dodano możliwość wystawienia korekty do faktury lub zwrotu do paragonu dla dokumentów z danych archiwalnych.
X
X [Su] Handel Dodano możliwość zaokrąglania cen w dokumentach oraz cennikach w innej precyzji niż waluta dokumentu.

X
[Br] Biuro nexo Dodano możliwość filtrowania działań cyklicznych dla klienta wg wartości tych działań, np. wg zakresu dat dla działań z typem danych daty.

X
[Br] Biuro nexo Dodano możliwość powielenia hasła wskazanego klienta biura do pozostałych klientów podczas dokonywania operacji podłączania istniejących klientów biura.

X
[Br] Biuro nexo Dodano w operacjach zbiorczych na klientach dotyczących wydruków możliwość drukowania z wykorzystaniem pliku pośredniego pdf.

X
[Br] Biuro nexo Dodano zabezpieczenie przed zakładaniem bazy klienta biura na podstawie wygasłego (nieaktywnego) podmiotu.

X
[Br] Biuro nexo Otwarto możliwość określenia położenia folderu tymczasowego podczas dokonywania operacji dearchiwizacji danych.

X
[Br] Biuro nexo Poprawiono aktualizację nazwy serwera przywracanych za pomocą dearchiwizacji podmiotów klientów biura.

X
[Br] Biuro nexo Poprawiono dodawanie klienta biura na podstawie bazy wzorcowej ze zdefiniowaną formą księgowości UEPiK (uproszczona ewidencja przychodów i kosztów).

X
[Br] Biuro nexo Poprawiono działanie wyszukiwarki aplikacyjnej w serwisach Rejestr usług księgowych oraz Klienci biura

X
[Br] Biuro nexo Poprawiono mechanizm aktualizacji danych w bazie Biura po wykonaniu jej dearchiwizacji.

X
[Br] Biuro nexo Poprawiono określanie grupowania w konfiguracji widoku Podgląd operacji, w module Operacji zbiorczych.

X
[Br] Biuro nexo Poprawiono operacje zbiorcze drukowania ewidencji księgowych dla okresów innych niż wskazuje na to typ drukowanej ewidencji.

X
[Br] Biuro nexo Poprawiono operację zbiorczą kopiowania ustawień listy w przypadku gdy w podmiocie źródłowym zawarte były pola własne.

X
[Br] Biuro nexo Poprawiono operację zbiorczą zakładania okresu KR w przypadku określenia szczegółowości sprawozdań finansowych na inny niż w bazie źródłowej.

X
[Br] Biuro nexo Poprawiono operację zbiorczą zarządzania personelem w przypadku w oparciu o użytkowników pobieranych z bazy wzorcowej.

X
[Br] Biuro nexo Poprawiono podłączanie klientów biura w przypadku gdy użytkownik z uprawnieniami administratora w bazie biura posiadał taki sam login co hasło dowolnego użytkownika w podłączanym podmiocie.

X
[Br] Biuro nexo Poprawiono podłączanie klientów biura w przypadku, gdy podmiot został zdearchiwizowany, a jednocześnie istniał już jako klient biura. W takim przypadku dodano porównanie nazw podmiotów i nie jest podejmowania akcja podłączenia klienta, jeżeli te nazwy są takie same.

X
[Br] Biuro nexo Poprawiono podłączanie klientów biura w przypadku, gdy w tych podmiotach zdefiniowane były pola własne.

X
[Br] Biuro nexo Poprawiono podłączanie klientów biura w przypadku, gdy został dodany nowy element słownika "Rodzaje kontaktów".

X
[Br] Biuro nexo Poprawiono sortowanie w module Podgląd operacji.

X
[Br] Biuro nexo Poprawiono uzupełnianie słownika walut o wartości pochodzące z podłączanego klienta biura.

X
[Br] Biuro nexo Poprawiono wyświetlanie baz danych klientów biura dla opiekunów dodatkowych oraz zastępstw w serwisie "Bazy danych".

X
[Br] Biuro nexo Poprawiono wyświetlanie pozycji ostatnio poprawianych w Rejestrze usług księgowych.

X
[Br] Biuro nexo Poprawiono wyświetlanie szczegółów rozrachunków w Portalu Podatnika.

X
[Br] Biuro nexo Poprawiono zbiorczy wydruk faktur dla klientów biura - niepoprawnie drukowana była tabela VAT, jeżeli wydruk został wykonany tuż po wygenerowaniu dokumentów.

X
[Br] Biuro nexo Poprawiono uzupełnianie słownika województw o elementy pochodzące z podłączanego klienta biura.

X
[Br] Biuro nexo Uporządkowano określanie parametrów dla archiwizacji  baz klientów biura dokonywanej podczas operacji zbiorczej konwersji baz danych.

X
[Br] Biuro nexo W konfiguracji listy klientów wskazywanych podczas wykonywania operacji zbiorczych dodano możliwość określenia nawigacji Enterem, czyli określenia, po których kolumnach listy ma się poruszać znacznik po naciśnięciu klawisza Enter. Pozwala to na omijanie kolumn nieedycyjnych (dla których nie można określić wartości) oraz takich, których wartości nie ma potrzeby zmieniać.

X
[Br] Biuro nexo Zmieniono dla nowych podmiotów biura domyślne ustawienie wysyłki deklaracji elektronicznych na serwis produkcyjny e-deklaracji.
X

[Gr] Kadry i płace Dodano wzór wydruku kadrowego: Wniosek o urlop.
X

[Gr] Kadry i płace Dodano wzór wydruku kadrowego: Wniosek o ustalenie indywidualnego czasu pracy.
X

[Gr] Kadry i płace Poprawiono podpowiadanie okresów dla deklaracji Zaliczka miesięczna od wypłat PIT, w przypadku gdy Gratyfikant nexo nie posiadał dołączonej żadnej formy księgowości.
X

[Gr] Kadry i płace Rozwiązano problem niedrukowania się "zerowych" wypłat na liście płac.
X

[Gr] Kadry i płace Rozwiązano problem nieprzenoszenia z Gratyfikanta GT danych o zakończeniu przed czasem umów cywilnoprawnych.
X

[Gr] Kadry i płace Rozwiązano problem uniemożliwiający wyłączenie zacieniowania poszczególnych sekcji wydruków list płac oraz odcinków.
X

[Gr] Kadry i płace Rozwiązano problem ustawiania błędnego obywatelstwa cudzoziemców w przypadku przenoszenia danych z Gratyfikanta GT.


X X X

[Gr] Kadry i płace W deklaracji zgłoszeniowej ZUS ZUA rozwiązano problem niepotrzebnego wysyłania daty przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego, nawet jeśli umowa nie podlega temu ubezpieczeniu.
X

[Gr] Kadry i płace W prezentacji wyników wyszukiwania, w których pojawiają się pracownicy, dodano numer PESEL pracownika.
X

[Gr] Karta pracy Dodano możliwość podłączania dokumentów do delegacji z wykorzystaniem mechanizmu Biblioteki dokumentów.
X

[Gr] Karta pracy Rozwiązano problem błędnego ustalania dat przekazania zaliczek i składek ZUS w wypadku wypłaty płatnej do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.
X

[Gr] Portal pracownika W Portalu pracownika dodano możliwość oglądania harmonogramu pracy na zadany miesiąc.
X

[Gr] Pracownicy i umowy Przy próbie dezaktywacji pracownika, który ma umowę aktywną na datę aplikacyjną, dodano ostrzeżenie.
X

[Gr] Pracownicy i umowy W typach umów dodano możliwość modyfikacji poszczególnych znaczników (poza znacznikami: Kalendarz, Wymiar zatrudnienia i Karta zasiłków).
X

[Gr] System wynagrodzeń Dodano nową funkcję matematyczną służącą do definiowania wartości składników płacowych "WartCalk" pozwalającą obliczyć wartość całkowitą danej liczby.
X

[Gr] System wynagrodzeń Poprawiono wyliczanie lat stażu w funkcjach służących do definiowania wartości składników płacowych.
X

[Gr] Wynagrodzenia Przy generowaniu rachunków bez planu zawężono wyniki podpowiedzi umów do umów aktywnych w miesiącu listy rachunków.
X

[Gr] Wynagrodzenia Rozwiązano problem przy wyliczaniu wynagrodzenia rozliczającego korektę wynikającą z wprowadzenia dłuższej absencji zasiłkowej na przełomie poprzednich miesięcy.
X

[Gr] Wynagrodzenia Umożliwiono wydruk analizatora wynagrodzenia.
X

[Gr] Wynagrodzenia W kreatorze naliczania wynagrodzeń umożliwiono podanie indywidualnej daty wypłacenia dla każdego rachunku do umowy cywilnoprawnej z osobna.
X

[Gr] Wynagrodzenia Zrezygnowano z uzupełnienia do pensji minimalnej metodą godzinową w wypadku występowania wyłącznie absencji zasiłkowych i urlopowych.

X
[Gs] CRM Kreator wdrożeniowy Gestora nexo wzbogacono o możliwość definiowania, którzy z użytkowników programu będą korzystać z wbudowanego klienta poczty.

X
[Gs] CRM Naprawiono błąd systemowy pojawiający się przy próbie wybrania wartości z filtra "Oddział", który występował w dwóch miejscach: w parametrach akcji automatycznej działania (Działanie ->Planowana akcja [Wystaw seryjnie...] -> Filtr oddział) oraz podczas wykonywania kreatora zbiorczego tworzenia procesów ofertowych (Filtr oddział w oknie wyboru oferty źródłowej).

X
[Gs] CRM Naprawiono działanie raportu "Aktywność użytkowników", który przy domyślnym ustawieniu filtrów nie udostępniał operacji wyliczenia.

X
[Gs] CRM Poprawiono proces przenoszenie danych działań z Gestora GT tak, aby respektował ustawienia dat dla przenoszonych działań. Błąd braku przestrzegania przenoszenia działań z określonego przez użytkownika okresu występował wyłącznie dla danych posiadających rozszerzone pola własne w Gestorze GT.
X X
[Gs] CRM Poprawiono wydajność w procesie dodawania działań na podstawie zdefiniowanych szablonów. Poprawka dotyczy zarówno działań dodawanych ręcznie, jak i powstających automatycznie do dokumentów handlowych.

X
[Gs] CRM W Gestorze nexo uwidoczniono ogólnosystemową blokadę okresu.

X
[Gs] CRM W module asortymentu wprowadzono możliwość wystawiania procesu ofertowego dla wielu zaznaczonych pozycji. Dotychczas operacja ta działała wyłącznie dla pojedynczej pozycji.

X
[Gs] Działania Dla działań wprowadzono informator (Ctrl+I), dostępny również jako widok w działaniu (F6 w podglądzie/edycji działania). Informator udostępnia dane grupowane w zakładkach: historia działania, wiadomości pocztowe powiązane z działaniem, asortyment, dokumenty, wpisy z rejestru czasu wykonania, wpisy z rejestru akcji automatycznej działania, zasoby oraz rezerwacje zasobów. Dostęp użytkowników do danych informatora jest regulowany uprawnieniami z grupy "Działania".

X
[Gs] Działania Na liście osób zaangażowanych (w edycji działania oraz procesu ofertowego) wprowadzono możliwość ustawiania kolejności osób oraz dopisywania krótkiego opisu dla każdej z osób.

X
[Gs] Działania Naprawiono błąd polegający na braku ustawiania tematu i treści wiadomości e-mail wysyłanych na podstawie działań. Błąd występował w sytuacji, gdy w działaniu przypisano więcej niż jednego klienta oraz korzystano z domyślnego w systemie Windows klienta poczty.

X
[Gs] Działania Poprawiono błąd polegający na braku możliwości edytowania powielonego wydruku Działania. Próba wykonania takiej operacji powodowała wyświetlenie błędu: "Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu".

X
[Gs] Działania Poprawiono obsługę działań cyklicznych tak, aby po wyodrębnieniu instancji na dzień definicja początku działania "wzorcowego" była przesuwana na termin najbliższego wystąpienia.

X
[Gs] Działania Poprawiono sposób wykonywania akcji automatycznych w działaniach cyklicznych. Dotychczas operacja ta mogła kończyć się niepowodzeniem, gdy wyodrębniono instancję działania na wybrany dzień, dokonano w niej zmian i uruchamiano wykonanie akcji automatycznej.

X
[Gs] Działania Poprawiono wydruk logu wykonania akcji automatycznych. Dotychczas jako wynik wykonania akcji zawsze drukowana była "porażka", niezależnie od prawdziwego wyniku.

X
[Gs] Działania Przeniesiono zakładkę "Historię działania" z danych działania do Informatora o działaniu.

X
[Gs] Działania Przy wprowadzaniu osób zaangażowanych w wykonanie działania wprowadzono sprawdzanie danych z ewidencji czasu pracy (Gratyfikant nexo), aby zapobiegać zaplanowaniu działań z uczestnictwem osób nieobecnych w pracy.

X
[Gs] Działania W akcji automatycznej seryjnego wystawiania dokumentów naprawiono brak respektowania pobierania cen z cennika przypisanego do klienta. Gdy w parametrach akcji wybrano tę opcję, dotychczas stosowany był cennik z dokumentu źródłowego.

X
[Gs] Działania W danych działania udostępniono możliwość przypisywania asortymentu. Asortyment przypisywany w ten sposób jest automatycznie przenoszony do dokumentu wystawianego na podstawie działania.

X
[Gs] Działania W działaniach oraz szablonach działań dodano możliwość określania, czy wykonawca w czasie planowanego trwania będzie wolny lub zajęty. Oznaczenie "zajęty" spowoduje, iż przy zapisie kolejnego działania z zaangażowaniem osoby "zajętej" pojawi się ostrzeżenie, iż użytkownik w tym czasie będzie zajęty.

X
[Gs] Działania W module działań dodano możliwość włączenia na liście działań kolumny "Akcja automatyczna" pokazującej, jaką akcję automatyczną ma przypisane działanie. Dodano także możliwość filtrowania działań ze względu na posiadanie akcji automatycznych.

X
[Gs] Działania W module działań zmieniono dotychczasowy skrót wywołujący informator o kliencie z Ctrl+I na Ctrl+N.

X
[Gs] Działania W rejestrze wykonania akcji automatycznych poprawiono treść komunikatu o błędzie występującym, gdy osoba próbująca wykonać akcję nie ma do tego uprawnień.

X
[Gs] Działania W widżecie przypomnień poprawiono obsługę działań cyklicznych. Dotychczas po wywołaniu poprawy przypominanego działania i ustawieniu go na status "Wykonany" nie następowało usunięcie go z widżetu, co skutkowało ciągłym przypominaniem o nim. Problem nie występował, gdy działanie poprawiano z poziomu modułu działań.

X
[Gs] Działania W widżecie przypomnień poprawiono sposób selekcjonowania działań do wyświetlenia. Dotychczas w sytuacji, gdy działanie miało powiązaną akcję automatyczną oraz uruchomiono jej wykonanie w widżecie, działanie to było usuwane z widżetu bez względu na wynik wykonania akcji. Obecnie jest ono usuwane wyłącznie wtedy, gdy akcja zakończy się powodzeniem.

X
[Gs] Działania Wprowadzono blokowanie edycji działania na czas wykonywania akcji automatycznej w celu dokonania poprawnego wykonania akcji.

X
[Gs] Działania Wprowadzono możliwość kontynuacji działania w wielu działaniach. Dotychczas kontynuacja była możliwa wyłącznie w jedno działanie.

X
[Gs] Działania Wprowadzono słowniki opisów dla działań oraz komentarzy do działań i procesów ofertowych. Opisy zdefiniowane w tych słownikach można wstawiać do pola "Opis" w działaniu oraz do treści komentarzy w działaniach i procesach ofertowych.

X
[Gs] Działania Wprowadzono możliwość dodawania komentarza dla dopisywanych działań i procesów ofertowych. Dotychczas taka możliwość była dostępna wyłącznie dla już zapisanych obiektów.

X
[Gs] Działania Wraz z wprowadzeniem możliwości kontynuowania działania w wiele działań, w module "Działania" zmieniono funkcjonowanie kolumny "Powiązania" tak, by prezentowane tam były numery wszystkich działań powiązanych.

X
[Gs] Kalendarze Do kalendarza dodano operację zbiorczego dodawania procesów ofertowych.

X
[Gs] Kalendarze Przebudowano wydruk kalendarza dziennego, poprawiając jego estetykę i funkcjonalność.

X
[Gs] Kalendarze W kalendarzu rezerwacji umożliwiono zmianę terminu rezerwacji poprzez jej przeciągnięcie ("drag and drop"). W przypadku rezerwacji powiązanej z działaniem program zapyta, czy na podstawie nowego terminu rezerwacji zaktualizować także termin działania.

X
[Gs] Kalendarze W kalendarzu wprowadzono oznaczanie przekreśleniem działań, które zostały zakończone. Dotyczy to wszystkich działań poza notatkami.

X
[Gs] Kalendarze W module Kalendarz dodano menu główne "Kalendarz" udostępniające polecenia: Ukryj wszystkie zapisy z dnia, Usuń wszystkie zapisy z dnia, Drukuj kalendarz, Idź do dzisiaj, Idź do daty.

X
[Gs] Kalendarze W module Kalendarz wprowadzono oznaczenie dni świątecznych.
X X X X
X
[Gs] Klienci Naprawiono błąd uniemożliwiający zapisanie danych firmy spoza Polski, gdy w parametrach ustawiono wymagalność NIP-u. Dotychczas, w takiej sytuacji program nie zezwalał na zapisanie danych firmy np. z Czech, która nie miała NIP-u, ale miała nadany VATIN. Poprawka polega na zmianie działania parametru "Wymagaj NIP dla firm", który sprawdzać będzie wymiennie NIP lub VATIN.

X
[Gs] Klienci Naprawiono niedziałające uprawnienie "Informator klienta - Wiadomości".
X X X X
X
[Gs] Klienci W czasie dodawania klienta, gdy włączone jest pobieranie danych z GUS, wprowadzono zabezpieczenie na wypadek, gdy serwis GUS nie odpowiada. Dotychczas powodowało to zawieszenie aplikacji na około 30 sekund.

X
[Gs] Klienci W informatorze o kliencie przyspieszono czas uruchamiania zakładki "Działania".

X
[Gs] Klienci W informatorze o kliencie, na zakładce "Działania" rozbudowano listę elementów filtra "Przedstawiciele" oraz poprawiono wydajność pracy tego filtra.

X
[Gs] Klienci W informatorze o kliencie, na zakładce "Wiadomości" dodano operacje umożliwiające odpowiadanie, przekazywanie i usuwanie wiadomości.

X
[Gs] Klienci W kreatorze zbiorczej wysyłki wiadomości pocztowych naprawiono niedziałającą opcję zaznaczania adresów pocztowych właściwych dla ofert.
X X X X
X
[Gs] Klienci W module "Klienci" dodano nowy widok "Moi klienci". Widok ten przedstawia wszystkich klientów, do których użytkownik ma dostęp (z uwzględnieniem uprawnień oraz ustawionych zastępstw).
X X X X
X
[Gs] Klienci W polach wyboru opiekuna klienta (opiekun podstawowy, zastępstwa) wprowadzono alfabetyczne sortowanie opiekunów.

X
[Gs] Klienci Wprowadzono zabezpieczenie przed występowaniem błędu systemowego pojawiającego się podczas sprawdzania poczty, gdy w tym samym czasie był wykonywany import klientów z pliku wymiany *.epp.

X
[Gs] Klient pocztowy Dla operacji "Odpowiedz wszystkim" w wiadomości pocztowej zoptymalizowano dobór odbiorców tak, aby program domyślnie nie proponował wysyłania odpowiedzi zalogowanemu użytkownikowi.

X
[Gs] Klient pocztowy Dla wiadomości pocztowych wprowadzono obsługę odpowiadania na żądania przeczytania wiadomości

X
[Gs] Klient pocztowy Dla wszystkich zdefiniowanych już w systemie kont pocztowych, jak i nowo tworzonych dodano automatyczną regułę wiadomości przenoszącą wiadomości od nadawców niepożądanych do SPAM-u.

X
[Gs] Klient pocztowy Dostosowano sposób wysyłania wiadomości dla serwera GMAIL. Dotychczas, po wysłaniu wiadomości jej kopia pozostawała w folderze szkiców. Problem dotyczył kont obsługiwanych protokołem IMAP.

X
[Gs] Klient pocztowy Naprawiono błąd powodujący ładowanie się kontrolki treści wiadomości do połowy okienka nowej wiadomości pocztowej. Wprowadzono także poprawki zwiększające stabilność działania tej kontrolki.

X
[Gs] Klient pocztowy Naprawiono błąd powodujący, iż do powielanych podpisów wiadomości oraz szablonów wiadomości nie były wstawiane grafiki z elementu źródłowego.

X
[Gs] Klient pocztowy Naprawiono błąd uniemożliwiający zapisanie edytowanej wiadomości jako szkicu. Błąd występował wówczas, gdy próbowano wysłać wiadomość bez adresata (co powodowało wyświetlenie komunikatu o błędzie), a następnie próbowano zapisać wiadomość jako szkic.

X
[Gs] Klient pocztowy Naprawiono błąd wysyłania odpowiedzi na wiadomość pocztową. Błąd występował wówczas, gdy wywoływano opcję "Odpowiedz" na e-maila ze skrzynki odbiorczej i zmieniano adres odbiorcy. Po wysłaniu tej wiadomości w widżecie zadań pojawiał się błąd i mimo iż wiadomość została wysłana poprawnie, to po pełnej synchronizacji wracała do folderu "Szkice". Błąd występował wyłącznie dla kont pracujących na protokole IMAP.

X
[Gs] Klient pocztowy Podczas odpowiadania na wiadomości pocztowe naprawiono błąd powodujący brak respektowania ustawienia "Odpowiedz do". Dotychczas mimo wprowadzenia tam adresu e-mail, odpowiedź była kierowana do nadawcy.

X
[Gs] Klient pocztowy Polepszono wydajność operacji stosowania reguł pocztowych podczas pobierania wiadomości pocztowych.

X
[Gs] Klient pocztowy Poprawiono błąd uniemożliwiający kopiowanie treści wiadomości pocztowej. Błąd występował w specyficznych warunkach w wiadomościach zawierających grafiki.[Gs] Klient pocztowy Poprawiono działanie kont pocztowych pracujących na IMAP na domenie "@home.pl". Poprawka dostosowuje działanie programu do specyfiki domeny i zapewnia pozostawanie wysłanych wiadomości w folderze "Wysłane".

X
[Gs] Klient pocztowy Poprawiono działanie operacji wstawiania nazwy klienta z autotekstu w treści wiadomości. Dotychczas, jeśli w nazwie klienta występowały cudzysłowy (pojedyncze lub podwójne), były one zamieniane na "&quot" oraz "&#39".

X
[Gs] Klient pocztowy Poprawiono proces wysyłania wiadomości e-mailowych. Dotychczas, dla niektórych wiadomości w formacie HTML wysyłanych z Gestora nexo i odbieranych w programie MS Outlook, pojawiały się śmieciowe ciągi znaków, które były wysyłane dalej przy odpowiadaniu i przekazywaniu wiadomości za pomocą programu MS Outlook.

X
[Gs] Klient pocztowy Poprawiono sposób wysyłki wiadomości z załącznikami tak, aby po odebraniu ich w programie Thunderbird widoczne były rozmiary załączników.

X
[Gs] Klient pocztowy Poprawiono szybkość wykonywania operacji zbiorczych na wiadomościach pocztowych (np. zbiorcze usuwanie wiadomości, załączników, oznaczanie gwiazdką).

X
[Gs] Klient pocztowy Poprawiono wstawianie podpisu do wiadomości tak, aby pozostawić nad nim dwie linie wolne na wpisanie treści wiadomości.

X
[Gs] Klient pocztowy Przyspieszono wykonywanie następujących operacji dostępnych dla wiadomości pocztowych: oznaczanie jako przeczytanej/nieprzeczytanej, oznaczanie folderu jako przeczytanego/nieprzeczytanego, oznaczanie wiadomości gwiazdką/bez gwiazdki, przenoszenie wiadomości między folderami.

X
[Gs] Klient pocztowy Rozszerzono możliwość ustawiania powiązania wiadomości pocztowych o wszystkie dokumenty magazynowe i handlowe (dotychczas wiązać można było wyłącznie z ofertą). Wprowadzono także automatyczne ustawianie powiązania, jeśli dokument był wysyłany e-mailem z okienka wydruku.

X
[Gs] Klient pocztowy W czasie dodawania konfiguracji nowego konta pocztowego wprowadzono automatyczne kopiowanie wprowadzonego adresu serwera poczty przychodzącej do pola adresu serwera poczty wychodzącej.

X
[Gs] Klient pocztowy W danych wiadomości pocztowej, na zakładce "Powiązania" wprowadzono możliwość uruchomienia informatora dla powiązanego działania, oferty oraz procesu ofertowego.

X
[Gs] Klient pocztowy W definicji reguł wiadomości pocztowych dodano nowe kryteria: - Klient istnieje - Klient nie istnieje - Klient należy do wskazanego zestawu klientów - Adres znajduje się na liście zaufanych nadawców - Adres znajduje się na liście niepożądanych nadawców.

X
[Gs] Klient pocztowy W edycji treści wiadomości pocztowej zlikwidowano niejawny skrót Alt+Home, który powodował znikanie kontrolki.

X
[Gs] Klient pocztowy W edytorze wiadomości pocztowych dodano wyświetlanie podpowiedzi (tooltipów) do przycisków edytora.

X
[Gs] Klient pocztowy W kliencie pocztowym udostępniono możliwość wiązania zaznaczonych wiadomości z klientem. Dotychczas taka możliwość istniała wyłącznie dla pojedynczej wiadomości.

X
[Gs] Klient pocztowy W kliencie pocztowym wprowadzono zapamiętywanie rozmiaru drzewka kont i folderów.

X
[Gs] Klient pocztowy W kliencie poczty dodano możliwość włączania wykonania skryptów dla pojedynczej wiadomości. Dotychczas dostępna była wyłącznie opcja globalna dla wszystkich wiadomości.

X
[Gs] Klient pocztowy W kliencie poczty wprowadzono skrót Ctrl+K do operacji wiązania wiadomości pocztowej z klientem.

X
[Gs] Klient pocztowy W konfiguracji serwera poczty wychodzącej wprowadzono możliwość ustawiania limitów wysyłanych wiadomości.

X
[Gs] Klient pocztowy W kreatorze wysyłki zbiorczej poprawiono wstawianie podpisu. Podpis nie był aktualizowany, gdy użytkownik w kreatorze zmienił konto, z którego zostanie wykonana wysyłka.

X
[Gs] Klient pocztowy W operacji przetwarzania reguł pocztowych dodano możliwość anulowania tej operacji.

X
[Gs] Klient pocztowy W parametrach klienta poczty wprowadzono możliwość blokowania wyświetlania obrazków w wiadomościach. Dostępne ustawienia pozwalają na wyświetlanie zawsze, tylko od zaufanych nadawców lub nigdy. Operacja wyświetlania obrazków dostępna jest także na liście wiadomości w module klienta poczty oraz w trybie podglądu wiadomości (menu "Opcje" -> "Blokowanie zawartości zdalnej").

X
[Gs] Klient pocztowy W podglądzie wiadomości pocztowej naprawiono niedziałające scrollowanie treści wiadomości.

X
[Gs] Klient pocztowy W podglądzie wiadomości pocztowej zmieniono układ menu głównego: menu "Oznacz" przeniesiono jako submenu do "Operacji" oraz "Opcje wiadomości" skrócono do "Opcje".

X
[Gs] Klient pocztowy W regułach wiadomości naprawiono niedziałające kryterium "Klient nie należy do zestawu klientów".

X
[Gs] Klient pocztowy Wprowadzono automatyczne odświeżanie listy wiadomości podczas przenoszenia wiadomości między folderami.

X
[Gs] Klient pocztowy Wprowadzono możliwość wiązania wiadomości pocztowej z rezerwacją. Powiązanie takie jest ustanawiane automatycznie, gdy wiadomość zostaje wysłana kontekstowo w module rezerwacji.

X
[Gs] Klient pocztowy Wprowadzono możliwość wyboru, w jaki sposób ma być cytowana treść przy odpowiadaniu lub przekazywaniu wiadomości. Ustawienie dostępne jest w konfiguracji konta i pozwala na oznaczanie wcięciem lub prefiksem.

X
[Gs] Klient pocztowy Wprowadzono poprawki do operacji wstawiania podpisu w edycji wiadomości pocztowej. Problem pojawiał się przy wielokrotnym zmienianiu formatu wiadomości (HTML/Tekst) i powodował wstawianie błędnego ciągu znaków.

X
[Gs] Klient pocztowy Wprowadzono usprawnienia skracające czas pierwszego uruchamiania okna wiadomości pocztowej. Poprawiono także estetykę okna w czasie jego ładowania.

X
[Gs] Klient pocztowy Wprowadzono zabezpieczenie przed ustaniem działania mechanizmu IMAP IDLE dla kont pracujących na serwerze o2. Błąd powodowany był automatycznym zrywaniem przez serwer pocztowy połączenia po upływie jednej godziny. Poprawka powoduje, iż w momencie wykrycia takiej sytuacji zostaje zakolejkowana operacja synchronizacji danych z serwerem.

X
[Gs] Klient pocztowy Wraz z obsługą list nadawców (zaufanych i niepożądanych) w definicji reguły wiadomości dodano możliwość korzystania z nowych czynności: - Umieść adres na liście zaufanych - Umieść domenę na liście zaufanych - Umieść adres na liście niepożądanych - Umieść domenę na liście niepożądanych.

X
[Gs] Klient pocztowy Wraz z wprowadzeniem blokowania wyświetlania zdalnych treści w wiadomościach pocztowych dodano dwa uprawnienia: "Edycja listy nadawców zaufanych i niepożądanych" oraz "Odblokowanie zawartości zdalnej e-maila". Oba uprawnienia mają na celu zapobieganie włączania wyświetlania zdalnych treści oraz wykonywania skryptów w wiadomościach.

X
[Gs] Klient pocztowy Zablokowano możliwość usuwania subskrypcji domyślnych folderów dla kont pocztowych obsługiwanych za pomocą protokołu IMAP.

X
[Gs] Oferty Dla kontrolki nazwy wariantu w ofercie rozszerzono listę funkcji o możliwość ustawiania kolejności wariantów. Dostępne są opcje "Przenieś wyżej (CTRL+J)" oraz "Przenieś niżej (CTRL+N)".

X
[Gs] Oferty Do wizytówki oferty dodano pokazywanie danych powiązanego procesu ofertowego.

X
[Gs] Oferty Dostosowano wydruki ofert do korzystania w cenach z maksymalnie sześcioma miejscami po przecinku. Większą precyzję cen definiuje się dla każdej waluty oddzielnie w Słowniku walut.

X
[Gs] Oferty Po wykonaniu kreatora zbiorczego dodawania procesów ofertowych dodano możliwość wysłania e-mailem ofert powiązanych z wygenerowanymi procesami.

X
[Gs] Oferty Poprawiono błąd powodujący brak możliwości wystawiania ofert w czasie, gdy pracował kreator zbiorczego dodawania procesów ofertowych.

X
[Gs] Oferty Poprawiono działanie operacji wysyłania oferty e-mailem tak, aby korzystała ona z wzorca wydruku przypisanego do klienta, a nie - jak było do tej pory - z wzorca domyślnego w systemie.

X
[Gs] Oferty Poprawiono operację powielania procesu ofertowego tak, aby do wynikowego kopiowana była specyfikacja towarowa użyta w procesie źródłowym.

X
[Gs] Oferty Poprawiono stosowanie promocji na ofertach m.in. w przypadku stosowania gratisów oraz podczas powielania wariantów.

X
[Gs] Oferty Przeniesiono do Informatora o procesie ofertowym zakładkę "Historia", która dotychczas była widoczna w danych procesu ofertowego.

X
[Gs] Oferty W edycji oferty poprawiono błąd działania operacji "Zmień cenę" (CTRL+E) na specyfikacji asortymentowej dokumentu. Użycie tej operacji powodowało brak przeliczania wartości wariantu w oparciu o zmienione ceny.

X
[Gs] Oferty W kreatorze zbiorczego dodawania procesów ofertowych dodano możliwość wprowadzania uwag na podstawie słownika "Opisy procesów ofertowych".

X
[Gs] Oferty W module ofert naprawiono niedziałającą operację "Wyślij ofertę e-mailem".

X
[Gs] Oferty W module procesów ofertowych dodano możliwość wywołania informatora o kliencie (Ctrl+N).

X
[Gs] Oferty W module procesów ofertowych wprowadzono możliwość filtrowania (F8) po instynkcie asortymentu.

X
[Gs] Oferty Wprowadzono informator dla procesów ofertowych. Informator (Ctrl + I) udostępnia informacje o powiązanych z procesem wiadomościach pocztowych, wystawionych dokumentach realizujących oraz o innych procesach utworzonych wraz z danym procesem (tylko, gdy proces został utworzony zbiorczo z użyciem kreatora).

X
[Gs] Oferty Wprowadzono informator o ofercie, który prezentuje powiązane z ofertą działania, wiadomości pocztowe oraz dokumenty.
X X
[Gs] Oferty Wprowadzono zapamiętywanie rozmiaru okienka pokazującego działania powiązane z dokumentem (okno dostępne w edycji dokumentu). Włączono w nim również domyślnie kolumny z planowanym początkiem i końcem działań.

X
[Gs] Oferty Wyeliminowano pojawianie się błędu systemowego, który występował w trakcie zbiorczego generowania procesów ofertowych, jeśli w tym samym czasie następowało pobieranie wiadomości pocztowych.

X
[Gs] Zasoby Do menu kontekstowego dla zasobów dodano operację "Wyślij wiadomość do opiekuna". Dotychczas była ona dostępna wyłącznie z menu głównego.

X
[Gs] Zasoby Naprawiono błąd uniemożliwiający usuwanie zasobu powiązanego z oddziałem lub magazynem.

X
[Gs] Zasoby W widoku "Lista rezerwacji" modułu "Rezerwacje zasobów" wprowadzono podpowiadanie terminu rezerwacji zgodnie z datą aplikacyjną.

X
[Gs] Zasoby Wprowadzono automatyczne wiązanie wiadomości pocztowej z zasobem, gdy wiadomość powstała jako wykonanie operacji "Wyślij wiadomość do rezerwującego" lub "Wyślij wiadomość do opiekuna". Obie te operacje dostępne w module Rezerwacje zasobów.

X
[Gs] Zasoby Wprowadzono możliwość dopisywania działań na podstawie zasobów (menu "Operacje"). Utworzone działanie posiada automatycznie utworzone powiązanie z zasobem - widoczne w informatorze o działaniu.
X X X X X X
[nexo] Administracja systemem Program serwisowy. Dodano logowanie problemów związanych z archiwizacją i dearchiwizacją.
X X X X X X
[nexo] Administracja systemem W oknie archiwizacji została dodana opcja przywracająca domyślny szablon pliku archiwum.[nexo] Administracja systemem W Programie serwisowym dodano zapamiętywanie typu autentykacji, nazwy serwera i nazwy użytkownika.
X X X X X X
[nexo] Administracja systemem W Programie serwisowym została dodana opcja odbudowy Instynktu.
X X X X X X
[nexo] Inne Do modułu Licencji dodano opcję "Moje numery licencji" nawigującą do serwisu mojekonto.insert.com.pl, gdzie użytkownik może zobaczyć swoje zarejestrowane programy wraz z ich numerami licencji. Opcja ta działa dla użytkowników, którzy są zarejestrowani w tym serwisie.
X X X X X X
[nexo] Inne Do widżetu Licencji dodano możliwość ponownego wprowadzenia użytkownika i hasła do serwisu Moje Konto. Opcja ta pojawia się, gdy program, próbując się zalogować do tego serwisu, otrzymuje błąd o niepoprawnych danych logowania. Wynika to zwykle ze zmiany hasła w serwisie Moje Konto i pozostawienia starego hasła w nexo.
X X X X X
X [nexo] Inne Dodano kolorowanie składni zapytań LINQ w raportach własnych.
X

[nexo] Inne Dodano możliwość definiowania adresów dodatkowych oraz kontaktów w konfiguracji oddziałów.
X X X X X X
[nexo] Inne Dodano odstęp pod logo w przypadku dodania go do wzorców wydruku.
X X X X X X
[nexo] Inne Dodano skalowalność pliku logotypu przy dodawaniu do wzorca wydruku.
X X X X X X
[nexo] Inne Dodano zapisywanie wzorców wydruku w pamięci podręcznej przed wydrukiem. Zmiana dotyczy optymalizacji wydruków głównie przy pracy sieciowej.
X X X X X X
[nexo] Inne Na płytach instalacyjnych InsERT nexo zmieniono wersje SQL-i z SQL Server Express with Extended Services (zawierającej m.in. Full Text Search) na SQL Server Express. Zwiększona została także liczba różnych wersji SQL-i z 2 do 4. Dzięki tym zmianom instalacja będzie szybsza oraz rzadziej potrzebne będzie dodatkowe ściąganie danych z Internetu.
X X X X X X
[nexo] Inne Poprawiono błąd skutkujący pozostawaniem w bazie danych (niepodłączonego) usuniętego zdjęcia z towaru, klienta lub pracownika.
X X X X X X
[nexo] Inne Poprawiono format wydruku NIP-u właściciela licencji. W niektórych przypadkach NIP drukował się bez separatorów, pomimo że występowały w pliku licencji.
X X X X X X
[nexo] Inne Przyspieszony został proces przełączania trybu InsTYNKT-u oraz konfiguracji danych InsTYNKT-u przy aktualizacji wersji nexo.
X X X X X X
[nexo] Inne Rozwiązano problem utraty jakości logo na dokumentach przy eksporcie do pliku.
X X X X X X
[nexo] Inne Wprowadzono nowe wymaganie dla kont SQL, na które logują się aplikacje linii InsERT nexo. Konto musi mieć przydzielone uprawnienie 'View server state'. W standardowej instalacji serwera i systemu InsERT nexo (wykonanej np. z płyty instalacyjnej) konto SQL zawsze ma to uprawnienie. Zmiana dotyczy tylko tych użytkowników, którzy w indywidualny sposób dostosowali ustawienia bezpieczeństwa w SQL Serwerze.
X X X X X X
[nexo] Inne Zmieniono mechanizm InsMail tak, aby pobierane były tylko najświeższe wiadomości.
X X X X X X
[nexo] Inne Zmniejszono liczbę problemów (zakleszczeń) w dostępie do bazy danych przy pracy wielostanowiskowej.
X X X X X X
[nexo] Instalacja i uruchamianie Rozszerzono zakres dostępnych informacji na liście podmiotów w launcherze - o programy uruchomione na danym podmiocie z uwzględnieniem znacznika PRO, informację, czy jest to podmiot prezentacyjny, znacznik aktywności (czy podmiot jest nieaktywny dla uruchamianego programu) oraz datę ostatniego uruchomienia. Ponadto dodano możliwość wyświetlania tylko tych podmiotów, na których został już uruchomiony bieżący program.
X X X X X X
[nexo] Instalacja i uruchamianie Uruchamianie programu rozszerzono o nowe porady takie, jak: korzystanie z pomocy w menu kontekstowym, uruchamianie programów z menu głównego czy obsługa trybu seryjnego.
X X X X X X
[nexo] Instalacja i uruchamianie Zmieniono domyślny tryb logowania do serwera SQL w launcherze na uwierzytelnianie przy pomocy nazwy użytkownika "sa" i hasła pustego.
X X X X X

[nexo] Przeniesienie danych Przeniesienie danych z InsERT GT. Poprawiony błąd powodujący, że mimo, iż w InsERT GT rejestr był miesięczny, to w nexo otrzymywał nazwę sugerującą, że jest roczny (nr/ROK).
X X


X
[nexo] Przeniesienie danych Przeniesienie danych. Poprawione przeniesienie braku limitów kredytowych z InsERT GT, które było przenoszone jako brak możliwości kredytowania.
X

[nexo] Przeniesienie danych Przeniesienie danych. Poprawione przenoszenie usług z InsERT GT, które mają zakreślony znacznik "Towar przeznaczony do ważenia na wadze etykietującej.". Dotychczas nie były przenoszone.
X X X X X

[nexo] Przeniesienie danych Przeniesienie danych. Została wykonana optymalizacja procesu przenoszenia powiązań towarów i kontrahentów.
X X X X X

[nexo] Przeniesienie danych Wyeliminowany błąd "Cennik główny musi mieć cały asortyment z kartoteki. (PozycjeCennika)" pojawiający się przy przenoszeniu cenników z InsERT GT do podmiotu zawierającego już towary.
X X X X X

[nexo] Przeniesienie danych Zmieniono sposób instalacji narzędzia przenoszenia danych z InsERT GT. Do przeprowadzenia procesu przenoszenia danych z InsERT GT nadal konieczne jest zainstalowanie InsERT GT, ale nie jest już konieczne zachowanie kolejności instalacji obu systemów.

XX [nexo] Sfera i rozszerzalność Dodano możliwość tworzenia rozszerzeń definiujących własne autoteksty w wiadomościach za pomocą Sfery.
X X X X X X
[nexo] Wygląd i ergonomia Dodano możliwość uruchamiania pomocy kontekstowej z menu kontekstowego.
X X X X X X
[nexo] Wygląd i ergonomia Istotnie ulepszono okno konfiguracji widoku w modułach. Wprowadzono podział na zakładki, umożliwiono filtrowanie listy kolumn, oznaczono zmodyfikowane kolumny, dodano możliwość zmiany wyrównywania zawartości kolumn, umożliwiono podawanie wielu klauzul w formatowaniu warunkowym.
X X X X X X
[nexo] Wygląd i ergonomia Poprawiono błąd w konfiguracji list w modułach objawiający się tym, iż po zamknięciu i ponownym otwarciu karty ukryte uprzednio kolumny stawały się znów widoczne.

X
[nexo] Wygląd i ergonomia Poprawiono estetykę pasków postępu widocznych na liście w module działań dla kolumn: "Postęp prac" i "Obsłużonych klientów" oraz w module procesów ofertowych dla kolumny "Prawdopodobieństwo sukcesu".
X X X X X X
[nexo] Wygląd i ergonomia Poprawiono precyzję podsumowań na wydrukach list i w wynikach ich eksportu do programu Excel.
X X X X X X
[nexo] Wygląd i ergonomia Rozszerzono mechanizm formatowania warunkowego na listach o możliwość podawania osobnego formatowania do każdej z wielu klauzul.
X X X X X X
[nexo] Wygląd i ergonomia Umożliwiono wybór kolumn, po których klawisz Enter przechodzi na listach pozycji dokumentów.
X X X X X X
[nexo] Wygląd i ergonomia Zmieniono mechanizm podsumowań na listach tak, aby w przypadku zaznaczenia więcej niż jednego wiersza w podsumowaniu uwzględniane były tylko wiersze zaznaczone.


X X X

[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Na wydruku zaliczki miesięcznej od wypłat PIT w wersji 2, poprawiono wykazywanie wartości sumy wypłat, która nie mieściła się dla większych wartości.


X X X

[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono obsługę elektroniczną deklaracji skarbowych w przypadku, gdy sama deklaracja wyliczona była w wersji 9.1.0, natomiast próba obsługi elektronicznej następowała w wersji 9.2.0.


X[Ra/Re] Dekretacja automatyczna Dodano przykładowy (wzorcowy) schemat dekretacji zapisów VAT zakupu dotyczących częściowego odliczenia VAT od wydatków na pojazd.


X X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna Poprawiono definiowanie schematów dekretacji do VAT z wykorzystaniem opcji wyznaczania kwot na podstawie pozycji dokumentu.X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna Poprawiono wyznaczanie różnicy zaokrągleń podczas dekretacji automatycznej w przypadku scalania pozycji na dokumencie księgowym.X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna Usprawniono tworzenie grup zapisów w dekrecie podczas dekretacji automatycznej raportów kasowych oraz wyciągów bankowych.X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna W dekretacji automatycznej dokumentów, które nie posiadają określonego kontrahenta (np. paragony), a na których można stosować płatności odroczone, poprawiono podłączanie istniejących rozrachunków na konto księgowe pozostałych elementów kartoteki (np. 202-99999).
X
X X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna W obrazach księgowych dokumentów handlowych sprzedaży oraz ich schematów dekretacji dodano obsługę wartości opisujących koszty dodatkowe zaewidencjonowanych na pozycjach asortymentowych dokumentu. Do wykorzystania jest wartość sumaryczna kosztów dodatkowych dokumentu jak również koszt przypadający na pozycję (dla kontekstu Pozycje dokumentu).X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Do wydruków Rachunku zysków i strat oraz Bilansu dla mikrojednostek dodano tytuł raportu.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Do wydruku ewidencji wyposażenia dodano osobę odpowiedzialną i miejsce użytkowania.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano automatyczne skracania wartości wynikłej z definicji schematów dekretacji dla pól: Dowód, Opis operacji, Treść pozycji oraz Tytułem.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano możliwość definiowania umiejscowienia kont w bilansie mikrojednostek dla pozycji nagłówkowych.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano możliwość wydrukowania zapisów w magazynie walut.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono odbiór dokumentów w formacie EPP wysłanych do biura rachunkowego, na których znajdował się kontrahent typu osoba i który w polu "Imię" posiadał dugi łańcuch znaków.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono odbiór on-line raportów kasowych oraz wyciągów bankowych w przypadku, gdy na pozycjach tych dokumentów wykorzystana została kategoria księgowa pochodząca od innego, zdefiniowanego w systemie nadawcy dokumentów.


X X X

[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono przenoszenie nazwy do komunikacji z programem Płatnik podczas przenoszenia danych z systemu InsERT GT.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono w Informatorze o koncie, zapamiętywanie wartości filtrów podczas przełączania się pomiędzy zakładkami tego raportu.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono w komunikacji on-line problem objawiający się powolnym odczytem paczki dokumentów.


X[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono wykazywanie okresu na wydruku ewidencji przychodów.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono wyliczanie pieczęci księgowych z rozbiciem procentowym - problem pojawiał się w sytuacji podawania wartości w wierszu innym niż pierwszy w definicji pieczęci.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono wyliczanie wartości sprzedaży w obrazie księgowym faktury VAT marża wystawionym w walucie obcej.
X

[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono wysyłanie operacji bankowych do pliku EPP: dla pola przechowującego numer dokumentu operacji, którego brak w systemie nexo, dodano określenie wpłata/wypłata w zależności o typu operacji.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono wyliczanie salda konta w Informatorze o koncie w przypadku zaznaczenia filtra "Uwzględniaj BO w obrotach narastających".


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W konfiguracji Parametry eksploatacji i rozliczeń pojazdów, dla nowo zakładanych podmiotów, zmieniono podziała wartości netto oraz VAT rachunku dotyczącego pojazdu z częściowym odliczeniem na 50% jako zakup z odliczeniem całkowitym i pozostała wartość jako zakup nie podlegający odliczeniu.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W module Magazyn walut dodano kolumnę (domyślnie ukrytą) wskazującą z jakiego konta księgowego magazynu walut pochodzi dany zapis.
X
X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W obrazach księgowych dokumentów handlowych oraz magazynowych, dla kontekstu Pozycje dokumentu, dodano wartość "Opis pozycji". Wartość ta może zostać wykorzystana w definicji schematu dekretacji, dla kontekstu Pozycje dokumentu jako wartość opisowa zapisu bądź warunek filtrowania/wyboru pozycji.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W raporcie ZOiS (Zestawienie Obrotów i Sald) dodano możliwość filtrowania zapisów dla sald różnych od zera oraz obrotów różnych od zera.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Wyłączono w pieczęciach księgowych automatycznych sprawdzanie czy wartości zapisów się bilansują.


X X X

[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Zaktualizowano domyślną wartość stawki ubezpieczenia wypadkowego dla właścicieli obowiązującą od 01.04.2015 na 1,80%.


X X X

[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Zmieniono domyślnie ustawienie naliczania Funduszy Pracy przy określeniu, iż wspólnik ma korzystać z preferencyjnej podstawy składek ZUS.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Poprawiono określanie wartości VAT przypadającego do rozliczenia w przypadku dokonania częściowych rozliczeń rozrachunków w metodzie kasowej. Problem dotyczył zapisów złożonych VAT posiadających parę pozycji z tą samą stawką VAT.


X X
X
[Ra/Re] Ewidencje VAT Poprawiono wydajność generowania wydruku Rejestru VAT sprzedaży - poziomo dla bardzo dużej ilości dokumentów.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT W dokumencie miesięcznego zestawienia sprzedaży VAT zmieniono podpowiadanie daty wystawienia na ostatni dzień miesiąca, za który wystawiany jest dokument.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT W konfiguracji Parametrów eksploatacji i rozliczeń pojazdów, dla definicji częściowego odliczenia VAT, dodano możliwość posłużenia się wartością "Cała wartość -50%" - pozwoli to na obsługę różnicy zaokrągleń jaka może powstać przy wyliczaniu 50% VAT do odliczenia.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT W konwersji danych do nowej wersji dodano uzupełnianie adresu podmiotu w zapisach skojarzonych VAT (powstałych jako zapis lustrzany przeciwnego typu do dodawanego zapisu).


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Włączono automatyczne przeliczanie tabeli VAT w zapisie częściowego odliczenia VAT zakupu dotyczącego pojazdów.X


[Ra/Re] Księgi rachunkowe Dodano w module Dokumenty księgowe kolumnę (domyślnie wyłączoną) obrazującą, czy dany dokument posiada niebilansujące się grupy w dekrecie.X


[Ra/Re] Księgi rachunkowe Poprawiono w poleceniu księgowania bilansu otwarcia podpowiadanie kursu dla zapisu w walucie tworzonego na podstawie rozrachunku.X


[Ra/Re] Księgi rachunkowe Poprawiono wydruk dokumentu księgowego (dekretu) kolejność drukowanych pozycji obecnie odpowiada zawartości dekretu a nie kolejności ich wprowadzania.


X X


[Ra/Re] Księgi rachunkowe W dekretacji automatycznej, w schematach dekretacji, dodano wartość "(N) Tytułem z rozrachunku", która może zostać wykorzystania jako składnik definicji dla pól opisu zapisów księgowych bądź VAT oraz jako składnik definicji dla pola treści pozycji w definicji zapisu na konta księgowe.


X X


[Ra/Re] Księgi rachunkowe W konfiguracji listy zapisów VAT złożonych oraz dowodu wewnętrznego dodano możliwość określenia nawigacji Enterem, czyli określenia, po których kolumnach listy dokumentu ma się poruszać znacznik po naciśnięciu klawisza Enter.X


[Ra/Re] Księgi rachunkowe W module Dokumentów księgowych dodano kolumnę, której wartości pokazują czy dany dokument jest powiązany z zapisem w magazynie walut.


X X X

[Ra/Re] Małe kadry i płace Rozwiązano problem błędnego wypełniania terminu przesyłania deklaracji DRA.


X X


[Ra/Re] Małe kadry i płace Rozwiązano problem niezerowania podstawy składki chorobowej w przypadku jej nienaliczania.


X X X

[Ra/Re] Małe kadry i płace Wprowadzono mechanizm przeliczania składek ZUS w momencie generowania deklaracji rozliczeniowych ZUS, który ma szczególne znaczenie przy wielu wynagrodzeniach dla jednego pracownika w danym miesiącu. Jednocześnie dodano raport o różnicach między deklaracją ZUS a sumą wynagrodzeń.


X X


[Ra/Re] Środki trwałe Do pola Sprzedawca w definicji środka trwałego podłączono mechanizm wyszukiwania podmiotu (InsTYNKT Klienta).


X X


[Ra/Re] Środki trwałe Poprawiono określanie dotychczasowego umorzenia dla środków trwałych umarzanych jednorazowo w przypadku, gdy przyjęcie tych środków następowało w ostatnim miesiącu okresu obrachunkowego.


X X


[Ra/Re] Środki trwałe Poprawiono wydajność raportu o środkach trwałych przy pierwszym wyliczeniu tego raportu.X


[Ra/Re] Środki trwałe Poprawiono wykazywanie w Informatorze konta, na zakładce Zapisy na koncie, pozycje rozrachunkowe z bilansu otwarcia, dla których nie wypełnione zostało pole treści dokumentu.


X X


[Ra/Re] Środki trwałe Poprawiono wykorzystanie atrybutu "Miejsce użytkowania" w definiowaniu schematu dekretacji dokumentu OT środka trwałego.X


[Ra/Re] Środki trwałe Poprawiono wyliczanie raportu ZOiS w przypadku próby filtrowania kont wg maski.X


[Ra/Re] Środki trwałe W Informatorze konta poprawiono wykazywanie w walucie wartości BO oraz sald końcowych na zakładce "Zapisy na koncie".X


[Ra/Re] Środki trwałe W raporcie ZOiS (Zestawienie Obrotów i Sald) dodano, na liście dokumentów składających się na dany zapis raportu, dodano kolumny Obroty Winien oraz Obroty Ma zawierające obroty wskazanego konta w wyświetlanych dokumentach. W treści wybranego dokumentu, na niebiesko zaznaczone są te zapisy, które składają się na saldo wskazanego na raporcie zapisu.X


[Ra/Re] Wspólnicy i instytucje Poprawiono mechanizm nadawania numerów analityk elementom kartoteki księgowej podczas dekretacji automatycznej w zależności od ustawienia parametru kartoteki "Automatyczne nadawanie analityk w dekrecie".X


[Ra/Re] Wspólnicy i instytucje Poprawiono zapamiętywanie ustawień dolnej tabeli w module kartotek księgowych.
X

[Su] Asortyment Dodano operację zbiorczą zmiany stawki VAT dla sprzedaży i zakupu w asortymencie.
X X
[Su] Asortyment Poprawiono proces wypisywania działania na podstawie asortymentu tak, aby w działaniu widoczne było powiązanie z asortymentem.
X X
[Su] Asortyment W kartotece asortymentu dodano operację zbiorczego przypisywania szablonów działań do asortymentu.
X

[Su] Cenniki i promocje Dodano zapamiętywanie daty aktualizacji ceny deklarowanej przez dostawcę w asortymencie.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Do rozrachunków dodano nowy atrybut "Ściągalność".
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Do rozrachunków dodano sekcje Windykacja (z możliwością zdefiniowania scenariuszy windykacyjnych) oraz Historia windykacji.
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Dodano możliwość dopisania kontrahenta do kartoteki podczas wczytywania operacji z pliku w bankowości offline.
X
X X

X [Su] Finanse i rozrachunki Dodano możliwość rozłożenia na raty windykowanego wcześniej rozrachunku.
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Dodano raport Bankowość on-line, który pokazuje historię komunikacji z bankiem.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Na dokumentach Wezwanie do zapłaty oraz Nota odsetkowa dodano opcję zbiorczej zmiany rodzaju odsetek.
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Na dyspozycjach podatkowych dodano podpowiadanie urzędu skarbowego zdefiniowanego w danych Mojej firmy.
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Na dyspozycjach ZUS dodano podpowiadanie centrali.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Na wydruku rozrachunku dodano sekcję Windykacja zawierającą zdefiniowane w scenariuszu windykacyjnym etapy oraz sekcję Historia windykacji.
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono błąd związany z połączeniem dokumentów transferowych (kasowych i bankowych) w przypadku, gdy dokument kasowy/bankowy znajduję się na raporcie kasowym/wyciągu bankowym.
X

[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono działanie uprawnienia "Rozrachunki - popraw" w przypadku edycji dokumentu handlowego i modyfikacji jego wartości. Uprawnienie błędnie blokowało tworzenie nowego rozrachunku z dokumentu.
X

[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono osobę wystawiającą na rozrachunkach pochodzących z dokumentów handlowych w przypadku zmiany wystawiającego.
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Rozwiązano problem blokowania transferowych dokumentów kasowych w przypadku, gdy tworzona jest operacja powiązana i wykonany wydruk.
X X X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Ujednolicono opis dla rejestrów numeracyjnych przenoszonych z InsERT GT.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Uporządkowano wydruki wezwań do zapłaty. Drukowana jest teraz pełna nazwa wystawcy i dłużnika.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Uzupełniono wydruk kompensat o numer dokumentu.
X

[Su] Handel Do współpracy z Subiektem nexo w wersji 10.0.0 wymagana jest wersja 1.20 Sello oraz zalecana 2.01 SP3 Subiekta Sprint 2.
X

[Su] Handel Dodano kolumny "Wartość zrealizowana", "Wartość do realizacji" w widokach Zamówienia bieżące, Faktury pro forma.
X

[Su] Handel Dodano możliwości ustawiania kolejności przechodzenia (tabstop) na liście pozycji w dokumentach (w Konfiguracji listy, parametr Nawigacja Enterem).
X

[Su] Handel Dodano możliwość podłączenia się do danych z mikroSubiekta.
X

[Su] Handel Dodano możliwość rozwiązywania problemów (akcje naprawcze) i wyświetlenie okna z brakującym towarem po wykonaniu operacji zbiorczej "Zmiana statusu" w widokach dokumentów.
X X X X X X
[Su] Handel Dokonano optymalizacji Instynktu, w tym istotnie zmniejszono czas rekonfiguracji Instynktu po aktualizacji podmiotu.
X

[Su] Handel Poprawiono import zamówienia od klienta w walucie z pliku EPP.X


[Su] Handel Poprawiono wydajność serwisu Dokumenty księgowe, w którym dla dużej ilości dokumentów mógł pojawić się błąd dotyczący czasu oczekiwania serwera.
X

[Su] Handel Zmieniono kreator tworzenia zleceń do dostawcy na podstawie zamówień od klientów.
X

[Su] Handel Zmieniono okno określania ilości przy pracy z listą (F2) w dokumentach sprzedaży, wydań magazynowych i zamówień.
X

[Su] Handel Zostały posortowane wartości w elementach z listami w formularzach asortymentu dokumentów i słowników.

Zmiany w wersji 10.0.1

Sub Gest Rach Rew Grat Biuro PRO Komponent Opis zmiany

X
[Br] Biuro nexo Poprawiono konwersję bazy danych Biura nexo do wersji 10.0.0 - problem dotyczył podmiotów, w których usunięte zostały działania cykliczne: Deklaracje ZUS, Rozliczenia z klientem, Deklaracja VAT-7, Zaliczka CIT oraz Zaliczka PIT/PIT liniowy.


X X X

[Gr] Kadry i płace Rozwiązano problem niezapisywania się deklaracji rozliczeniowej ZUS w przypadku zerowej podstawy składki zdrowotnej dla dowolnego pracownika.

X
[Gs] Działania Poprawiono sposób wyodrębniania wystąpienia działania na dzień. Wyodrębnienie działania na pierwszy dzień cyklu powodowało skrócenie cyklu działania źródłowego do jednego dnia.
X X X X X

[Gs] Klienci Zaktualizowano w programie adres sieciowy Portalu Podatkowego Ministerstwa Finansów, z którego pobierane są dane o statusie NIP i VAT kontrahenta.
X

[nexo] Inne Poprawiono aktualizację do wersji 10.0.0 InsERT nexo w przypadku podmiotów współpracujących z vendero i mających specyficzne dane zdjęć asortymentu.
X X X X X X X [nexo] Inne Poprawiono błąd polegający na zmianie przyporządkowania flag własnych do typów obiektów. Aktualizacja 10.0.1 przywraca właściwe przyporządkowanie flag. Uwaga! W przypadku, gdy na wersji 10.0.0 flagi zostały wyedytowane i ręcznie przyporządkowane do typów obiektów, konieczne będzie ponowne ich ustawienie w wersji 10.0.1.
X X X X X X
[nexo] Instalacja i uruchamianie Rozwiązano problem braku możliwości uruchomienia podmiotu po aktualizacji do wersji 10.0.0. Problem pojawiał się sporadycznie na wolniejszych komputerach.
X X X X X X X [nexo] Sfera i rozszerzalność Rozwiązano problem braku możliwości uruchomienia rozwiązania własnego na podmiocie prezentacyjnym.


X X
X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono uwzględnianie zadekretowanych składek ZUS wspólników w raportach o zaliczkach PIT.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono rozliczanie rozrachunków w operacjach kasowych i bankowych. Przy dodawaniu operacji odznaczona była opcja "Uaktualniaj sumą kwot z rozliczeń".
X

[Su] Handel Naprawiono widoki wydań i przyjęć magazynowych, w których były widoczne kolumny: marża, narzut i zysk.
X

[Su] Handel Poprawiono wyliczanie terminu płatności w dokumentach zakupu. Błąd polegał na proponowaniu terminu płatności na podstawie daty otrzymiania zamiast daty oryginału.

Zmiany w wersji 10.1.0

Sub Gest Rach Rew Grat Biuro PRO Komponent Opis zmiany


X X
X
[Ra/Re] Ewidencje VAT Dodano obsługę tzw. preproporcji VAT przy odliczaniu podatku naliczonego od zakupów wykorzystywanych zarówno do działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza. Dotyczy ona tych podatników, którzy dokonują czynności, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy VAT (nie jest to tzw. przekazanie towarów lub świadczenie usług na cele prywatne określonych osób, ponieważ te czynności zostały uregulowane w ustawie o VAT). Wprowadzone zmiany dotyczą czynności całkowicie niezależnych od działalności gospodarczej podatnika. Jako przykład mogą tu służyć różnego typu stowarzyszenia, jednostki samorządu terytorialnego, muzea itp., które poza działalnością gospodarczą posiadają zadania własne (statutowe) - np. utrzymanie zieleni, wypłata zasiłków, czynności z zakresu wolontariatu.

X
[Br] Biuro nexo Na potrzeby diagnostyczne komunikacji elektronicznej deklaracji skarbowych dodano ewidencjonowanie czasu wykonania poszczególnych operacji w pliku AppData\Local\InsERT\Logs\NexoLog.txt.

X
[Br] Biuro nexo Poprawiono odświeżania zawartości modułu Działania cykliczne w zależności od zmiany wartości miesiąca roboczego.
X

[Gr] Kadry i płace Rozwiązano problem błędnych wzorców niektórych wydruków typu Lista płac.
X

[Gr] Kadry i płace Rozwiązano problem niezaokrąglania podstawy opodatkowania na wydrukach typu "lista płac/odcinki wypłat".
X

[Gr] Kadry i płace Rozwiązano problem z naliczeniem deklaracji rozliczeniowej ZUS w wypadku wprowadzenia absencji chorobowej dla pracownika, który ma tylko umowę cywilnoprawną.

X
[Gs] Działania Naprawiono błąd powodujący pokazywanie przy zapisie działania ostrzeżenia o nieobecności (absencji) uczestnika, gdy takiej nie było. Błąd występował w sytuacji, gdy użytkownik pracował na jednej bazie danych z Gestorem nexo oraz Gratyfikantem nexo, a danego dnia została wprowadzona co najmniej jedna absencja (w Ewidencji czasu pracy) dla dowolnego pracownika.

X
[Gs] Działania Naprawiono błąd uniemożliwiający zapis wyodrębnianej na dany dzień instancji działania cyklicznego ze statusem "zajęty", gdy w czasie planowanego terminu dla instancji istnieje kolizja terminów.

X
[Gs] Klient pocztowy Naprawiono błąd komponowania wiadomości pocztowej wysyłanej w ramach scenariuszy windykacyjnych tak, aby automatycznie dodawany podpis umieszczany był poniżej (a nie powyżej) treści. Identyczny błąd występował również dla wiadomości wysyłanych z działania typu "Wiadomość".

X
[Gs] Oferty Na wydrukach ofert poprawiono drukowanie niewłaściwych jednostek miary w sekcji progów cenowych.

X
[Gs] Oferty Naprawiono brak respektowania progów cenowych (ustalanych w cennikach) dla asortymentu umieszczanego w powielonym wariancie oferty.

X
[Gs] Oferty Poprawiono drukowanie progów cenowych na wydruku oferty. Dotychczas na wydruku, w tabeli progów cenowych dochodziło do powielania asortymentu tyle razy, w ilu wariantach był on użyty.

X
[Gs] Oferty Wprowadzono optymalizację przygotowania danych do podglądu wydruku i drukowania ofert. W szczególnych przypadkach operacje te mogły trwać powyżej kilkunastu sekund.
X

[nexo] Inne Poprawiono błąd Instynktu podczas wyszukiwania towaru na wydaniu zewnętrznym.
X X X X X X X [nexo] Inne Poprawiony błąd powodujący ukrywanie lub blokowanie menu Popraw/Pokaż/Operacje w wynikach raportu własnego LINQ.
X X X X X X X [nexo] Inne Usunięto przyczynę występowania błędów przy próbie edycji zapytania raportu własnego LINQ lub konfiguracji danych archiwalnych po edycji własnego wzorca wydruku.
X X X X X X
[nexo] Sfera i rozszerzalność Launcher. Dla scenariuszy typu rozwiązanie własne zostało usunięte filtrowanie baz danych do wybranego scenariusza. Powodowało ono problemy z uruchomieniem rozwiązania na danych prezentacyjnych oraz na bazach w starszej wersji.
X X X X X X X [nexo] Sfera i rozszerzalność Rozwiązano błąd uniemożliwiający otwarcie okna elementu wyposażenia z poziomu Sfery.
X X X X X X
[nexo] Wygląd i ergonomia Poprawiono błąd skutkujący niezapamiętywaniem zmienionych szerokości kolumn na listach w modułach oraz niedziałaniem opcji 'Przywróć domyślne'.
X X X X X X
[nexo] Wygląd i ergonomia Poprawiono błąd w działaniu Instynktu skutkujący niewyszukiwaniem niektórych pracowników.
X X X X X X
[nexo] Wygląd i ergonomia Poprawiono błąd, występujący przy nadawaniu flagi klawiszem F2, skutkujący samoistną zmianą selekcji w modułach na listach, w których włączono grupowanie.
X X X X X X X [nexo] Wygląd i ergonomia Umożliwiono nadanie tej samej nazwy więcej niż jednej fladze własnej, o ile flagi te są powiązane z innym typem obiektu.


X X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono uwzględnianie rodzaju odliczenia określanego dla zapisów VAT zakupu z transakcją korekta VAT (nieterminowe płatności) przy wyliczaniu deklaracji VAT.


X X
X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono wydruk VAT-ZD, załącznika do deklaracji VAT-7, w przypadku gdy wykazane zostały dwie pozycje tego załącznika (korekty VAT - nieterminowych płatności).X
X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono wydruk załącznika CIT-D do deklaracji CIT-8.


X X
X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Zmieniono domyślne ustawienie wyznaczenia należnej zaliczki na podatek dochodowy za dany rok obrotowy (na podstawie wystawionych zaliczek) w deklaracjach PIT-36/36L.X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna Dodano możliwość posłużenia się numerem pozycji wyciągu bankowego bądź raportu kasowego w definicji treści zapisu na konto w schemacie dekretacji automatycznej tych dokumentów.


X X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna Poprawiono dekretację automatyczną dokumentów walutowych do ewidencji VAT w przypadku wykorzystania filtrowania pozycji asortymentowych dokumentów. Zmieniono również algorytm wyliczania sumy wyfiltrowanych pozycji dokumentu - wartość w walucie systemowej wyliczana była jako suma wartości pozycji przeliczonych na walutę systemową. Obecnie wartość w walucie systemowej jest liczona od sumy wartości pozycji w walucie.


X X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna Poprawiono dekretowanie automatyczne dokumentów do ewidencji VAT z wykorzystaniem mechanizmu zmiany stawki w zapisie docelowym (Wyłącz automatyczne filtrowanie po stawce VAT).


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono odbiór dokumentów wysyłanych z Subiekta nexo do biura rachunkowego w formacie EDI++, dla których jedynym podmiotem była "Moja firma" (np. dokumenty RW, PW).
X

[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono określanie terminu płatności dokumentów handlowych w pliku komunikacji do biura rachunkowego (EPP).
X

[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono przenoszenie daty wystawienia dokumentów wysyłanych do biura rachunkowego w formacie EDI++.


X X
X
[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Zmieniono sposób wyliczenia podatku VAT na deklaracjach VAT oraz raportach dla zapisów z odliczeniem proporcjonalnym (podatnicy posiadający sprzedaż opodatkowaną i zwolnioną) oraz dla zapisów z preproporcją VAT (podatnicy dokonujący zakupy również na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów VAT). Dla takich zapisów podatek VAT liczony był od sumy - obecnie program wylicza VAT dla każdego zapisu z osobna, a następnie sumuje.


X X
X
[Ra/Re] Ewidencje VAT Poprawiono zbiorcze naliczanie deklaracji VAT z poziomu Biura nexo - wystawienie takiej deklaracji blokowało do edycji zapisy VAT pochodzące z rozliczanego okresu.X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Poprawiono zmianę rejestru księgowego w zapisie posiadającym powiązany zapis w VAT powstałym w wyniku dekretacji automatycznej.X


[Ra/Re] Księgi rachunkowe Poprawiono wykazywanie listy rozrachunków, na podstawie których automatycznie tworzone są zapisy BO, przy wykorzystaniu operacji "Dodaj pozycji z nierozliczonych rozrachunków".X


[Ra/Re] Księgi rachunkowe Poprawiono wyznaczanie kursu i waluty dla zapisów walutowych BO (w tym również dotyczących magazynu walut) tworzonych na podstawie bilansu zamknięcia.
X

[Ra/Re] Małe kadry i płace Rozwiązano problem generowania się raportu ZUS RZA nawet w przypadku, gdy w umowie pracowniczej zdecydowano o niegenerowaniu żadnego raportu rozliczeniowego.


X X


[Ra/Re] Środki trwałe Poprawiono wykazywanie VAT od zakupów z rodzajem odliczenie "Bez odliczenia" na wydruku raportu Podliczenie VAT.X


[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono wyznaczanie różnic kursowych od wartości VAT na podstawie dokumentów księgowych zawierających zapis wynikający z różnicy zaokrągleń.
X

[Su] Handel Maskowanie danych poufnych. Zostały ukryte ceny zakupu w rozbiciu pozycji na dokumentach sprzedaży, wydaniach magazynowych oraz w informatorze, w zakładce Dostawy.
X

[Su] Handel Poprawiono zapis ceny magazynowej dla korekt i zwrotów do nieistniejących dokumentów w programie.
X

[Su] Handel Zostały poprawione podsumowania na wydrukach faktur zaliczkowych.
X

[Su] Urządzenia zewnętrzne Naprawiono błąd związany z brakiem fiskalizacji dokumentu pomimo ustawień w parametrach przy wyłączonym wyświetlaniu okna parametrów wydruku po zapisie dokumentu.
X

[Su] Urządzenia zewnętrzne Poprawiono błąd obsługi stawki VAT ZW na drukarkach fiskalnych. W przypadku automatycznego mapowania VAT wysyłana była stawka 0%.

Zmiany w wersji 10.2.0

Sub Gest Rach Rew Grat Biuro PRO Komponent Opis zmiany

X
[Br] Biuro nexo Dodano możliwość zakładania okresu obrachunkowego z nowym układem KPiR obowiązującym od 8 kwietnia 2016 obejmującym wydatki na działania badawczo-rozwojowe.


X[Ra/Re] Księgowość uproszczona Dodano obsługę nowego układu Podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów obowiązującej od 8 kwietnia 2016 r. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia KPiR zmienia układ książki, dodając kolumnę, w której należy ewidencjonować koszty kwalifikowane poniesione na działania badawczo-rozwojowe. Nowy układ KPiR obowiązkowy jest dla podatników rejestrujących działalność po 7 kwietnia 2016. Pozostali podatnicy mogą kontynuować ewidencjonowanie na starych zasadach.


X[Ra/Re] Księgowość uproszczona Dostosowano wydruki KPiR do nowego układu książki obowiązującego od 8 kwietnia 2016 obejmującego wydatki związane z działalnością badawczo-rozwojową.

X
[Br] Biuro nexo Dodano możliwość wydruku nowego układu Podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów obowiązującej od 8 kwietnia 2016 r. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia KPiR zmienia układ książki, dodając kolumnę, w której należy ewidencjonować koszty kwalifikowane poniesione na działania badawczo-rozwojowe.


X X X

[Gr] Kadry i płace Rozwiązano problem nieudającego się przystosowania danych kadrowych do Gratyfikanta nexo.


X X
X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono problem z wyliczaniem deklaracji VAT-27 w przypadku, gdy w nazwie kontrahenta zawarty był znak Enter.


X X X

[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Zmieniono ustawienie domyślne bramki dokumentów dla elektronicznej wysyłki deklaracji skarbowych - dla nowo założonych podmiotów domyślnie ustawiana jest bramka produkcyjna zamiast testowej.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono w obrazach księgowych dokumentów magazynowych przypisywanie kategorii księgowej na podstawie kategorii handlowej oraz przypisywanie transakcji VAT na podstawie transakcji handlowej.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono problem pojawiający się podczas wyliczania Zestawienia Obrotów i Sald, gdy daty okresu, za który zestawienie było wyliczane, wykraczały poza okres obrachunkowy.X


[Ra/Re] Księgi rachunkowe Poprawiono dodawanie wzorcowych schematów dekretacji dla Uproszczonej Ewidencji Przychodów i Kosztów.


X[Ra/Re] Księgowość uproszczona W schematach dekretacji dotyczących wydatków KPiR dodano możliwość podania definicji zapisu wydatku uwzględniającego koszty kwalifikowane związane z wydatkami na działania badawczo-rozwojowe.
X X X X


[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono błąd związany z próbą usunięcia wiadomości pocztowej powiązanej z etapem windykacji.
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono działanie parametru "Nie pokazuj rozrachunków i finansów Rewizora, Rachmistrza oraz Gratyfikanta w Subiekcie". Parametr nie uwzględniał ukrywania rozrachunków i finansów w wyszukiwarce programu.
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Rozwiązano problem pobierania wyciągów bankowych online i offline z mBanku w przypadku występowania operacji walutowych.

Zmiany w wersji 10.2.1

Sub Gest Rach Rew Grat Biuro PRO Komponent Opis zmiany

X
[Gs] Działania Poprawiono błąd uniemożliwiający przesuwanie terminu działań (zarówno w edycji działania, jak i poprzez przeciąganie w kalendarzu). Błąd występował, gdy po zapisaniu działania z wybranym co najmniej jednym klientem zamknięto program, uruchomiono ponownie i próbowano zmienić termin działania z klientem.


X X
X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono uwzględnianie naliczonych składek ZUS i składki zdrowotnej osoby wspólpracującej na deklaracjach zaliczek PIT dla właścicieli.
X
X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono aktualizowanie grupy klienta w obrazach księgowych dokumentów przesyłanych komunikacją on-line bądź off-line. Obecnie w obrazach tych dokumentów widoczna jest grupa aktualnie przypisana do klienta.
X
X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono odbiór konfiguracji księgowości wysłanej do Subiekta nexo w komunikacji on-line, w przypadku gdy program księgowy był w wersji starszej niż 9.0.0.
X
X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono odczytywanie podmiotów typu osoba fizyczna z plików EPP.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono w przesyłaniu dokumentów do księgowości (komunikacja on-line i off-line) synchronizowanie podmiotów wg numeru VATIN w przypadku, gdy podmioty nie posiadały nadanego numeru NIP.
X
X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono wysyłanie i odbiór dokumentów z kontrahentem unijnym w formacie EPP - przesyłany jest wówczas numer VATIN zamiast NIP.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono błędną prezentację kursów walut na raporcie Wiekowanie rozrachunków.
Witryna stworzona na platformie